Tav?anlar?n Ya?am Döngüsü - Delinetciler Portal

Tav?anlar?n Ya?am Döngüsü

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Tav?anlar?n Ya?am Döngüsü
  Tav?an?n Ya?am Döngüsü


  Akci?er solunumu yaparlar.
  • Do?urarak ço?al?rlar.
  • Yavru bak?m? görülür.
  • ?ç döllenme görülür.
  • Geli?imleri s?ras?nda ba?kala??m geçirmezler.
  • Yavrular?n? sütle beslerler.
  • Kalpleri 4 odac?kl?d?r.
  • Kirli kan akci?erde temizlenir.
  • Kalpte kirli ve temiz kan kar??maz. Vücudu temiz kan dola??r.
  • Vücutlar? k?llarla kapl?d?r.
  • S?cakkanl? canl?lard?r.
  • Beslenme özelliklerine göre 3 grupta incelenirler.

  Tav?an, tav?angiller (Leporidae) familyas?n? olu?turan memeli türlerin ortak ad?. Do?urarak ço?al?rlar. Yavru bak?mlar? çok azd?r. 7 gün bakt?ktan sonra anne tav?an yavru tav?an? b?rak?r.

  Tav?anlar?n Ya?am Döngüsü

  Tav?angiller familyas? yakla??k elli türü içine al?r. Kuyruklar? uzun k?llarla örtülüdür. Kulaklar ve arka bacaklar uzam??t?r. Bir k?sm? toprak alt?nda oyuklarda ya?ar. Familya üyelerine tav?an veya ada tav?an? ad? verilir. Tav?angiller, Ochotonidae familyas?n? olu?turan pikalardan tüylü küçük kuyruklar?, uzun kulaklar? ve arka ayaklar? ile ayr?l?r.

  Lepus harici cinslerin tüm üyeleri genel olarak ada tav?an? olarak adland?r?l?r. Ada tav?anlar? ba?ka hayvanlar?n yuvalar?nda veya kendi kazd?klar? yuvalarda bar?n?rken, tav?anlar uzun ot ve çal?l?klarda ya?ar.Tav?anlar aras?nda en çarp?c? özelliklere sahip olan beyaz tüylü sera tav?an? 21. yüzy?la damgas?n? vurmu?tur.

  Tav?an yakalanmas? kolay bir hayvand?r. H?zl? ko?mas?na ra?men zay?f noktas? vard?r. Gözüne kuvvetli bir ???k tutuldu?unda tav?an yerinden oynayamaz. Bu yüzden avc?lar silah kullanmak yerine daha insanc?l yöntemleri kullanmaya ba?lam??lard?r.

  Ayr?ca, baz? türlerin kulaklar? oldukça iyi duymaktad?r. Her türlü sese ?a?k?nl?kla tepki vermektedirler. Bu yüzden kendi türünden ya da ba?ka canl?lar?n yakla?mas? durumunda yabanî tav?anlar irkilirler.

  Okyanusya hariç tüm dünyada yerlidir. Okyanusya'ya geli?leri yerli memeliler için büyük bir tehdit olu?turur.

  Akci?er solunumu yaparlar. Do?urarak ço?al?rlar. Yavrular?na bakarlar. Geli?imleri s?ras?nda ba?kala??m geçirmezler. Yavrular?n? sütle beslerler. Vücutlar?nda temiz kan dola??r. Vücutlar? tüylerle kapl?d?r.

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  çok te?ekkür ederim sayenizde fen ve teknoloji ödevimi yani performans görevimi yapt?m sa?olun çok güzel bir siteniz var
 3. #3
  tam istedi?im olamam?? ama yinede saolun
 4. #4
  t?k ederim prfm ödevimi yapt?m sa?olun
 5. #5
  bu hayvan döngüsüüne girermi
 6. #6
  Misafir Nickli Üyeden Al?nt?
  t?k ederim prfm ödevimi yapt?m sa?olun
  salakm?s?n sn ya

 7. #7
  bence hiç güzel deil
 8. #8
  performanstan 100 ald?m
 9. #9
  ke?ke resimli yapsayd?n?z
 10. #10
  te?ekkürler güzel site
 11. #11
  çok güzel anlat?lm?? sa?olun bu siteyi kurdu?unuz için

Konu Etiketleri

tavşanın hayat döngüsü

tavşanların hayat döngüsütavşanın yaşam döngüsü
  Okunma: 38912 - Yorum: 22
Kullan?c? De?erlendirmesi
4.5 - 5 (32 oy)