sponsorlu ba?lant?lar
•Do?al kaynaklar?m?z korunur. Kullan?lm?? ambalaj ve benzeri de?erlendirilebilir at?klar?n bir hammadde kayna?? olarak kullan?lmas?, yerine kullan?ld??? malzeme için tüketilmesi gereken hammaddenin veya do?al kayna??n korunmas? gibi önemli bir tasarrufu do?urur.

Do?al kaynaklar?m?z, dünya nüfusunun ve tüketimin artmas? sebebi ile her geçen gün azalmaktad?r. Bu nedenle do?al kaynaklar?m?z?n daha verimli bir ?ekilde kullan?lmas? gerekmektedir

• Enerji tasarrufu sa?lan?r. Geri dönü?üm s?ras?nda uygulanan fiziksel ve kimyasal i?lem say?s?, normal üretim i?lemlerine göre daha az oldu?u için, geri dönü?üm ile malzeme üretilmesinde önemli bir enerji tasarrufu sa?lan?r. Geri dönü?üm ile tasarruf edilen enerji miktar? at?k cins vegeri dönü?ümü ile %90, ka??d?n geri dönü?ümü ile %60 oran?nda enerji tasarrufu sa?land??? bir çok uzman taraf?ndan ifade edilmektedir

• At?k miktar? azal?r. Geri dönü?üm sayesinde çöplüklere daha az at?k gider ve buna ek olarak bu at?klar?n ta??nmas? ve depolanmas? kolayla??r, çünkü art?k daha az çöp alan? ve daha az enerji gerekmektedir

• Geri dönü?üm ekonomiye katk? sa?lar Geri dönü?üm sayesinde hammaddelerin azalmas?


sponsorlu ba?lant?lar