sponsorlu ba?lant?lar
Bir zamanlar güzeller güzeli bir k?z varm??. Annesi ölünce babas? yeniden evlenmi?. Üvey annesi de ilk evlili?inden olan iki k?z?yla birlikte gelip eve yerle?mi?. Bu iki k?z, yeni k?z karde?lerinden hiç ho?lanmam??. Odas?nda ne var ne yoksa tavan aras?na f?rlat?p atm??lar. Ona bir karde? gibi davranmak ?öyle dursun, bütün ev i?lerini üzerine y?km??lar. Ev i?leri bittikten sonra bile k?z?n onlarla oturmas?na izin verilmiyormu?. Ak?amlar?, mutfakta, sönmekte olan oca??n önünde duruyormu? tek ba??na, ellerini küllere do?ru tutup ?s?nmaya çal??arak. Bu yüzden üvey k?z karde?leri ona "Külkedisi" ad?n? takm??lar. Bir gün iki k?z karde?e sarayda verilecek bir balo için davetiye gelmi?. ?kisi de heyecandan deliye dönmü?ler. Herkes Prens'in evlenmek istedi?ini biliyormu?. ‘Bakars?n ikimizden birini seçer, belli mi olur?' diye dü?ünmü?ler.

1940 - Külkedisi | Sindrella Masal? (Çocuk Masallar?)

?ki k?z karde? de kendilerini mümkün oldu?unca güzelle?tirmek için hemen kollar? s?vam??lar. Fakat maalesef bu biraz zormu?, çünkü Külkedisi'nin aksine baya?? çirkinmi? her ikisi de! Balo ak?am?, üvey karde?leri gittikten sonra Külkedisi mutfakta oturmu? ve içn için a?lamaya ba?lam??. "Neyin var, neden a?l?yorsun Külkedisi?" diye sormu? bir kad?n sesi. "Ben de baloya gitmek istiyordum," demi? h?çk?rarak Külkedisi."Gideceksin öyleyse," demi? ses. Külkedisi duydu?u sese do?ru dönüp bakm??, ?a?k?nl?ktan donakalm??. Güzel bir kad?n duruyormu? yan?ba??nda. "Ben senin peri annenim," demi? kad?n. "?imdi kaybedecek zaman?m?z yok! Bana bir balkaba?? getir hemen!" Külkedisi bir balkaba?? getirmi?. Peri annesi sihirli de?ne?iyle dokununca, balkaba?? birdenbire alt?ndan bir fayton oluvermi?.

"?imdi de alt? fare..." Külkedisi alt? fare bulup getirmi?, peri annesi onlar? hemen ata dönü?türmü?. "Bir s?çan..." Onu da arabac? yapm??. "Ve alt? kertenkele..." Onlar? da faytonun arkas?nda ko?acak alt? u?a?a çevirivermi?. Nihayet Külkedisi'ne gelmi? s?ra. Peri de?ne?iyle bir dokununca Külkedisi'nin y?rt?k, p?rt?k giysileri nefesleri kesecek harika bir elbiseye dönmü?mü?. Ayaklar?nda bir çift camdan ayakkab? p?r?l p?r?l parl?yormu?. "Bir ?ey var yaln?z," demi? Peri. "Gece yar?s?na kadar eve dönmelisin. Saat on ikide elbisen tekrar eski giysilerine, faytonun balkaba??na, atlar?n fareye dönü?ecek. Prens'in bunu görmesini istemezsin herhalde? ?imdi git, diledi?ince e?len."O gece Külkedisi balonun y?ld?z? olmu?. Baloya kat?lan han?mlar (özellikle de iki üvey k?z karde?i) onun elbisesini çok be?enmi?ler ve terzisinin ad?n? ö?renmek için ona yalvarm??lar. Beyefendilerin hepsi onunla dans etmek için birbirleriyle yar??m??lar.

Prens ise götür görmez ona â??k olmu?! Ve o andan sonra hiç kimseye bu k?zla dans etmek için izin verilmemi?. Saatler saatleri, dakikalar dakikalar? kovalam?? ve Külkedisi saat tam on ikiyi vuraca?? s?rada evde olmas? gerekti?ini hat?rlam??. "Gitme!" diye seslenmi? Prens arkas?ndan, ama Külkedisi bir an bile durmadan ko?up oradan uzakla?m??. Soka?a çakt???nda elbisesi tekrar eski elbiselerine dönü?mü?. Geriye kala kala camdan ayakkab?lar?n bir teki kalm??. Di?er tekini nerede kaybetti?ini bilmiyormu?. O gece Külkedisi uyuyana kadar a?lam??. Hayat?n?n bir daha asla o geceki kadar harika olamayaca??n? dü?ünüyormu?. Ama bu do?ru de?ilmi?. Ayakkab?n?n di?er tekini saray?n merdivenlerinde bulmu?lar. Ertesi sabah Prens ev ev dola??p ayakkab?y? tek tek bütün genç k?zlara denetmi?. "Bu ayakkab?n?n dün gece kar??la?t???m güzel sahibini bulamazsam ya?ayamam," demi?.

Derken Külkedisi'nin evine gelmi?. Üvey karde?leri ayakkab?y? denemi?ler. olmam??. Ayaklar?na girmemi? bile. Prens çok üzgünmü?, çünkü u?ramad??? sadece birkaç ev kalm??. Tam oradan ayr?lacakken evin hizmetçisi dikkatini çekmi?. "Han?mefendi," demi? Prens Külkedisi'ne, "bir de siz deneseniz?"" O mu deneyecek? Ne münasebet!" diye hayk?rm?? üvey karde?ler. Fakat Prens ?srar etmi?. Külkedisi'nin ne kadar güzel bir k?z oldu?u gözünden kaçmam??. Tabii ayakkab? Külkedisi'nin aya??na kal?p gibi oturmu?. Prens diz çöküp Külkedisi'ne evlenme teklif ederken iki üvey karde?e de öfke ve k?skançl?kla olanlar? seyretmek kalm??. Külkedisi Prens'in teklifini tabii ki kabul etmi?.

sponsorlu ba?lant?lar