sponsorlu ba?lant?lar
Litosfer(Ta? Küre):
Do?al unsurlar?n ba??nda da?lar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi çe?itli yer ?ekilleri gelir. Yer?ekilleri çe?itli özellikteki ta? ve tabakalardan olu?urlar. Yer kabu?unun bu kat? bölümü ta? küre (litosfer) olarak ta ifade edilir.

Hidrosfer(Su
Küre): Çevremizde akarsular, göller ve denizler kaynak sular? ve yeralt?nda da su bulunmaktad?r. Bunlar?n
hepsine birden su küre (hidrosfer) denir.

Atmosfer(Hava Küre):
Çe?itli gazlar?n kar???m? olan atmosferdeki hava, insanlar?n yan? s?ra di?er canl?lar?n ya?ayabilmeleriiçin ilk ko?uldur.

Biyosfer(Canl?lar Küresi): Çevremizde bitkiler ve hayvanlar da vard?r. Bunlar biyosferi olu?turur. Bu canl? unsurlarla
birlikte çevrenin ?imdiye kadar belirtilmi? olan unsurlar?n?n hepsi birlikte do?al sistemleri olu?tururlar.


Co?rafyan?n Do?al Sistemlerle ?lgilenen Dallar?

Do?al ortam?n unsurlar? ile do?al ortamda meydana gelen ve insan topluluklar?n? etkileyen do?al olaylar, fiziki co?rafyan?n konular?d?r. Fiziki co?rafyan?n ba?l?ca dallar? ?unlard?r:

Jeomorfoloji (Yer ?ekilleri Bilimi): Yer ?ekillerinin olu?umunu, geli?imini, bunlar?n yerin yap?s?ndaki ta?larla ve iklimle ili?kilerini ara?t?ran fiziki co?rafya dal?d?r.

Hidrografya(
Sular Co?rafyas?): Akarsular, göller ve denizlerin özelliklerini ve da??l???n? konu alan fiziki co?rafya dal?d?r.

Klimatoloji (?klim Bilimi): Yeryüzünde bulunan çe?itli iklim tiplerini, bunlar?n özelliklerini ve yeryüzündeki da??l???n? ara?t?ran fiziki co?rafya dal?d?r.

Biyoco?rafya (Canl?lar Co?rafyas?):
Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklar?n? bunlar?n özelliklerini, di?er co?rafi faktörlerle ili?kilerini ve yeryüzündeki da??l???n? inceleyen fiziki co?rafya dal?d?r

sponsorlu ba?lant?lar