sponsorlu ba?lant?lar
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aç?lmas?, Ekonominin milli temellere dayand?r?lmas?,

Kapitülasyonlar?n kald?r?lmas?,

Kabotaj Kanunu'nun ç?kart?lmas?,

Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlar?n?n kurulmas?,

E?itimin milli esaslara göre düzenlenmesi,

Milli Kültürün geli?mesi için çal???lmas? vb.