Cuma Namaz? Hakk?nda Bilgi - Delinetciler Portal

Cuma Namaz? Hakk?nda Bilgi

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Soru: Cuma Namaz? ile ?lgili K?sa Bilgi Verir misiniz ?

  Cuma, bayram namazlar?ndan kad?n sorumlu de?ildir.

  Cuma'n?n ?artlar? ?unlard?r:

  1- Erkek olmak,

  2- Hür olmak,

  3- Misafir, yolcu olmamak,

  4- Hasta, ihtiyar olmamak.

  Cuma'yla ilgili Kur'an'da sure vard?r. Özürsüz üç Cuma'y? terk edenin kalbinin mühürlendi?i bildirilmi?tir.

  Cuma saati erke?e al??veri?, i? haramd?r.Ezan okununca i?, güç, al??veri? b?rak?lacakt?r. Camiye gitmekle mükellef olmayan çocuk, özürlü ve kad?n i? yapabilir.

  Cuma mü'minin bayram?d?r. Temizlik esast?r.
  Cuma darül harpte bile olsa üç ki?i bir araya gelince mezhebimize göre k?l?n?r. ‘Devlet ba?kan? k?ld?rm?yor veya darül harpteyiz' diyerek ba?kalar?n?n Cuma k?lmas?na mani olmak, sevap olan bir i? de?il, büyük vebali olan i?tir.

  Cuma namaz?, 4 sünnet+2 farz+4 sünnet = 10 rekatt?r. Cuma'n?n kabul olmamas? halinde, zuhruahir ve 2 rekat vakit sünneti k?l?n?r. Farz? k?l?p kaçmamak laz?m. Hz. Peygamber ‘‘Sizden biri Cuma'y? k?ld? m? 4 rekat daha k?ls?n''(K.Sitte 8/S:449)

  Zuhruahir k?lmak, tedbirdir, takvad?r. E?er Cumam?zdan emin isek, yine zuhruahiri k?lmakta fayda var, kaza borcu ödemi? olunur. Son iki rekat? da son kazaya kalm?? Sabah namaz? olarak niyetlenebilinir.

  Kerahat vaktinde ve hutbe okunurken namaz k?l?nmaz. Mescid namaz? k?lanlar, saatin kaç oldu?una dikkat etmelidir.

  Erken ç?kanlar namaz k?lanlar?n önünden geçmemelidir. Bunun için arka saflarda namaz k?larlarsa daha uygun olur.

  Camid e uyumak, konu?mak, herhangi bir yolla rahats?zl?k vermemek gerekir.

  Cuma'ya gidemeyen özür sahibi, o günün ö?le namaz?n? k?lar.

  E?er i? sahibi Cuma'ya salmazsa, çal??an?n, i?i b?rak?p Cuma'ya gitmesi caiz de?ildir. Bu durumda izin isteyecektir, vermezse münasib bir dille meseleyi anlatacakt?r. De?ilse uygun bir i? arayacakt?r. ?? bulamazsa, çal??maya da mecbur ise uygun i? buluncaya, Allah'?n kendisine ç?kar bir yol gösterinceye kadar orada çal???r. Cuma'n?n yerine de ö?le namaz? k?lar.

  Cuma günleri bac?lar?m?zla bir araya gelip kur'an okumal?, dua etmeli, zikretmeli yani Cuma'y? de?erlendirmelidir. Anal?k, kad?nl?k gibi kutsal görevlerin aksamamas? için Cuma'n?n kendilerine farz k?l?nmad??? için bir eksiklik hissetmemelidirler.

  Bac?lar?m?z, Cuma'y? bayram bilir, temizlik yapar, yak?nlar?n? haz?rlay?p camiye gönderir, kendi de Cuma'ya sayg?l? olur, cumala??rsa Cuma sevab? olacakt?r.


  Soru: Cuma Namaz? Kaç Rekatt?r?

  Baz?lar? Cuma namaz? 2 rekatt?r diyor, izah etmiyor, kafa kar??t?r?yor.

  Cuma namaz?n?n farz? iki rekatt?r. Ama önce 4 rekat sünnet, sonra da 4 rekat son sünnet vard?r. Hz. Peygamber, sahabe, tabiin ve bugüne kadar hep böyle k?l?nm??t?r.

  Mezhepsiz ve sünnetsiz baz? kimseler peygamberlere ve mezheplere itibar etmedi?i için Cuma 2 rekatt?r deyiveriyor.

  Peki 10 rekat k?lan Cuma namaz?n? k?lm?? olur mu? Olur, ama Hz. Peygamber ve sahabe devrini de?ilde günümüzü ve insan?m?z?n durumunu dü?ünerek hareket edersek, mezhep imamlar?n?n görü?üne de itibar edersek, isabet etmi? oluruz.

  ?slam'?n yay?lmas? ile baz? haller de?i?mi?, mezhep imamlar?m?zda aç?kl?k getirmi?tir.

  Bugün 10 rekat Cuma k?lan ç?k?p gitmezse daha iyi olur, konmu? tedbirlere uyarsa kendi lehinedir.

  Diyelim ki; altta üstte, yolda, bahçede s?k?? tepi? k?l?nan Cuma eksik oldu. O zaman son kazaya kalm?? ö?len namaz? k?l?nacak olursa, Cuma yerine ö?len namaz? k?lm?? oluruz. Cuma kabul olduysa, bir ö?le namaz? borcu ödemi? oluruz. Son iki rekat? da kazaya kalm?? sabah namaz? olarak niyetleniriz.

  Bu konuda hiç münaka?aya gerek yok.

  Bundan iki üç ay önce bir camide cereyan kesiliverdi, hoca yatt?, cemaat kalkt?, cemaat yatt?, hoca kalkt?.Ne oldu ?imdi? Bana sordular. Zuhru ahir k?ld?n?z m?? Evet diyenler oldu, hay?r diyenler oldu.

  Bir karde?imizde cemaat kalabal?kt?, yolun öbür taraf?nda bir binada Cuma k?lm??, oldu mu? diye sordu.

  Bizden önce baz? ?eyler bo?una dü?ünülmemi?, bo?una tedbir al?nmam??t?r. Baz? konular? tart??makta yarar yoktur. Bize de sorumluluk getirir.

  Baz? konular?n ?s?t?l?p ?s?t?l?p temcit pilav? gibi gündeme getirilmesi yanl??l?klara yol açar.

  Bir husus da Cuma namaz? cemaatle k?l?n?r, evde k?l?nmaz.

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  çok güzel haz?rlanm??

Konu Etiketleri

cuma namazı hakkında bilgi

cuma namazı ile ilgili bilgiler

cuma namazı hakkında kısa bilgi
  Okunma: 11738 - Yorum: 1
Kullan?c? De?erlendirmesi
4.6 - 5 (7 oy)