sponsorlu ba?lant?lar
Dna hakk?nda k?saca bilgi

• Hücrelerimizdeki bir DNA zincirinin boyu 1,5-2 m kadard?r.
• Vücudunuzda 10 trilyondan fazla hücre var.
• DNA ipli?i o kadar incedir ki 5 milyon tanesi bir diki? i?nesinin deli?inden ayn? anda geçebilir.
• Ya?ayan 6 milyar insan?n DNA lar?n?n toplam? bir çay ka????n? dolduracak kadard?r ve kütlesi 1 gramd?r.
• Tek hücreli bir mantar türü olan ekmek mayas? genlerinin % 90 ? insan genlerinin baz?lar?yla ayn?d?r.
• ?nsan ve ?empanze DNA lar?n?n % 98,5 i ayn?d?r.
• Vücudunuzda 200 den fazla farkl? tipte hücre var.
• Hepsinde bulunan genler ayn?ysa bu hücreler neden birbirinden fakl? olur? (DNA lar?n i?leyi?ini tetikleyen özel enzimlerin uyar?m? farkl? gen bölgelerini faaliyete geçirir.)
• Yap?lar? farkl? hücrelerde ayn? proteinleri görseniz ne dü?ünürsünüz?(Bir canl?ya ait)
• Sahip oldu?unuz DNA lar % 99,5 oran?nda di?er insanlarla ayn?d?r.?nsanlar?n görünü? ve davran?? çe?itlili?inin yaln?zca % 0,5 farkl?l?ktan kaynaklanmas? ?a??rt?c? de?il mi?

sponsorlu ba?lant?lar