?nsan Haklar?n?n Önemi Nedir? - Delinetciler Portal

?nsan Haklar?n?n Önemi Nedir?

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  ?nsan haklar?, art?k devletlerin, kültürlerin, co?rafyalar?n çizdi?i s?n?rlar?n ötesinde kabul gören vazgeçilmez bir de?erler sistemi olarak ça?da? dünya düzeninin temelini olu?turmaktad?r. Asl?nda pek çok büyük teknolojik at?l?mlar, sosyo-kültürel dönü?ümler yan?nda kitle imha silahlar?, küresel ?s?nma gibi kâbuslar? da beraberinde getiren modern ça??n insanl??a sundu?u belki de en paha biçilmez kazanç, insan haklar?n?n evrensel bir de?ere dönü?mesi olmu?tur. Günümüzde insan haklar?n?n, modernle?menin içinde ta??d??? tehlikelere kar?? ahlâki ve hukuki bir sigorta görevi yaparak toplumsal düzenleri korumakta oldu?u söylenebilir.

  Tarihteki geli?im süreci içerisinde insan haklar?n?n anlam?, neleri kapsad??? veya d??lad??? sürekli olarak felsefi ve politik mücadelenin konusu olmu?, hatta sava?lar?n, ekonomik bunal?mlar?n ya?and??? baz? dönemlerde insan haklar?n?n "göz ard? edildi?i" görülmü?tür. Ancak insan haklar? bu mücadeleden hem kavramsal bazda, hem de kurumsal düzeylerde güçlenerek ç?km??, insanl?k dikta rejimlerinin, sava?lar?n sebep oldu?u yaralar? hep insan haklar?n? yücelterek a?mak yoluna gitmi?tir. Bütün büyük bunal?mlar?n sonucunda, dünyan?n uzla?t??? nokta hep "insan haklar?n? geli?tirmek ve güvence alt?na almak" olmu?tur. Dolay?s?yla insan haklar?, "ahlâki bir ideal" olman?n ötesinde, ayn? zamanda ulusal ve uluslararas? düzenlerin istikrar?, bar?? ve güvenli?in sa?lanmas? aç?s?ndan da zorunlu olarak benimsenmesi ve korunmas? gereken bir de?erler sistemidir.

  Bu de?erler sistemi ile ilgili bilimsel, felsefi veya siyasal çal??malar, genellikle iki ana cephede ilerlemi?tir:
  • ?nsan haklar?n?n alan?na nelerin girdi?i veya girmedi?ini ortaya koymak,
  • ?nsan haklar?n?n hangi mekanizmalarla korunup geli?tirilebilece?ini ara?t?rmak.

  ?imdiye kadar, bu çal??malardaki önceli?i, dinamik bir içeri?i olan insan haklar? alan?n?n s?n?rlar?n?n nas?l çizilece?i hususu alm??t?r. Tarihin geriye do?ru ak?t?lmaya çal???ld??? geçici dönemler d???nda insan haklar?n?n alan? hep geni?lemi?, sivil ve siyasal haklardan olu?an Birinci Ku?ak Haklar?, 20. yüzy?l?n ortalar?na do?ru geli?en ekonomik, sosyal ve kültürel haklar? ifade eden ?kinci Ku?ak Haklar izlemi?, küreselle?me ve bilgi ça?? ise, çevre hakk? gibi bireydevlet ili?kilerini a?an nitelikteki Üçüncü Ku?ak Haklar? beraberinde getirmi?tir.

  Tüm bu süreçler, yeni hak konular?n?n ortaya ç?kmas? yan?nda mevcut haklar?n da yeniden tan?mland???, yorumland??? a?amalar olmu?tur. Di?er yandan, günümüzde "insan haklar?n?n içeri?i" kadar, özellikle temel haklar?n "hangi yöntem ve mekanizmalar ile korunabilece?i" konusu da ayn? derecede önem ta??maktad?r. Çünkü ya?anan tecrübeler, insan haklar? teorisinde sa?lanan geli?melerin uygulamaya h?zl? ve do?ru biçimde yans?t?lamad???n?, ço?u durumda geleneksel güvence mekanizmalar?n?n yetersiz kalabildi?ini göstermi?tir. Dolay?s?yla insan haklar? alan?nda ula??lan evrensel standartlar?n muhtemel tehlikelere kar?? nas?l korunabilece?i ve uygulamaya daha iyi nas?l yans?t?labilece?i konusunda yeni mekanizmalar kurmaya ve mevcutlar? da güçlendirmeye dönük aray??lar, günümüzde giderek yo?unlu?unu artt?rmaya ba?lam??t?r. Nitekim Avrupa Birli?i'ne girebilmenin temel ko?ullar?n? ifade eden Kopenhag siyasi kriterleri aras?nda "insan haklar?n? güvence alt?na alacak istikrarl? kurumlar?n varl???"n?n "olmazsa olmaz"lar aras?nda belirtilmesi de, bu duruma bir örnek te?kil etmektedir.

  Büyük bir h?z ve kararl?l?kla geli?mi? ülkeler aras?na girme a?amas?nda bulunan ülkemiz, insanl???n ortak de?eri olan insan haklar? alan?nda "sessiz bir devrim"i gerçekle?tirmektedir. Tüm insanl???n ortak birikimiyle olu?an evrensel de?erleri, bireylerin ya?am?na tam manas? ile yans?tabilmenin amaçland??? bu "sessiz devrim"i ba?ar?ya ula?t?rmak için, insan haklar? alan?nda belli bir "zihinsel dönü?üm" ile birlikte yasal ve kurumsal anlamda bir "yeniden yap?lanma" gerekmektedir. Dolay?s?yla ülkemizde insan haklar? alan?nda gerçekle?tirilen çal??malar da bu iki eksen üzerinde geli?mektedir.


  Günümüzün insan haklar? de?erlerinin lafz?na de?ilse de ruhuna her zaman sahip olan bu topraklarda, pek çok farkl? din, mezhep ve etnik kökenden toplulu?un yüzy?llarca bar?? içinde ya?ayabilmesini sa?layan bir ho?görü iklimi vard?r. Bu iklim, insan haklar? ile ula??lmas? arzu edilen hedefl er için ideal bir bilgi ve dü?ünce zemininin varl??? anlam?na gelir. Bu aç?dan bak?ld???nda, insan haklar?n?n "ithal bir kavram" de?il, medeniyetimizin "yitik bir mal?" oldu?unu belirtmek gerekmektedir. ?nsan haklar? konusundaki "zihinsel dönü?üm" de, esas olarak insan?m?z?n fikir ve gönül dünyas?nda zaten mevcut bulunan de?erleri, evrensel dil ve içerikle bütünle?tirmeyi sa?layacakt?r. Bunun için öncelikle gerekli olan ise, insan haklar? ile ilgili kavramsal ve teorik çerçeveyi do?ru biçimde bilgi da?arc?klar?na yerle?tirebilmektir. Bu do?rultuda gerek kamu gerekse sivil toplum kurulu?lar? ve akademik çevrelerde yürütülen çal??malar giderek yo?unluk kazanmaktad?r. ?nsan haklar? alan?ndaki bu "sessiz devrim"in yasal ve idari yap?lanma cephesinde ise, son dönemde reform niteli?inde bir çok düzenlemeler yap?lm?? ve yeni mekanizmalar hayata geçirilmi?tir. Gerçekle?tirilen kapsaml? anayasa de?i?iklikleri, ç?kar?lan yeni Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Medeni kanun gibi yasal düzenlemeler ve AB sürecinde hayata geçirilen uyum paketleri ile hukuk sistemi reforme edilirken insan haklar? alan?ndaki idari kapasite de geli?tirilmi?tir. Bu ba?lamda 2001 y?l?nda kurulan Ba?bakanl?k ?nsan Haklar? Ba?kanl??? ile 2000 y?l?nda olu?turulan ?l ve ?lçe ?nsan Haklar? Kurullar?, ülkemizde insan haklar? kurumsalla?mas?n?n altyap?s?n? olu?turmu?lard?r.


  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  Insan haklar? nedemektir insanlar?n kendine ait durumlara kendi karar vermesi
 3. #3
  Misafir Nickli Üyeden Al?nt?
  Insan haklar? nedemektir insanlar?n kendine ait durumlara kendi karar vermesi
  Hay?r yanl?? insan haklar? insanlar?n kendini savunmas? ve insanlara kar??l?k verebilmesi için olu?muktur. senin yapt???n aç?klama özgürlük hak larla ilgilidir. Bu yaz?y? bilinçlenmen için yaz?yorum. normalde seni ele?tirmek ve kusurlar?n? bulmak için de?il yanl?? anlama. bir yerde yanl?? kullanma diye yaz?yorum.

 4. #4
  insan haklar?n?n önemini daha k?sa aç?klayabilirdiniz yani bu kadar uzuna hiç gerek yoktu gerçekten hem içinde baz? gereksiz bilgiler var

  YAZAN
  kübra DEM?R

Konu Etiketleri

insan haklarinin onemi

insan hakları ve önemi

insan hakları neden önemlidir

  Okunma: 28659 - Yorum: 3
Kullan?c? De?erlendirmesi
3.4 - 5 (5 oy)