Bo?a Burcu Erke?ini Etkilemenin Yollar? - Delinetciler Portal

Bo?a Burcu Erke?ini Etkilemenin Yollar?

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Muhakkak yemek yapmay? ö?renin. Çünkü bu erke?in kalbine giden yol midesinden geçer. Ona ait her?eyi sahiplenin, de?er verin ve korumaya çal???n.

  Bo?a Burcu Erke?ini Etkilemenin Yollar?

  Paras?n? ondan önce dü?ünün. Har vurup harman savurmay?n.

  Di?ili?inizi asla ihmal etmeyin. Bu erke?in cinselli?i oldukça güçlüdür.

  Kendinizle ilgili saç, giyim v.b konularda ani de?i?imler uygulamay?n. Yani sizi tan?d???ndan saç?n?z siyahsa, bir müddet sonra sar? bir saçla kar??s?na ç?kmay?n.

  Dürüst olun ve asla yalan söylemeyin.

  Ona sad?k kalaca??n?zdan emin olmas?n? sa?lay?n.

  Size güven duymas? için, ondan hiçbir ?eyinizi gizlemeyin.

  Güzel bir sofrada, ellerinizle haz?rlad???n?z yiyecekleri, di?ili?inizi hissettirerek sunmaya çal???n.

  Sakin ortamlardan ho?lanan Bo?a erke?ine, diskoya gidelim mi diye bir teklifte bulunmay?n. Nezaketinden k?rmayabilir ama ikincisinde hay?r diyebilece?ini unutmay?n.

  Sordu?unuz sorular?n cevab? için günlerce bekleyebilece?inizi unutmay?n. Yani an?nda cevap vermesini beklemeyin.

  Görünü?ünüze özel önem verin. Sizi güzel bulmas?n? sa?lay?n.

  Sizinle ili?kiye ba?lad???nda, sizi asla aldatmayaca??n? bilin. Nerdesin, niye aramad?n, beni aldat?yor musun gibi cümleler kurmay?n. Çünkü o bunu yapmaz.

  ?natç? olan Bo?a erke?ini, mant?kl? konu?malar yaparak ve ili?kinize verdi?iniz önemi belirterek, ona olan sevginizden bahsederek kolayl?kla esnek dü?ünmesini sa?layabilirsiniz.

  Ona destek olun, problemleri oldu?unda konu?mas? için zorlamay?n. Sadece hep yan?nda oldu?unuzu anlamas?n? sa?lay?n.

  Programl? bir erkek olan Bo?a, da??n?k, karma??k ve ne yapt???, nas?l davranaca?? belli olmayan bir kad?na asla tahammül edemez. Onun için planl? davranmaya çal???n

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  e?im bo?a burcu özelliklerinin hepsini ta??yor onu seviyorum
 3. #3
  erkek arkada??m bende 4 ya? büyük ve bo?a burcu burcunun tüm özelliklerini ta??yor ayr?ca kabul etmem gerekirse çok zor bir erkek .d ama onu deli qißi séwiyorm ..
 4. #4
  Benim e?imde bo?a burcu bütün özellikleri ta??yor.Ve ben de çok k?skanc?m.Ama bana bütün gücüyle tahammül ediyor.Onuuu çook dünyalar kadar seviyoruuum...
 5. #5
  etkilme?e cal?st?g?m erkek bi bo?a ve neyca??m? bilmiyorum
 6. #6
  benimde a?k?m bo?a burcu,,d?rd?r?ma k?skançl???ma,,ona okadar çok sordu?um soruya ra?men bana tahammül etmesini,sabr?n? k?saca onu çok seviyorum.....
 7. #7
  benimde kalbini kazanmaya çal??t???m ki?i bo?a burcu ama çok zor...
 8. #8
  erkek arkada??m bo?a yaz?lanlar?n hepsi onun için geçerli...ve ben ona resmen a??k?mMmM:)
 9. #9
  Benim erke?im bu özell?klerin hepsineeeeeee sahip onu dü?ünemiyece?i kadar çokkkk seviyorumm.....
 10. #10
  benimde eski sevgilim bo?a burcu erke?i ama ayr?ld?k hala çok seviyorm acaba bi ümit vrm? bar??ablrmiyiz çok merak ediorm insallah bnde burda yazanlar gbi mutlu seyler yazar?m
 11. #11
  cok zor bi drum napca?ö? bilmiorm off....:(((

Konu Etiketleri

boğa erkeğini etkilemenin yolları kadınlar kulübü

boga erkeginin kalbini kazanmakboğa erkeği beni sildi
  Okunma: 47036 - Yorum: 30
Kullan?c? De?erlendirmesi
5 - 5 (2 oy)