sponsorlu ba?lant?lar
Dinsizler, hiçbir vesikaya dayanmadan, s?rf dinleri inkâr için, ilk insan?n konu?ma bilmedi?ini, i?aretle anla?t???n? söylüyorlar ise de hadis-i ?erifte buyuruldu ki:

(Âdem aleyhisselam, Allahü teâlâ ile konu?an bir peygamberdir.) [Hakim]

(Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselama, ?u anda dünyada mevcut bütün dilleri ö?retti. Âdem aleyhisselam da, Arapça, Süryanice, ?branice ve di?er bütün dillerde kitaplar yaz?p her dil ile konu?mu?tur. Bu husustaki delillerden biri Bekara suresinin, (Allahü teâlâ, Âdem'e bütün isimleri ö?retti) mealindeki âyet-i kerimesidir.

Hazret-i Âdem, Hak teâlâdan ö?rendi?i için, varl?klar?n adlar?n?, bütün dil ve lügatlar? biliyordu. Çocuklar? bütün dilleri konu?uyordu. Hazret-i Âdem vefat edince, çocuklar? kafileler halinde ba?ka ba?ka ülkelere gittiler. Her kafile, ayr? bir dil ile konu?uyordu. Böylece çocuklar? babalar?n?n konu?tu?u di?er dilleri unutmu?lard?. O anda konu?tuklar? dil ile kald?lar. (Mirat-? Kâinat)

sponsorlu ba?lant?lar