Nesli Tükenen Hayvanlar?n ?simleri - Delinetciler Portal

Nesli Tükenen Hayvanlar?n ?simleri

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Sizler için nesli tükenen 17 hayvan?n resimlerini ve hayvanlara ait bilgileri bir araya getirdik. Listede olmayan nesli tükenmi? veya tükenmek üzere olan hayvanlar? yorumlar?n?z ile payla?abilirsiniz.

  Gizemli ve tehlikedeler
  Yeryüzünde yüzlerce canl? türü bugün yok olma tehlikesi alt?nda. Do?an?n dengesi bozuldukça bu zavall? canl?lar da ya?am mücadelesine yenik dü?erek ekosistemden kopuyorlar. ??te size dünya genelinde yok olma tehlikesiyle kar?? kar??ya kalan ilginç canl?lar…


  Meksikal? yürüyen bal?k

  Meksikal? yürüyen bal?k

  Meksika bölgesinde yeti?en bu bal?k türünün nesli tükeniyor. Her an yok olma tehlikesi alt?ndaki bu pembe bal???n dört aya?? oldu?u için yürüyen bal?k ad?yla an?l?yor.


  Ku? yiyen dev örümcek

  Ku? yiyen dev örümcek

  Dünyan?n en büyük örümce?i. Genellikle ku? yiyerek beslenen bu dev yarat?klar daha çok böcek ve s?çan türleri gibi küçük vücutlu hayvanlar? tercih ediyor. Ad? ku? yiyen örümcek olsa da genellikle ku? yemeyi pek tercih etmiyorlar. Yediklerinde de yarasa yiyorlar. Ya?am alan? Amazonlar olan bu örümcekler de t?pk? Meksikal? yürüyen bal?klar gibi yok olma tehlikesi alt?nda. Nedeni ise Amazonlardaki do?al dengenin bozulmu? olmas?.


  Isl?k çalan örümcek

  Isl?k çalan örümcek

  Bu örümcekler de ilginç birtak?m davran??lara sahip. Bacaklar?n? birbirine sürterek ilginç bir ?sl?k çalma ?ekilleri var. Yerli ekosistemleri içinde gerçekten hayati bir öneme sahip olan bu hayvanlar da dünyadaki do?al dengenin bozulmas?yla yok olma tehdidi alt?nda.

  Dev Çin semenderi

  Dev Çin semenderi

  Yakla??k iki metreye varan boylar?yla Çin semenderleri Çin d???nda ABD'nin belli bölgelerinde de ya??yor. ABD'de ‘hellbender' ad?yla an?lan bu hayvanlar ilginç bir görüntüye sahip.


  Dev su böcekleri

  Dev su böcekleri

  Amazonlar?n en uzayl? yarat?klar?. Dev boyutlara ula?an bu su böceklerinin en leziz yemeklerinden biri piranalar. Di?lerindeki zehir sayesinde avlar?n? k?sa sürede etkisiz hale getiriyorlar.

  Dev Palouse solucan?

  Dev Palouse solucan?

  Ba?l?ca ya?an alanlar? ABD'nin Washington eyaleti. Zarars?z olan bu solucanlar?n 2005 y?l?na kadar var olduklar? san?l?yor. Bugün nesillerinin tükenmi? oldu?u varsay?l?yor. Topra??n dört metre alt?na kadar inebiliyorlar.

  Dev hindistan cevizi pavuryalar?

  Dev Hindistan cevizi pavuryalar?
  Görmü? oldu?unuz foto?raf ?aka de?il. Guam ve di?er Pasifik adalar?n?n yerlilerinden. Günlük hayat?n bir parças? haline gelmi? bu yarat?klar çöp kutular?na bile t?rmanabiliyorlar. Çok a??r hareket ettiklerinden dolay? insanlar aç?s?ndan çok büyük bir tehlike olu?turmuyorlar.


  Deniz lalesi karidesleri

  Deniz lalesi karidesleri
  Nesli tükenmekte olan di?er bir canl? türü de bu karidesler. ?effaf görüntüleriyle oldukça farkl? görünen bu deniz canl?lar? ses de ç?kar?yor.


  Hondurasl? hayalet yarasalar?

  Hondurasl? hayalet yarasalar?
  Tropikal Amerika'da Guatemala ile Brezilya'n?n aras?ndaki bölgelerde palmiye ile ?eker kam??? yapraklar?n?n aras?nda tünemi? vaziyette bulunur. Bu, 7-8 santim uzunlu?unda orta irilikteki yarasa, kar gibi beyaz bir kürkle kapl?d?r. Kar?n uzun zaman yerde kald??? ülkelerde hayvanlar?n bu renkte olmalar?nda bir fevkalâdelik yoktur.


  Ebe kurba?as?

  Ebe kurba?as?
  Avrupa'da ya?ayan ebe kara kurba?as?, ya?am?n?n büyük bölümünü karada, sudan uzakta olmayan toprak oyuklar?nda geçirir. Bu kurba?an?n en büyük özelli?i yumurtalar?n? ta??yabilecek ?ekilde benzeri olmayan bir derisinin olmas?d?r.

  Ördek kurba?as?

  Ördek kurba?as?
  T?pk? bir ördek sesi ç?kard?klar? için bu isim verilmi?tir.


  Cam kurba?a

  Cam kurba?a
  Kurba?a türünün belki de en estetik ve güzel olan?d?r. ?effaf ye?il rengi ve transparan gövdesiyle göz al?c? bir güzelli?i vard?r. Ya?mur ormanlar?nda ya?arlar.Ne yaz?k ki bu kurba?alar da yok olmak üzere.


  Ayakl? amfibiler

  Ayakl? amfibiler
  ?lginç vücut ?ekilleri olan bu canl?lar evrimlerini tam olarak tamamlayamam??lar. Kuyruk biçimindeki vücut ?ekilleri farkl? ya?am ?ekillerine ayak uydurmalar?n? sa?l?yor. Yumu?akça grubunda yer al?yorlar ve oldukça keskin di?lere sahipler.

  Dev Komodo ejderi

  Dev Komodo ejderi
  Bu ejder, ancak 1912 y?l?nda ke?fedilmi?tir. Bu tür yaln?z Sonda tak?madalar?n?n baz? küçük adalar?nda ve özellikle ad?n? ta??d??? adada bulunur. Uzunlu?u 3 metreyi geçti?inden kertenkelelerin devi say?l?r. Yerliler, yavru geyikleri ve yavru yaban domuzlar?n?, hatta zaman zaman yabani atlar? yedi?ini söylerler. Ad? fare adas? olan Komodo adas?nda bir tek farenin kalmam?? olmas? manal?d?r. Dev varan bunlar?n hepsini yedi?i tahmin edilebilir. Bu varan, pisbo?azl???, kendi hemcinslerine sald?r?p onlar? yemeye ve her türlü hayvan le?iyle karn?n? doyurmaya kadar vard?r?r.

  Kagu

  Kagu
  Avustralya'n?n bin küsur mil do?usundaki Büyük Kaledonya adas?nda ya?ar. Yeni Kaledonya pullar?nda yer alan bu tavuk irili?indeki ku? özellikle geceleri faaldir.


  K?ll? burunlu kangurular

  K?ll? burunlu kangurular
  Nesli tükenmek üzere olan memeli bir tür.

  Çizgili tav?an

  Çizgili tav?an
  Myanmar da ya??yorlar. Minyatür bir tür geyi?i and?r?yorlar

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  Saol tesekkurler allah razi olsun
 3. #3
  Nesli Tükenen Hayvanlar

  Dünyan?n varolu?undan günümüze kadar birçok canl? türü (hayvan ve bitki) gelip geçti. Maalesef insano?lu elindekinin k?ymetini her zaman onu kaybettikten sonra anl?yor. Hayvan ve bitki türleri biz insanlar?n ya?amlar?n? devam ettirebilmelerinin de bir anahtar? asl?nda. Dünyan?n do?al bir dengesi vard?r. Bu do?al denge içinde baz? canl?lar?n yokolmas? tabiidir. Ancak i?in içine insano?lu faktörü girdi?inde do?al dengeye müdahale etmemek mümkün olmuyor.

  Do?al afetler, yerküre de?i?imleri ve iklim tabii olarak do?al dengenin bir unsuruyken, insano?lunun faaliyetleri bu canl? türlerinin birço?unun neslinin tükenmesinde etkin rol oynam??t?r ve hala da buna devam etmektedir. ?ehirle?me ve sanayile?me gibi faaliyetler di?er canl?lar?n do?al ya?am alanlar?n?n tahribine yol açm??t?r. Ayr?ca do?rudan avlanma sonucunda da bir çok canl? türünün nesli sona ermi?tir.

  Dünya üzerinde be?yüzden fazla türün nesli tamamen tükenmi?tir. A?a??da nesli tükenen hayvanlar?n en önemlileri hakk?ndaaç?klamalar ve resimler yer almaktad?r.

  Nesli Tükenen Hayvanlar

  • Dinazorlar : Dinozorlar 160 milyon y?l civar?nda kara hayat?na egemen olmu? hayvanlard?r. Yeryüzünde bulunan yakla??k 1000 dinazor türünün 65 milyon y?l önce ço?u türün nesli tükenmi?tir. Dinazorlar?n nas?l yokoldu?una dair birçok iddia gündeme at?lm??t?r. Bunlardan en kabul göreni Nobel ödüllü fizikçi Luis Alvarez ve o?lu jeolog Walter Alvarez'in ileri sürdükleri "dinozorlar?n sonunun 65 milyon y?l önce yakla??k 10km çap?nda bir gökta??n?n Dünya'ya çarpmas?yla nesillerinin tamamen sona erdi?i" fikridir.

  Mamut : 4,5 m boy ve 8 ton a??rl??a kadar varan bu cinsin son üyeleri M.Ö. 1700 y?l?nda ya?am??t?r. Bulunan en eski mamut kal?nt?lar? 4 milyon ya??ndad?r. Mamutlar?n neslinin tükenmesinin nedeni de tam olarak bilinmemekle birlikte, a??r? avlanma ya da buzul çaü?? sonundaki iklimsel de?i?imlerin buna neden olabilece?i ileri sürülmektedir.

  • * Moa : Maolar Yeni Zelanda'da ya?am?? olan dünyan?n en büyük ku? türü olarak kabul edilirler. Nesilleri insanlar taraf?ndan yok edilmi?tir

  * Tazmanya Kaplan? veya Tazmanya kurdu : Avustralya'ya özgü büyük bir etçil keselidir. 1930'lara kadar ya?ad?. Tazmanya hükümeti ve çiftçilerin deste?iyle sürdürülen avlarla soyu tüketildi.
  * Hazar Kaplan? veya Pers Kaplan? (Panthera tigris virgata) : Hazar kaplanlar? yaln?z ya?ayan hayvanlard?r. En bat?da Türkiye olmak üzere Hazar denizi etraf?nda, Kafkasya'da ?ran, Türkmenistan, Afganistan'?n kuzey kesimlerinde ve Mo?alistan bölgelerinde ya?amaktayd?. En son 1970 y?l?nda Rusya'daki türün son üyesinin ölümüyle yok oldu.

  • * Anadolu Panteri (Pantherea Pardus Tulliana) : Anadolu pars?, Orta Do?u ve Bat? Asya'da yayg?n olan ?ran leopar?n?n (Panthera pardus saxicolor) Anadolu'da yakla??k 30 y?l öncesine kadar ya?am?? olan bir ?rk?d?r. Anadolu pars? Ege ve Bat? Akdeniz, Do?u Akdeniz ve Do?u Anadolu bölgelerinde, daha çok ormanl?k ve da?l?k alanlarda ya?am??t?r. Yakla??k ömürleri 20 y?ld?r. Do?al ya?am alanlar? ve av kaynaklar?n?n azalmas? parslar? insanlar?n ya?ad??? yerlere yönlendirmi? ve bu da genellikle vurularak ya da zehirlenerek öldürülmelerine yol açm??t?r. Anadolu'da varl??? 1974 y?l?ndan bu yana güvenilir ?ekilde kan?tlanamam??t?r. Bundan dolay? en son bireyin 1974'de Beypazar?'nda vuruldu?u kabul edilmektedir


  • Anadolu Aslan? : En son 1890 y?l?nda vurulmu?tur.

  * Anadolu Kaplan? : Son Kaplan 1970 y?l?nda öldürülmü?tür
  * Mersin Bal??? (Acipenseriformes) : Bütün türleri nesli tükenme tehlikesi ile kar?? kar??ya bulunmaktad?r, ve ço?unun hatta (en az?ndan) yöresel olarak nesli çoktan tükenmi?tir.
  * Çizgili S?rtlanlar : Çizgili s?rtlan Afrika k?tas?n?n kuzey yar?s?nda, Asya'n?n bat?s?nda (Anadolu dahil), Arap Yar?madas?nda ve Hindistan'da bulunuyordu. Art?k nesillerinin tükendi?i kabul edilmektedir.

Konu Etiketleri

nesli tükenen hayvanlar

nesli tükenmiş hayvanların isimleri

soyu tükenmiş hayvanlar

  Okunma: 9138 - Yorum: 2
Kullan?c? De?erlendirmesi
4.3 - 5 (11 oy)