Elektrik Devresi Nas?l Yap?l?r? - Delinetciler Portal

Elektrik Devresi Nas?l Yap?l?r?

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Basit bir elektrik devresi yapmak için kullan?lan araç ve gereçler a?a??da s?ralanm??t?r.

  Bunlar? tedarik ettikten sonra deneyimize ba?layabiliriz.

  1.güç kayna??


  2.lambas?yla birlikte bir adet duy

  3.anahtar

  4.ba?lant? kablosu

  Deneyde kullan?lacak elemanlar?n nas?l bir ?ekilde dizilece?i gösterilmi?tir.

  163 - Elektrik Devresi Nas?l Yap?l?r?

  DENEY?N YAPILI?I: 1-Güç kayna??n?n ( + ) ve ( - ) kutbuna birer ba?lant? kablosu tak?n?z.
  2-Ba?lant? kablosunun bir ucunu anahtara, di?er ucunu ampule ba?lay?n?z.
  3-Anahtar aç?k konumdayken güç kayna??n? 3-4,5 volta getirerek aç?n?z.
  4-Anahtar aç?k konumdayken ampülün yanmad???n? gözleyiniz.
  5-Bu defa anahtar? kapat?p, devreyi tamamlay?n?z ve ampülün yand???n? gözleyiniz.

  DENEY?N SONUCU:
  Ak?m geçmeyen devreye "aç?k devre", ak?m geçen devreye "kapal? devre" denir.
  Üretecin bir ucundan di?er ucuna elektrik yüklerinin hareketini sa?layan kesintisiz iletken yola "elektrik devresi" denir. Elektrik devresinde ak?m?n yönü ( + ) kutuptan, ( - ) kutba do?rudur.

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  Süper bi?ey pazar günü yapt?m markas? formeks l?n çünkü dün ak?am elekktirikler gitti çok i?ime yarad?
 3. #3
  ya yapt?mda ampulun nsl tak?laca??n? b?lm?yorum
 4. #4
  önce malzemeler toplan?r .
  daha sonra uygun yerlere tak?l?r .
  tak?ld?ktan sonra e?er çal?sm?yorsa ya ampul patlak ya da ba?lant? kablosunu tam olarak yerine koymam?ss?n?z :)
  kolay gelsin çok kolay yap?l?yor anlamayanlar msj ats?n soler?m tekrar

 5. #5
  bence güzel bi resim ayr?ca süperrrr ödevime çok yard?mc? oldunuz te?ekkürlerrrrrrr resminide çizdim ve 5 ald?mm!!!
 6. #6
  Güsel ?se Yaradi :)))))
 7. #7
  yha ben kablolar? duya takamad?m yard?m olun lütfen.....
 8. #8
  arkiler bnce çok güzel ve anla??l?r bir biçmde yaz?l?m?yapt?m ve her zamanki gibi 100 ald?m
 9. #9
  ben yapt?m hocam?z bana 5 verdi ama bir parças?n? yapam?yorum oda ?????
 10. #10
  ben hiç yapam?yorum hahahahahahahahahaha
 11. #11
  ampulun vidalar?na m? ba?l?yacaz kabloyu ben pille yap?yorum

Konu Etiketleri

elektrik devreleri

elektrik devresi

kablo anahtar nasıl takılır

  Okunma: 33390 - Yorum: 21
Kullan?c? De?erlendirmesi