Ultrasonik Ses Nedir? - Delinetciler Portal

Ultrasonik Ses Nedir?

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Saniyedeki titre?im say?s? 20.000 den fazla olan ses titre?imlerine ultrasonik (ses üstü) ses denir. Ultrasonik ses, günlük hayatta ve teknolojide kullan?l?r. Ultrasonik ses insan kula?? taraf?ndan duyulamaz.

  • Ultrasonik sesler, baz? hayvanlar taraf?ndan (kedi, köpek, yunus) duyulabilir. Bu hayvanlar?n e?itiminde ultrasonik ses ç?kartan düdükler kullan?l?r.

  • Ultrasonik seslerin yan etkisi bulunmad??? için hamile bayanlar?n baz? hastal?klar?n?n te?his ve tedavisinde kullan?l?r. (Kalp problemi, tümör, böbrek ta??, safra kesesi ta?? tespitinde ve böbrek ve safra ta?lar?n?n k?r?lmas?nda kullan?l?r).

  • Ultrasonik ses, titre?im say?s? fazla oldu?u için duyulabilen sese göre 100 bin kat daha fazla enerjiye sahiptir. Bu sesler duyulabilen seslere göre daha kolay yönlendirilir ve bu nedenle de teknolojide kullan?l?r. (Borunun kal?nl??? veya çatlak olup olmad??? kontrol edilebilir).

  • Ultrasonik ses, dezenfekte i?lemi için kullan?l?r. (Gözlük ve tak?lar?n temizlenmesi için kullan?l?r).

  • Heterojen kar???mlar?n kar??t?r?lmas? için kullan?l?r.

  • Beton bloklar?n delinmesi için kullan?l?r.

  • Kat? maddelere ?ekil vermek için kullan?l?r.

  • Anne filin ç?kard??? ultrasonik ses, yavru filleri bulmak için, erkek filin ç?kard??? ultrasonik ses di?er filleri uzakla?t?rmak için kullan?l?r.

  • Karanl?k ortamlarda uçabilen yarasalar ultrasonik sesler ç?kartarak bu seslerin yans?mas? sonucu yönlerini bulurlar veya avlan?rlar.

  • Ultrason cihaz?, ultrasonik sesin üretilmesi prensibine göre çal???r. Ultrason cihaz? sayesinde iç organlara ultrasonik sesler gönderilir ve bu ses dalgalar? iç organlara taraf?ndan yans?t?larak bilgisayarlar sayesinde görüntü halinde ekrana dü?ürülür.


  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  bn hiç bni?e anlamad?mmm bu konudann
 3. #3
  çok güzel anlat?lm?? te?ekkürler
 4. #4
  Çok yard?mc? oldu t?kr
 5. #5
  çoook te??ekkürler çoook yard?mc? oldunuz 😘😘
 6. #6
  ?yi olmu? kerata :D sa?ol çok laz?md? te?ekkür .(Ba?taki Cümle ?aKa ?Di)
 7. #7
  Superrr be?endim ☺😊😆

Konu Etiketleri

ultrasonik ses nedir

ultrasonik sesler

ultrason sesi
  Okunma: 27386 - Yorum: 6
Kullan?c? De?erlendirmesi
4.3 - 5 (37 oy)