Kuvvet Çe?itleri - Delinetciler Portal

Kuvvet Çe?itleri

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Kuvvet Çe?itleri

  1- Kuvvet :
  Duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki cismi durduran, cismin do?rultusunu, yönünü, ?eklini ve h?z?n? de?i?tirebilen her türlü etkiye kuvvet denir. Kuvvet gözle görülemez, kuvvetin sadece etkileri gözlenip ölçülebilir.

  • Çantay? ta??rken,
  • Otomobil kullan?rken,
  • Kap?y? açarken,
  • Muslu?u çevirirken,
  • Meyveyi soyarken,
  • Saç? tararken,
  • Elbiseleri giyerken kuvvet kullan?l?r.


  3- Kuvvet Birimleri :

  SI CGS
  Kuvvet → F→ Newton (N) → Dyn

  • 1N = 1.105 dyn
  1dyn = 1.10-5 N

  • 1 Newton : 100 graml?k kütleye etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklü?üdür.

  4- Kuvvetin Etkileri :
  Kuvvet;
  • Duran bir cismi harekete geçirebilir.
  • Hareket halindeki cismi durdurabilir.
  • Hareket halindeki cisimleri h?zland?rabilir veya yava?latabilir yani h?z?n? de?i?tirebilir.
  • Cisimlerin do?rultusunu, yönünü ve ?eklini de?i?tirebilir.


  5- Kuvvet Çe?itleri :
  Kuvvetler, etkilerine göre farkl? çe?itlerde olabilir. Kuvvetler genel olarak temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler olarak iki grupta incelenir.

  Kuvvet Çe?itleri
  Temas Gerektiren Kuvvetler
  Temas Gerektirmeyen Kuvvetler
  • ?tme Kuvveti
  • Çekme Kuvveti
  • Kas Kuvveti
  • Rüzgâr Kuvveti
  • Elektriksel ?tme Kuvveti
  • Kald?rma Kuvveti
  • Sürtünme Kuvveti
  • Buhar Kuvveti
  • Magnetik Alan Kuvveti (M?knat?s)
  • Yer Çekimi Kuvveti
  • Elektriksel Çekim Kuvveti


  6- Kuvvetin Özellikleri :
  Kuvvet ile gösterilir ve vektörel büyüklüktür. Kuvvet gözle görülemez, kuvvetin sadece etkileri gözlenip ölçülebilir. Kuvvet, yönlü do?ru parçalar? ile (ok i?areti ile) gösterilir. Kuvveti göstermek için kullan?lan okun yönü, kuvvetin yönünü, büyüklü?ü ise kuvvetin büyüklü?ünü gösterir.
  Kuvvetin gösterilebilmesi için 4 eleman?n?n bilinmesi gerekir. Bunlar;
  1- Kuvvetin uygulama noktas?,
  2- Kuvvetin do?rultusu,
  3- Kuvvetin yönü,
  4- Kuvvetin büyüklü?ü (?iddeti) dür.

  Uygulama Noktas? Yönü
  287 - Kuvvet Çe?itleri

  Do?rultusu (d)


  A Büyüklü?ü B
  (?iddeti)


  Kuvvetin Elemanlar? :
  1- Uygulama Noktas? : Kuvvetin cisme etki etti?i noktad?r.
  A Noktas?
  2- Yönü : Kuvvetin cismi hareket ettirdi?i yöndür.
  A' dan B' ye do?ru.
  3- Büyüklü?ü (?iddeti) : Kuvvetin cisme etki edebilme gücüdür.
  do?ru parças?n?n uzunlu?u.
  4- Do?rultusu : Kuvvetin etkisini gösterebildi?i do?rultudur.
  AB do?rultusu.

  NOT :
  1- Bir cismin hareket edebilmesi ve sürat kazanabilmesi için cisme mutlaka kuvvet
  uygulanmas? gerekir.
  2- Bir cismin hareket edebilmesi için cisme uygulanan kuvvetin her zaman cisme dokunmas?na gerek yoktur. (M?knat?s?n magnetik alan?).
  3- Tebe?irin k?r?lmas?, tebe?irin yere dü?mesi, yay?n s?k??mas?, yay?n uzamas?, cismin yön de?i?tirmesi, araçlar?n hareket etmesi, araçlar?n durmas? kuvvet etkisiyle gerçekle?ir.
  4- Bir cisme etki eden kuvvetin büyüklü?ünün bilinmesi, kuvvetin sebep olaca?? etkilerin bilinmesi için gereklidir.
  5- Kuvvetleri göstermek için çizilen ok i?aretleri, kuvvetlerin büyüklüklerine göre ölçekli olarak çizilmelidir.

  Haz?rlayan:KAYSER? M?THATPA?A ?LKÖ?RET?M OKULU FEN VE TEKNOLOJ? Ö?RETMEN? MURAT ÜSTÜNDA?

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  iiiiiiiiiiiii
 3. #3
  çok te?ekkürler sa?ol
 4. #4
  kay?ts?z Üye Nickli Üyeden Al?nt?
  iiiiiiiiiiiii
  ayy mÜkemmel olmu saolun

 5. #5
  çookk quzel
 6. #6
  te?ekkür ederim ödevimi yapt?m ve de çok kolay oldu=)
 7. #7
  güzel bilgiler var
 8. #8
  çok güzel aferin v e *******
 9. #9
  sa?ol çok te?ekkürler derste çok yard?mc? oldu bana bu bilgiler............
 10. #10
  performans ödevim için çok iyi oldu valla çooookkkk saolun...
 11. #11
  ayyy cok tesekkür ederim site ye ödevim için iyi oldu

Konu Etiketleri

kaç çeşit kuvvet vardır

kuvvetin uygulanış biçimleri

kuvvet cinsleri

  Okunma: 54387 - Yorum: 45
Kullan?c? De?erlendirmesi