Hukuk Okumak İsteyenler İçin Hazırlanan Bilgi - Delinetciler Portal
sponsorlu bağlantılar


Hukuk Okumak İsteyenler İçin Hazırlanan Bilgi

 1. #1
  sponsorlu bağlantılar
  Hukuk Nedir?

  Hukuk, her şeyden önce bir düzen demektir. Fakat hukukun öngördüğü düzen,fiilen gerçekleşen bir düzen değildir. Hukuk, toplum içinde insanların gerçekten nasıl davrandıklarını değil, nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Hukuk, kendisine uyulmak ve uygulanmak için vardır. Adalet değeri dolayısıyla, insanlar arası ilişkileri bir düzene koymak, toplumsal yaşamın gerçekleşmesini sağlamak ister. İnsanlara, "Bana uy; Beni gerçekleştir" buyruğu ile seslenir. Hukuk düzeni, doğduğu andan itibaren bireyin karşısına kabul edilmesi ve uyulması gereken, kesinlikle doğru kurallar olarak çıkar.

  İnsan, özgür bir varlıktır ve iradesini hukukun buyrukları doğrultusunda kullanabileceği gibi, onlara aykırı bir yönde de kullanabilir. Bu nedenle toplum içinde insanların tutum ve davranışlarının hukuk kurallarına uymaması, her zaman mümkündür.

  "İşte hukuk, insan davranışlarını değerlendiren, çıkar çatışmalarına çözüm getiren kurallardan, normlardan meydana gelen bir sistem, bir bütündür."

  İdesi ve ideali adalet olan hukuk, genel olarak şu şekilde tanımlanabilir:
  "Hukuk, adalete yönelmiş toplumsal bir yaşama düzenidir." Bu tanımdan, hukukun üç ayrı fonksiyonu yerine getirdiğini görmekteyiz. Bu fonksiyonlar düzen, pratik yarar ve adalettir.

  Hukukda Meslek Edinme

  AvukatLar
  Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Gerekli Şartlar
  a) Türk vatandaşı olmak
  b) Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak (Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yabancı ülke hukuk fakültesinden mezun olanların Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan dersleri tamamlamaları gerekir)
  c) Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,
  d) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak, (Bu şart baro levhasına kayıt için gerekli ,ancak süreklilik arzetmemek koşulu ile Türkiye'nin her tarafında avukatlık mesleği icra edilip, mahkemelere gitmeye bir engel yoktur)
  e) Avukatlığa engel halin bulunmaması gerekir.

  Avukatlığa Engel Haller:

  aa) Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak.(bu bentte sayılan yüz kazırtıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.)

  bb) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,

  cc) Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,

  dd) Avukatlık mesleği ile birleşemiyen bir işle uğraşmak

  ee) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,

  ff) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),

  gg) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,

  hh) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak.

  (Adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlarda staj yapma koşulu aranmaz.)

  Avukatlık sınavı kaldırılmıştır

  Savcılar;


  Herhangi bir şekilde haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyar, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar verir, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eder.

  Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikayetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar.
  Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker.
  Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır.
  İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir.
  Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur.
  Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar (derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz, vs.)

  Hakimler;

  Devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıklar ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, kanunlara ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceler, vicdani kanaâtine göre ve bağımsız olarak karar verir.

  Kendine gelen dava konusu dosyayı inceler, sunulan belgeleri ve bilgileri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir.

  Davalı ile davacı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler.
  Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.

  Kariyer Olanakları

  Hukuk fakültelerinde master ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında öğretim üyesi olabilirler.
  Hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı, müfettişlik hariciye meslek memurluğu yapabilirler.
  Avukat olmak isteyen bir kişinin hukuk fakültesini bitirdikten sonra 1 yıl staj yapması gerekir. Bu sürenin yarısı tecrübeli bir avukatın yanında, yarısı mahkemelerde geçer. Eğitimini tamamlayan bir avukat yazıhane açabilir yada kamu kuruluşlarında veya özel sektörde avukatlık, hukuk müşavirliği yapabilirler. Noter olabilirler. Ayrıca yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir.

  Hakim veya Savcı olabilmek için hukuk fakültesini bitirdikten sonra mahkemelerde staj yapmak gereklidir. Hakim veya Savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığına başvurur. Stajyer atamalarında diploma derecesine bakılır. Stajyerlik dönemi bitenlerin atanacakları yer kurayla belirlenir.
  Hakimler ve Savcılar 2 yılda bir kademe ilerletme hakkına sahiptirler.
  Hakimler, mesleklerinde 10 yıl çalışıp başarılı olurlarsa 1. sınıf hakimliğe atanırlar.
  Hakimler, adalet yüksekokullarında, üst göreve hazırlanma kurslarında, hizmet - öncesi ve hizmet içi eğitim kurslarında ders ve konferans verebilirler.

  Savcılar çeşitli illerde Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlarlar, daha sonra Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Danıştay Savcısı olabilirler. Adalet Bakanlığı merkez kuruluşlarında idari görevde bulunabilirler.

  İstihdam

  Her Avukat mesleğini yürütmek için Türkiye Barolar Birliğine kayıt olmak zorundadır.
  Avukatların iş bulma alanı geniştir. Kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.

  Savcılar genellikle bürolarda ve mahkemelerde çalışırlar. Ancak suçla ilgili araştırma yapmak için olay yerinde ve olumsuz koşullarda da çalışmak zorunda kalabilirler. Keşif, otopsi, tespit gibi durumlarda açık havada görev yapabilirler. Çalışırken, hakim, kaymakam, vali, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla iletişim kurabilirler.
  Hakimler ise Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, İş Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, İcra - Sulh Ceza Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri gibi yerlerde çalışırlar.

  Gereken Kişilik Özellikleri

  Avukat olabilmek için kişilerin başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine, olaylarla ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne, olayları derinliğine araştırma merakına, akıcı konuşma becerisine ve sorumluluk duygusuna sahip olmaları gerekir.

  Savcı olmak isteyenler, belleği kuvvetli olan, araştırmacı, dikkatli, titiz, sözel akıl yürütme ve ikna gücü olan, zor koşullarda yılmadan çalışabilen, insanlarla iletişimi iyi olan, bedence sağlam, cesaretli, sabırlı, soğukkanlı kimseler olmalıdırlar.

  Hakim olmak isteyenler ise, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, tarafsız karar verebilen, okumayı ve araştırmayı seven, sabırlı, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip, değişik görüşlere ve yeniliklere açık, anlayışlı, sorumluluk sahibi olmalıdırlar.


  Eğitim


  Mesleğin temel eğitim süresi 4 yıldır. Daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre Avukat, Hakim ve Savcı ünvanları ile çalışmaktadırlar.

  Okutulan dersler ; hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler umumi hukuku, İslam hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, ve vergi hukuku gibi derslerdir.


  sponsorlu bağlantılar

    Konuyu Beğendin mi?
 2. #2
  Selam..
  Avukat olmak istiyorum.Ticaret lisesi terkim.Açıköğretim lisesine başlıcam.Düz lise mi yoksa meslek lisesi mi okumam gerekiyor? Hukuk okurken dersler sayısalmı sözel ağırlıklımı?
  Şimdiden teşekkürler..

 3. #3
  Avukat olmak istiyorum lise 1 gidiyorum eşit ağırlığa gitmeyi istiyorum avukat olmak için kaç puan gerekiyor? şuan düz liseye gidiyorum seneye hangi liseye gitmem gerekiyor ?avukat olmam için neler yapmam gerekiyor lütfen bana yardımcı olun
 4. #4
  Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
  Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 21 529,67640 547,23505
  İ.D. Bilkent Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 528,78404 555,05334
  Fatih Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 525,31998 559,89104
  Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 16 523,45679 553,85670
  TOBB Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 523,30258 544,38065
  Fatih Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 5 521,37035 524,59652
  İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 8 509,24859 522,94501
  Bahçeşehir Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 12 505,63515 527,24138
  Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 493,64803 529,39061
  Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 492,03440 516,02069
  Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 491,35249 535,52957
  İ.D. Bilkent Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 488,94304 528,00559
  İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 486,89589 513,09496
  Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 13 475,23851 500,82687
  Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 466,29930 509,88680
  Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 466,20982 491,35104
  U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 464,84139 502,91989
  Ankara Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 820 462,74391 528,97278
  Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 460,52561 514,75503
  Hacettepe Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 82 456,33991 497,31658
  İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 718 453,94937 518,23375
  Gazi Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 308 451,85025 500,52174
  TOBB Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 450,21695 509,87182
  Marmara Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 359 448,55438 486,10853
  İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 447,49959 482,82522
  İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 410 443,85562 476,46842
  İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 9 442,99790 505,12491
  Yıldırım Bey. Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 82 442,68641 463,16376
  Mevlana Üni. Hukuk (Tam Burslu) TM-2 10 442,63334 462,50292
  Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 17 440,49573 449,39453
  Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 439,97290 498,23649
  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 410 439,58587 482,53313
  Marmara Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 359 439,31098 471,64477
  İst. Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 438,51695 521,67720
  Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 438,00933 480,04613
  İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 437,91056 503,90857
  Uludağ Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 123 436,67334 453,55611
  Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 436,54276 466,42596
  Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 257 435,38219 497,81028
  Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 113 435,13030 465,97225
  Beykent Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 435,00593 440,53421
  Çukurova Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 103 434,20001 457,95674
  İst. Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 434,08652 500,51804
  Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 433,49719 437,69162
  Atılım Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 17 433,49512 483,43183
  Akdeniz Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 432,77778 477,95680
  Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 432,00499 438,36446
  Erciyes Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 154 431,86158 454,68860
  Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 16 431,82941 448,44515
  Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 430,92991 444,51561
  Gaziantep Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 41 429,97241 437,09476
  Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 40 429,80854 486,27280
  İnönü Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 21 429,64350 445,56734
  Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 4 429,54569 432,68225
  İstanbul Aydın Ü. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 429,17071 436,39913
  İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 428,88384 435,58447
  Sakarya Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 103 428,10251 451,37638
  Karadeniz Tek. Ü. Hukuk Fakültesi TM-2 123 427,81573 466,89532
  Yeni Yüzyıl Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 427,23039 434,49057
  Kırıkkale Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 113 426,91289 450,53812
  Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 257 426,85402 443,95650
  Fatih Sultan Meh. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 426,78881 465,11587
  19 Mayıs Üni. Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi TM-2 103 426,08616 443,09155
  Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 425,82195 435,45057
  Yalova Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 123 425,62240 436,98615
  Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) TM-2 68 425,11952 515,82771
  İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 15 425,11086 439,86811
  Süleyman Demirel Hukuk Fakültesi TM-2 154 424,98618 454,98851
  Kemerburgaz Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 424,88668 438,21706
  Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 424,36326 454,82012
  KTO Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 424,07544 448,67387
  Atatürk Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 129 423,79865 461,08142
  Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 8 423,58330 448,09732
  İstanbul Aydın Ü. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 4 423,53288 428,57964
  Kırıkkale Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 113 423,29431 462,48305
  Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 422,78125 431,92952
  İst. Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 18 422,75418 433,17925
  İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 422,23823 431,36649
  TOBB Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 10 421,52539 449,53956
  Hasan Kalyoncu Ü. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 421,49232 469,16110
  Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 16 420,96673 439,07175
  Atılım Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 11 420,71093 428,03258
  Dicle Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 420,48769 461,65057
  Erzincan Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 180 419,67794 450,20855
  Atatürk Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 129 419,47136 444,34825
  İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 30 419,25138 437,08978
  Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 8 419,22925 421,77449
  Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 10 418,96585 429,74605
  Doğu Akdeniz Hukuk (Tam Burslu) TM-2 5 417,55778 423,05782
  KTO Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 14 415,99187 420,72264
  İstanbul Aydın Ü. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 4 415,46097 418,13099
  Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 12 415,32693 485,56540
  İ.D. Bilkent Hukuk Fakültesi TM-2 120 415,00204 483,64769
  Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 10 414,90666 421,78777
  Hasan Kalyoncu Ü. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 6 414,83902 419,92442
  Mevlana Üni. Hukuk (%50 Burslu) TM-2 10 414,26945 421,96750
  Yakındoğu Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 413,29761 420,73216
  Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 16 412,75375 423,68434
  U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 8 412,36864 437,49029
  Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 18 411,67099 419,86194
  Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 410,63302 419,05642
  U.A. Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 25 408,95222 417,47771
  Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 48 406,94871 423,89785
  İst. Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 38 406,68761 421,76541
  İst. Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 406,30802 416,57870
  Fatih Sultan Meh. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 406,14898 421,95692
  U.A. Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 5 405,36779 408,21430
  Yeni Yüzyıl Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 8 405,31950 416,36746
  TOBB Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi TM-2 35 405,24840 420,01254
  Doğu Akdeniz Hukuk (%50 Burslu) TM-2 10 404,17776 414,24350
  Mevlana Üni. Hukuk (%25 Burslu) TM-2 20 403,35685 413,99010
  Hasan Kalyoncu Ü. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 6 402,24170 408,74791
  İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 30 398,89771 417,63806
  Beykent Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 9 397,66629 418,85621
  İstanbul Aydın Ü. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 4 389,36070 403,04498
  Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 16 387,79412 403,63696
  İst. Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 74 385,86259 406,31871
  Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 24 381,77707 420,39762
  U.A. Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 45 381,52992 404,04749
  U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 8 378,00320 403,82438
  İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 40 377,85887 422,37329
  İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 8 372,49181 389,65087
  Gediz Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 72 372,34388 414,42738
  Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 100 369,65353 410,08371
  Başkent Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 140 368,79873 418,01591
  Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 90 368,19492 428,46103
  Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 80 362,97678 408,63882
  Kemerburgaz Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 8 362,83613 385,67848
  Doğu Akdeniz Hukuk (%25 Burslu) TM-2 15 361,97238 403,80762
  Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 140 357,62529 408,93150
  Fatih Sultan Meh. Hukuk Fakültesi TM-2 60 355,90419 405,89503
  Bahçeşehir Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) TM-2 108 353,87782 428,57756
  Mevlana Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 60 352,55126 401,05079
  İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fakültesi TM-2 120 352,09571 397,92762
  İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 108 347,94686 420,45922
  Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 104 346,96960 422,58798
  İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 162 343,27987 448,14621
  İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi TM-2 80 342,97038 413,59760
  Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 60 341,42525 405,69863
  Hasan Kalyoncu Ü. Hukuk Fakültesi TM-2 96 340,75413 401,82531
  Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 90 339,63656 422,34519
  Fatih Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 85 338,85579 519,69333
  Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 90 337,68096 416,05557
  İst. Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 80 337,38168 402,26855
  KTO Karatay Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 112 336,76129 412,29211
  Atılım Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 142 332,90752 406,43357
  Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 108 332,88179 425,09552
  Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 78 332,72505 407,63943
  Beykent Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 121 325,80326 418,01568
  Zirve Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 96 324,12234 402,81721
  Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 112 317,05680 381,87083
  Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 70 313,36446 350,52133
  Yeni Yüzyıl Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 82 311,46551 419,58800
  İstanbul Aydın Ü. Hukuk Fakültesi TM-2 155 308,82242 387,52004
  Doğu Akdeniz Hukuk TM-2 170 308,35773 403,06940
  Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 108 306,52721 414,76516
  Kemerburgaz Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 94 302,22635 351,37480
  U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 74 298,21110 389,51415
  U.A. Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 125 291,25864 374,66897
  Girne Amerikan Hukuk Fakültesi TM-2 100 287,40415 389,86404
  Yakındoğu Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 180 284,76040 339,30993
  Lefke Avrupa Ü. Hukuk Fakültesi TM-2 100 280,89449 365,95934

 5. #5
  ben düz liseye gidiyorum avukat olmam için hangi liseye devam edeceğimi bilmiyprum.avukat olmam için kaç puan almam gerekiyor bilmiyorum lütfen bir cevap yazı:(((((((((((((
 6. #6
  Hukuk fakÜltesİ İÇİn sosyal bİlİmler lİsesİne mİ gİtmem gerrekİyor. Aslinda hala tip mi hukuk mu konusunda karar veremedİm. Sİzce hangİsİne gİtmelİyİm....
 7. #7
  Sosyal Bilimler Lisesi

  Bu konuyu okuyun belki yardımcı olur..

 8. #8
  1.derecede yakını cezaevinde olan hukuk okuyup hakim veya savcı olabilir mi
 9. #9
  mrb ben düz lise mezunuyum avukat olmak istiyorum bunun için kendimi yetiştirmem gerektiğini biliyorum ama bu konuda fazla bilgiye sahip değilim yardımcı olursanız seviniyim... meselka ne tür kitaplar okumalıyım ,kaç net yapmalıyım ..ankara hukukta kendimi görmek istiyorum:)bana kitap ismi önerirseniz sevinirim..
 10. #10
  Kayıtsız Üye Nickli Üyeden Alıntı
  Hukuk fakÜltesİ İÇİn sosyal bİlİmler lİsesİne mİ gİtmem gerrekİyor. Aslinda hala tip mi hukuk mu konusunda karar veremedİm. Sİzce hangİsİne gİtmelİyİm....
  öncelikle hukuku okumak içinn illeda anadolu veya sosyal bilimlere gitmek şart deillll düzli sedende hukuk ya da iiiii bölüm ler kazana varrrr iş sizde bitio okulda deilllllll öss de iii puan almak lazım tabi bi hedefi olanaaaaaaaaaa hukuk çokk iii bnde avukat olmak istiorumm vebnde lise1 deimm lise 2 de esit ağırlığa gitçemmm (EA) hukuka ordan gidiliyooo o çünküü simdiden herkese basarılar..........

 11. #11
  tesettürlü olmam savcı olmama engelmi lütfennnn yardım edin hiç bie yerde bulamadım
  Okunma: 89677 - Yorum: 48
Kullanıcı Değerlendirmesi
3.8 - 5 (158 oy)