sponsorlu ba?lant?lar
Eller, vücutta en çok y?pranan organ?m?z. Öyleki estetik mucizesi bile düzeltemiyor. Peki, bak?m?n? nas?l yapmal?s?n?z?

Ellere ne zarar verir?

*Fazla s?cak ve fazla so?uk su

*Deterjanlar, evde kullan?lan temizlik ürünleri

*Güne?, so?uk, ya?mur, deniz ve toprak da elleri h?rpalar.

Elleri nas?l korumal?s?n?z?

*Suyla yap?lacak i?lerde lastik eldiven giyin.

* Ev i?lerinde ise pamuklu eldiven kullan?n.

Elleriniz için küçük yard?mc?lar

*Ellerinizi ?slatt?ktan sonra iyice kurulay?n. El kremi ya da losyon sürün.

*Ellerinizi günde iki, üç kere yumu?ak sabunla y?kay?p bol suyla durulay?n. Günde bir kere parmaklar?, t?rnaklar? f?rçalay?n.

*Sert olmayan bir ponza ta?? da elleriniz için yararl?d?r. Sert derileri ald??? lekeleri de ç?kar?r.

*Haftada bir kere ellere çok ya?l? kremle masaj yap?n. Her parma??n ucundan ba?layarak dibine kadar iyice s?vazlay?n. Avuç ve el üstüne masaj yapmay? unutmay?n. Bunun için en uygun zaman gece yatmadan öncedir.

*Arada bir ellerinize kal?n tabaka krem, vazelin sürün pamuklu eldiven tak?p yat?n.

*Uyumakta biraz zorlanabilirsiniz. Ama sabah kalkt???n?zda elleriniz çok bak?ml? olacakt?r.

* El üstlerine sürülecek parafin tabakas? gözenekleri açmak için çok yararl?d?r.

*Limon da eller için yararl?d?r. Elin rengine iyi gelir.

Özel bak?m gerektiren durumlar

*Esmer lekeler: Bunlara ya?l?l?k lekeleri denir. Ellerde kahverengimsi lekeler olu?ur. Bu lekelerin ç?kmas?n? geciktirmek, hatta önlemek mümkündür. Bunun için filtreli güne? ilac? kullanabilirsiniz. Eldeki benekler için de pigmen renklerini açan bir krem yararl? olur. En kötü ihtimalde suda ç?kmayan fondotenle kapatabilirsiniz. Bu yöntem ayn? zamanda damarlar?n gözükmesini engeller.

* So?uk kabarc?klar?: Parmaklar?n yeteri kadar hareket etmemesi, so?uk ve nemden yeterince korunmamas? neden olur. En iyi yol, egzersiz yapmakt?r. Çünkü bu egzersizler kan dola??m?n? h?zland?r?r.

*Sert deri ve çatlaklar: Bunlara so?uk hava, elleri fazla zorlayan i?ler yol açar. Çatlaklara kir dolabilir. Bu kirleri limonla ç?karabilirsiniz. Sonra da bir parça pamuk yard?m?yla zeytinya?? sürün. Bir süre bekledikten sonra ellerinizi sabunlu suyla y?kay?p iyice durulay?n. Tabii ki sonra krem sürmeyi unutmay?n. Bunun her gün yaparsan?z elleriniz düzelir.

El ve parmak egzersizleri

*Yumruk açma: Yumru?unuzu iyice s?k?n. Sonra parmaklar?n?z? öne do?ru mümkün oldu?unca aç?n. ?ki eli de ayn? zamanda yap?n. Bu hareketi en az 6 kere yapmal?s?n?z.

* Parmak ay?rma: Ellerinizi avuçlar?n?z?n yere bakaca?? ?ekilde tam önünüze koyun. Parmaklar birbirlerine s?kaca yap??m?? olsun. Sonra parmaklar?n?z? açabildi?iniz kadar aç?n.

sponsorlu ba?lant?lar