Ünlü Türk Matematikçilerin Hayat? ve ?simleri - Delinetciler Portal

Ünlü Türk Matematikçilerin Hayat? ve ?simleri

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Ali Ku?çu (1474-1525)
  Türk ?slam Dünyas? astronomi ve matematik alimleri aras?nda, ortaya koydu?u eserleriyle hakl? bir ?öhrete sahip Ali Ku?çu, Osmanl? Türkleri'nde, astronominin önde gelen bilgini say?l?r. "Bat? ve Do?u Bilim dünyas? onu 15. yüzy?lda yeti?en müstesna bir alim olarak tan?r." Öyle ki; müste?rik W .Barlhold, Ali Ku?cu'yu "On Be?inci Yüzy?l Batlamyos'u" olarak adland?rm??t?r. Babas?, Ulu? Bey'in ku?cu ba??s? (do?anc?ba??) idi. Ku?çu soyad? babas?ndan gelmektedir. As?l ad? Ali Bin Muhammet'tir. Do?um yeri Maveraünnehir bölgesi oldu?u ileri sürülmü?se de, ad? geçen bölgenin hangi ?ehrinde ve hangi y?lda do?du?u kesinlikle bilinmektedir.

  Ancak do?um ?ehri Semerkant, do?um y?l?n?n ise 15. yüzy?l?n ilk dörtte biri içerisinde oldu?u kabul edilmektedir. 16 Aral?k 1474 (h. 7 ?aban 879) tarihinde ?stanbul'da ölmü? olup, mezar? Eyüp Sultan Türbesi hareminde bulunmaktad?r. Ölüm tarihi; torunu me?hur astronom Mirim Çele-bi'nin (ölümü, Edirne 1525) Fransça yazd??? bir eserin incelenmesi sonucu anla??lm??t?r. Mezar yerinin 1819 y?l?na kadar belirli oldu?u ve hüsn-ü muhafazas?n?n yap?ld???; ancak 1819 y?l?ndan sonra, Ali Ku?cu'ya ait mezar?n yerine, zaman?n?n nüfuzlu bir devlet adam?n?n mezar ta??n?n konmu? oldu?u anla??lmaktad?r. Ulu? Bey'in Horasan ve Maveraünnehir hükümdarl??? s?ras?nda, Semerkant'ta ilk ve dini ö?renimini tamamlam??t?r. Küçük ya?ta iken astronomi ve matema-ti?e geni? ilgi duymu?tur.

  Devrinin en büyük bilginlerinden; Ulu? Bey , Bursal? Kad?zade Rumi, G?yaseddün Cem?id ve Mu'in al-Din el-Ka?i'den astronomi ve matematik dersi alm??t?r. Önce,Ulu? Bey, taraf?ndan 1421 y?l?nda kurulan Semerkant Rasathanesi ilk müdürü, G?yaseddün Cem?id'in, k?sa süre sonra da Rasathanenin ikinci müdürü Kad?zade Rumi'nin ölümü üzerine, Ulu? Bey Rasathaneye müdür olarak Ali Ku?cu'yu görevlendirmi?tir. Ulu? Bey Ziyc'inin tamamlanmas?nda büyük eme?i geçmi?tir. Nasirüddün Tusi'nin Tecrid-ül Kelam adl? eserine yazd??? ?erh, bu konuda da gayret ve ba?ar?s?n?n en güzel delilini te?kil etmektedir. Ebu Said Han'a ithaf edilen bu ?erh, Ali Ku?cu'nun ilk ?öhretinin duyulmas?na neden olmu?tur. Kaynaklar?n de?erlendirilmesi sonucu anla??lmaktad?r ki; Ali Ku?cu yaln?z telih eseriyle de?il, talim ve ir?ad?yle devrini a?an bir bilgin olarak tan?nmaktad?r. Öyle ki; telif eserlerinin d???nda, torunu Mirim Çelebi, Hoca Sinan Pa?a ve Molla Lütfi (Sar? Lütfi) gibi astronomlar?n da yeti?mesine sebep olmu?tur. Bu bilginlerle beraber, Ali Ku?cu'yu eski astronominin en büyük bilginlerinden birisi olarak belirtebiliriz.


  Cahit Arf
  (1910-1997)

  1910 y?l?nda Selanik'te do?du. Yüksek ö?renimini Fransa'da Ecole Normale Superieure'de tamamlad? (1932). Bir süre Galatasaray Lisesi'nde matematik ö?retmenli?i yapt?ktan sonra ?stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doçent aday? olarak çal??t?. Doktoras?n? yapmak için Almanya'ya gitti. 1938 y?l?nda Göttingen Üniversitesi'nde doktoras?n? bitirdi. Yurda döndü?ünde ?stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde profesör ve ordinaryus profersörlü?e yükseldi. Burada 1962 y?l?na kadar çal??t?. Daha sonra Robert Koleji'nde Matematik dersleri vermeye ba?lad?.1964 y?l?nda Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara?t?rma Kurumu (Tübitak) bilim kolu ba?kan? oldu.

  Daha sonra gitti?i Amerika Birle?ik Devletleri'nde ara?t?rma ve incelemelerde bulundu; Kaliforniya Üniversitesi'nde konuk ö?retim üyesi olarak görev yapt?. 1967 y?l?nda yurda dönü?ünde Orta Do?u Teknik Üniversitesi'nde ö?retim üyeli?ine getirildi. 1980 y?l?nda emekli oldu. Emekliye ayr?ld?ktan sonra TÜB?TAK'a ba?l? Gebze Ara?t?rma Merkezi'nde görev ald?. 1985 ve 1989 y?llar? aras?nda Türk Matematik Derne?i ba?kanl???n? yapt?.

  Arf ?nönü Arma?an?'n? (1948) ve Tübitak Bilim Ödülü'nü kazand? (1974). Cebir ve Say?lar Teorisi üzerine uluslararas? bir sempozyum 1990'da 3 ve 7 Eylül tarihleri aras?nda Arf'in onuruna Silivri'de gerçekle?tirilmi?tir. Halkalar ve Geometri üzerine ilk konferanslarda 1984'te ?stanbul'da yap?lm??t?r. Arf, matematikte geometri kavram? üzerine bir makale sunmu?tur. Cahit Arf 1997 y?l?n?n Aral?k ay?nda bir kalp rahats?zl??? nedeniyle aram?zdan ayr?ld?.

  Kerim Erim
  (1894-1952)

  ?stanbul Yüksek Mühendis mektebi'ni bitirdikten (1914) sonra Berlin Üniversitesi'nde Albert Einstein'in yan?nda doktoras?n? yapt? (1919). Türkiye'ye dönünce, bitirdi?i okulda ö?retim üyesi olarak çal??maya ba?lad?. Üniversite reformunu haz?rlayan kurulda yer ald?. Yeni kurulan ?stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde analiz profesörü ve dekan oldu?u gibi Yüksek Mühendis Mektebi'nde de ders vermeye devam etti. Yüksek Mühendis Mektebi ?stanbul Teknik Üniversitesi'ne dönü?türülünce buradan ayr?ld? ve yaln?zca ?stanbul Üniversitesi'nde çal??maya devam etti. Daha sonra burada ordinaryüs profesör oldu. 1948 y?l?nda Fen Fakültesi Dekanl???'na getirildi.
  1940-1952 y?llar? aras?nda ?stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne ba?l? Matematik Enstitüsü'nün ba?kanl???n? yapt?. Türkiye'de yüksek matematik ö?retiminin yayg?nla?mas?nda ve ça?da? matemati?in yerle?mesinde etkin rol oynad?. Mekani?in matematik esaslara dayand?r?lmas?na da öncülük etti. Matematik ve fizik bilimlerinin felsefe ile olan ili?kileri üzerinde de çal??malarda bulunan Erim'in Almanca ve Türkçe yap?tlar? bulunmaktad?r. Bunlardan baz?lar? ?unlard?r:
  Nazari Hesap (1931), Mihanik (1934), Diferansiyel ve ?ntegral Hesap (1945), Über die Traghe-its-formen eines modulsystems (Bir modül sisteminin süredurum biçimleri üstüne - 1928)

  Ömer Hayyam
  (1048-1131)

  As?l ad? Giyaseddin Ebu'l Feth Bin ?brahim El Hayyam'd?r. 18 May?s 1048'de ?ran?n Ni?abur kentinde do?an Ömer Hayyam bir çad?rc?n?n o?luydu. Çad?rc? anlam?na gelen soyad?n? babas?n?n mesle?inden alm??t?r. Fakat o soyisminin çok ötesinde i?lere imza atm??t?r. Daha ya?ad??? dönemde ?bn-i Sina'dan sonra Do?u'nun yeti?tirdi?i en büyük bilgin olarak kabul ediliyordu. T?p, fizik, astronomi, cebir, geometri ve yüksek matematik alanlar?nda önemli çal??malar? olan Ömer Hayyam için zaman?n bütün bilgilerini bildi?i söylenirdi. O herkesten farkl? olarak yapt??? çal??malar?n ço?unu kaleme almad?, oysa O ismini çokça duydu?umuz teoremlerin isimsiz kahraman?d?r. Elde bulunan ender kay?tlara dayan?larak Ömer Hayyam'?n çal??malar? ?öyle s?ralanabilir.

  Yazd??? bilimsel içerikli kitaplar aras?nda Cebir ve Geometri Üzerine, Fiziksel Bilimler Alan?nda Bir Özet, Varl?kla ?lgili Bilgi Özeti, Olu? ve Görü?ler, Bilgelikler Ölçüsü, Ak?llar Bahçesi yer al?r. En büyük eseri Cebir Risalesi'dir. On bölümden olu?an bu kitab?n dört bölümünde kübik denklemleri incelemi? ve bu denklemleri s?n?fland?rm??t?r. Matematik tarihinde ilk kez bu s?n?fland?rmay? yapan ki?idir. O cebiri, say?sal ve geometrik bilinmeyenlerin belirlenmesini amaçlayan bilim olarak tan?mlard?. Matematik bilgisi ve yetene?i zaman?n çok ötesinde olan Ömer Hayyam denklemlerle ilgili ba?ar?l? çal??malar yapm??t?r. Nitekim, Hayyam 13 farkl? 3. dereceden denklem tan?mlam??t?r. Denklemleri ço?unlukla geometrik metod kullanarak çözmü?tür ve bu çözümler zekice seçilmi? konikler üzerine dayand?r?lm??t?r. Bu kitab?nda iki koni?in arakesitini kullanarak 3. dereceden her denklem tipi için köklerin bir geometrik çizimi bulundu?unu belirtir ve bu köklerin varl?k ko?ullar?n? tart???r.


  Bunun yan?s?ra Hayyam, binom aç?l?m?n? da bulmu?tur. Binom teoerimini ve bu aç?l?mdaki kat say?lar? bulan ilk ki?i oldu?u dü?ünülmektedir. (Pascal üçgeni diye bildi?imiz ?ey asl?nda bir Hayyam üçgenidir). Ö?renimi tamamlayan Ömer Hayyam kendisine bugünlere kadar uzanacak bir ün kazand?ran Cebir Risaliyesi'ni ve Rubaiyat'? Semerkant'ta kaleme alm??t?r. Dönemin üç ünlü ismi Nizamülmülk, Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam bu ?ehirde bir araya gelmi?tir. Dönemin hakan? Melik?ah, ad? devlet düzeni anlam?na gelen ve bu ada yak???r ya?ayan veziri Nizamül-mülk'e çok güvenirdi. Ömer Hayyam ile ilk kez Semerkant'ta tan??an Nizam onu ?sfahan'a davet eder. Orada bulu?tuklar?nda O'na devlet hülyas?ndan bahseder ve bu büyük hayalinin gerçekle?mesi için Hayyam'dan yard?m ister. Fakat Hayyam devlet i?lerine kar??mak istemez ve teklifini geri çevirir. 4 Aral?k 1131'de do?du?u yer olan Ni?abur' da fani dünyaya veda eder.


  Matrakç? Nasuh
  (Bilinmiyor-1553)

  Türk, minyatürcü. Ayr?ca matematik ve tarih konular?nda kitaplar da yazm?? çok yönlü bir bilgindir. Do?um tarihi ve yeri bilinmiyor. Kâtip Çelebi ölüm tarihi olarak 1533'ü vermekteyse de, bunun do?ru olmad??? bugün kesinle?mi?tir. Çe?itli kaynaklarda onun 1547'den, 1551'den, 1553'ten sonra ölmü? olabilece?i ileri sürülmektedir. Ya?am? üstüne bilgi de yok denecek kadar azd?r. Saraybosna yak?nlar?nda do?du?una, dedesinin dev?irme oldu?una ili?kin kesinle?memi? ipuçlar? vard?r.


  Enderun'da okumu?tur. Matrakç? ya da Matrakî ad?yla an?lmas?, lobotu and?ran sopalarla oynand??? ve eskrime benzeyen bir tür sava? oyunu oldu?u bilinen "matrak" oyununda çok usta olmas?ndan ve belki de bu oyunun mucidi bulunmas?ndan ileri gelmektedir. Nasuh ayr?ca çok usta bir silah?ördü. Bu nedenle Silahî ad?yla da an?l?rd?. Türlü silah ve m?zrak oyunlar?ndaki ustal??? nedeniyle Osmanl? ülkesinde "üstad" ve "reis" olarak tan?nmas? için 1530'da I. Süleyman (Kanuni) taraf?ndan verilmi? bir berat? da vard?. Çe?itli silahlar?n nas?l kullan?laca??n? ve dövü? yöntemlerini anlatan Tuhfetü'l-Guzât adl? bir k?lavuz kitap bile yazm??t?.


  Nasuh, özellikle geometri ve matematik alanlar?nda önemli bir bilim adam?yd?. Uzunluk ölçülerini gösteren cetveller haz?rlam?? ve bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik etmi?tir. Matemati?e ili?kin iki kitab? Cemâlü'l-Küttâb ve Kemalü'l- Hisâb ile Umdetü'l-Hisâb'? I. Selim (Yavuz) döneminde yazm?? ve padi?aha adam??t?r. Bu yap?tlardan sonuncusu uzun y?llar matematikçilerin elkitab? olarak kullan?lm??t?r.


  Gelenbevi ?smail Efendi
  (1730-1790)

  1730 y?l?nda ?imdiki Manisa'n?n Gelenbe kasabas?nda do?an Gelenbevi ?smail Efendi, Osmanl? ?mparatorlu?u matematikçilerindendir. As?l ad? ?smail'dir. Gelenbe kasabas?nda do?du?u için ikinci ad? onun bu do?du?u kasabadan gelir. Daha çok Gelenbevi ad?yla ün kazanm??t?r. Önce, kendi çevresindeki bilginlerden ilk bilgilerini alm??t?r. Daha sonra, ö?renimini tamamlamak üzere ?stanbul'a gitmi?tir. Burada, çok de?erli ve kültürlü ö?retmenlerden yararlan?p matematik bilgisini oldukça ilerletmi?tir. Müderrislik s?nav?na kazananarak 33 ya??nda müderris olmu?tur. Bundan sonra kendisini tümüyle ilme verip çal??malar?na devam etmi?tir.

  Gelenbevi, eski yöntemle problem çözen son Osmanl? matematikçisidir. Sadrazam Halil Hamit Pa?a ve Kaptan-? Derya Cezayirli Hasan Pa?a'n?n istekleri üzerine, Kas?mpa?a'da aç?lan Bahriye Mühendislik Okulu'na altm?? kuru?la matematik ö?retmeni olarak atand?. Bu atama ona parasal yönden bir rahatl?k getirdi. Hakk?nda ?öyle bir öykü anlat?l?r: ‘Baz? silahlar?n hedefi vurmamas?, padi?ah III. Selim'i k?zd?rm?? ve bunun üzerine Gelenbevi'yi huzuruna ça??rarak ona uyar?da bulunmu?tur. Gelenbevi bunun üzerine hedefe olan uzakl?klar? tahmin ederek gerekli silahlardaki düzeltmeleri yapm?? ve toplar?n hedefi vurmalar?n? sa?lam??t?r. Gelenbevi'nin bu ba?ar?s? padi?ah?n dikkatini çekmi? ve padi?ah taraf?ndan ödüllendirilmi?tir. Gelenbevi, Türkçe ve Arapça olmak üzere tam otuz be? eser b?rakm??t?r. Türkiye'ye logaritmay? ilk sokan Gelenbevi ?smail Efendi'dir.


  Salih Zeki Bey (1864-1921)

  1864 y?l?nda ?stanbul'da yoksul bir ailenin o?lu olarak dünyaya geldi. Babas? Boyabatl? Hasan A?a, annesi Saniye Han?md?r. Anne ve babas?n?n ölümü üzerine ninesi taraf?ndan on ya??ndayken Darü??afaka'ya verildi. 1882 y?l?nda Darü??afaka'y? birincilikle bitirdi. Ayn? y?l Posta ve Telgraf Nezareti Telgraf Kalemi (Fen ?ubesi)'ne memur olarak atand?. 1884 y?l?nda Nezaretin Avrupa'da uzman telgraf mühendisi ve fizikçi yeti?tirme karar? üzerine birkaç arkada??yla birlikte Paris'e gönderildi ve burada Politeknik Yüksekokulu'nda elektrik mühendisli?i ö?renimi gördü. 1887 y?l?nda ?stanbul'a döndü ve eski dairesinde elektrik mühendisi ve müfetti? olarak çal??t?. Ek görev olarak Mekteb-i Mülkiye'de (bugün Ankara Üniversitesi'ne ba?l? Siyasal Bilgiler Fakültesi) fizik ve kimya dersleri verdi (1889-1900). Bu arada Rasathane-i Amire müdürlü?ünde ve II. Me?rutiyetin ilan?ndan (1908) sonra Maarif Nezareti Meclis-i Maarif üyeli?inde bulundu. 1910'da Mekteb-i Sultani (bugün Galatasaray Lisesi) müdürlü?üne atand?. 1912'de Maarif Nezareti müste?ar?, 1913'te Darülfünün-? Osmani (bugün ?stanbul Üniversitesi) rektörü oldu. 1917'de rektörlükten ayr?ld?ysa da üniversitedeki görevini Fen ?ubesi (Fakültesi) Müderrisi (Profesör) olarak sürdürdü. Ömrünün sonuna do?ru aklî dengesini kaybetti ve tedavi alt?ndayken 1921 y?l?nda ?i?li'deki Frans?z Hastanesi'nde öldü. Fatih Camiinin bahçesine gömüldü.

  3 kez evlenmi? olan Salih Zeki, bu evliliklerden birini Halide Edip'le (Ad?var) yapm??, ölümünden k?sa bir süre önce ayr?lm??t?. Salih Zeki, önde gelen son dönem Osmanl? matematik bilginlerindendi. ?kdam, Darü??afaka ve ?ktisadiyat gazeteleri ile Darülfünun dergisine say?s?z katk?da bulundu. Dönemin ünlü bilginleriyle matematik ve fen bilimleri konusunda yaz?l? tart??malara girdi ve bu konularda bir k?sm? ders kitab? olmak üzere çok say?da yap?t verdi.

  Yap?tlar?: Hendese (Geometri) [lise ders kitab?]; Hikmet-i Tabiiye (Fizik) [lise ders kitab?]; Mebhas-? Savt (Fonetik); Mebhas-? Elektrik-i Miknatisi (Elektro Magnetizma); Mebhas-? Hararet-i Harekiye (Termodinamik); Mebhas-? Cazibeyi Umumiye (Genel Çekim); Mebhas-? Elektrikiyet ve ?ariyet (Elektrik ve K?lcall?k); Hesab-? ?htimali (?htimaller Hesab?); Mebhas-? Hareket-i Seyalat (Ak??kanlar?n Hareketi); Hendese-i Tahliliye (Analitik Geometri); Mebhas-? Nazariye-i Temevvücat (Dalga Teorisi); Heyet-i Riyaziye (Matematik Astronomi); Kamus-u Riyaziyat (Matematik Ansiklopedisi); Asar-? Bakiye (Ölmez Eserler). Son iki yap?t?n tamam?, ayr?ca Henri Poincare'den çevirdi?i dört kitap bas?lmam??t?r.

  Ali Nesin (1956-)

  1956'da ?stanbul'da do?du. ?lkokuldan sonra ortaokulu ?stanbul'da Saint Joseph Lisesi'nde, liseyi de ?sviçre'nin Lozan kentinde tamamlayan Nesin 1977-1981 y?llar? aras?nda Paris VII Üniversitesi'nde matematik ö?renimi gördü. Daha sonra ABD'de Yale Üniversitesi'nde matematiksel mant?k ve cebir konular?nda doktora yapan Ali Nesin, 1985-1986 aras?nda Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampusü'nde ö?retim üyeli?i yapt?. Türkiye'ye k?sa dönem askerlik görevi için geldi?i s?rada "orduyu isyana te?vik" iddias?yla tutuklanarak yarg?land?. Yarg?lanma sonunda beraat etti?i halde pasaport verilmedi?i için i?ine dönemeyen Nesin, sonunda yeniden passaport alarak yurtd???na gitti. 1987-1989 aras?nda Notre Dame Üniversitesi'nde yard?mc? doçent, ard?ndan 1995'e kadar Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampusü'nde doçent ve daha sonra profesör olarak görev yapt?. 1993-1994 Ö?retim Y?l?'n? Bilkent Üniversitesi'nde misafir ö?retim görevlisi olarak geçirdi. 1995'te, babas? Aziz Nesin'in ölümü üzerine yurda kesin dönü? yapt? ve Nesin Vakf? yöneticili?ini üstlendi. Ayr?ca Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Ba?kan? olan Ali Nesin iki çocuk sahibidir. Kas?m 2004'den beri de Nesin Yay?nevi genel yönetmenli?ini yapmaktad?r.

  Ali Nesin'in Matematik ve Korku, Matematik ve Do?a, Matematik ve Sonsuz, Develerle E?ekler, Önermeler Mant??? adl? kitaplar?n?n yan?s?ra çe?itli dergilerde ç?km?? bilimsel makaleleri ve ?ngilizce bir kitab? bulunmaktad?r. Matematiksel ara?t?rma alan? "Morley mertebesi sonlu gruplar"d?r. Ayn? zamanda, üç ayda bir yay?mlanan, Matematik Dünyas? adl? bir matematik dergisi ç?karmaktad?r.


  Matematik ara?t?rmalar?, bölüm ba?kanl??? ve Nesin Vakf? yöneticili?inin yan? s?ra ya?l?boya resim, desen ve portre çal??malar? da yapmaktad?r.

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  saolun yard?m ettiniz bna :)))
 3. #3
  ben arupal? matematikçileri istedim ama bulam?yorum
  bence kötü olmu?
  zaten oyumu kötüye verdim

 4. #4
  çok te?ekür
 5. #5
  qzel olmu? elinize saql?k :) .d
 6. #6
  saolun abeler
 7. #7
  sa?olun bana çok yard?mc? oldunuz
 8. #8
  Çok yardïm ettiniz cenimmmm
 9. #9
  on numara 5 y?ld?z helall :)
 10. #10
  çook güzel olmu? projeden 100 ald?m
 11. #11
  çok güzel yard?mc? oldunuz ama lütfen berki yurtseverin hayat?n?da yaz?n

Konu Etiketleri

Türk islam matematık yazarları ve hayatları

unlu turk islam matrmatikcilerin hayatlari

türk matematikçilerin isimleri

  Okunma: 33659 - Yorum: 23
Kullan?c? De?erlendirmesi
3.2 - 5 (86 oy)