Hemşirelik Mesleği | Hemşirenin Görevleri - Delinetciler Portal
sponsorlu bağlantılar


Hemşirelik Mesleği | Hemşirenin Görevleri

 1. #1
  sponsorlu bağlantılar
  Bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

  Hemşirelik Mesleği - Hemşirenin Görevleri

  Görevleri;
  -Hastayı kabul etmek ve muayeneye hazırlamak
  -Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate almak ve uygulama yapmak,
  -Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapmak,
  -Hasta için öngörülen tedaviyi uygulamak, takip etmek ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin etmek, enjeksiyon yapmak, serum takmak, ameliyat yaralarını temizlemek, bandajlamak, tansiyon ve vücut ısısını ölçmek,
  -Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlamak, ameliyat ekibine yardımcı olmak,
  -Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutmak,
  -Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde, insanların bulaşıcı hastalıklardan korunması ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi işleri yerine getirmektır.

  Hemşirelik programında okumak isteyen bir öğrencinin;
  -Biyoloji ile ilgili ve bu alanda başarılı,
  -İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
  -Sorumluluk duygusunun yüksek,
  -Düzensiz mesai saatlerine uyum sağlayabilecek bir kimse olması gerekir.

  Çalışma ortamları;

  Hemşireler hastaneler, sağlık ocakları veya özel kliniklerde çalışırlar. Doktorlarla işbirliği hâlinde olduklarından gece-gündüz vardiyalı çalışırlar, nöbet tutarlar. İnsanların sağlığından mesul olduklarından dikkatli olup yeterli iş bilgisine sahip olmalıdırlar.

  İş bulma İmkanları;
  Hemşireler; özel veya resmî tüm sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, klinik hemşiresi ve hastane başhemşiresi olarak görev alırlar. Hemşirelik temel eğitimine ek olarak öğretmenlik sertifikası alan ve lisans düzeyinde eğitim görenler, sağlık meslek liselerinde ve hemşirelik yüksek okullarında çalışabilir, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunabilirler.

  Eğitim imkanları;
  Sağlık bilimleri alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen bir öğrencinin, lisede fen bilimleri alanına yönelerek, ÖSS' de yeterli "sayısal" puan alması gerekmektedir.
  Hemşirelik programında eğitim süresi 4 (4+1 hazırlık) yıldır. Eğitim önlisans ve lisans olmak üzere iki aşamada yapılır. Önlisansı başarıyla bitirenler lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri takdirde lisans programının 3. ve 4. yıllarına devam edebilirler.

  Hemşirelik programını tamamlayanlara "Uzman Hemşire" unvanı verilir. Hemşirelerin bir kısmı da uzmanlık eğitimi (master, doktora) görüp üniversitelerde görev almaktadırlar

  sponsorlu bağlantılar

    Konuyu Beğendin mi?
 2. #2
  Hemşirelik Yasası - Hemşirelik Yasası Hakkında Bilgi

  Kanun Numarası : 6283
  Resmi Gazete
  Tarih: 2.3.1954; Sayı: 8647

  Madde 1 - Ortaokulu bitirmiş olup 25 yaşından yukarı bulunmıyan kadınlardan Hükümetçe açılmış veya tanınmış bir (Ebe - Laborant Hemşire) okulunda 3 sene tahsil görüp Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince teşkil olunan jüri huzurunda meslek imtihanı vererek aldığı diplomayı usulüne göre Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletine tescil ettirenlerle 3 üncü maddenin 2 nci fıkrasında yazılı olanlara (Hemşire) unvanı verilir.

  Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel usulüne göre hemşirelik sınıfına alınmış olanlar sanatlarını yapmaya ve hemşire unvanını kullanmaya devam ederler.

  Madde 2 - Bu kanunun yayımından sonra diğer Vekaletlerle özel veya tüzel kişiler tarafından hemşirelik okulu açılması için Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin müsaadesini almak şarttır.

  Gerek bu kanunun yayımı tarihinde mevcut bulunan, gerekse yayımından sonra açılacak olan bu gibi hemşirelik okulları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin murakabesine tabidir.

  Madde 3 - Türkiye'de hemşirelik sanatını bu Kanun hükümleri dahilinde hemşire unvanını kazanmış Türk kadınlarından başka hiç bir kimse yapamaz.

  Ancak yabancı memleketlerde ve mahalli Hükümetlerce tanınmış hemşire okullarında tahsil görerek diploma alan Türk hemşirelerinin alelusul hüviyetleri tesbit edilerek, tahsil ettiği memlekette tescil edilmiş olanların diplomaları, uygun görüldüğü takdirde, aynen Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince onanıp tescil edildikten sonra sanatlarını yapmalarına müsaade olunur.

  Yabancı memleketlerin yukardaki şartları haiz okullarını bitirmekle beraber diploması oraca tescil edilmiyenler Türkiye'de meslek imtihanı vererek hemşire olabilirler.

  Öğretim programları Türk hemşire okulları programından ve müddetinden az olan yabancı hemşire okullarından gelenler,noksan olan kısım ve müddetleri Türk hemşire okullarında tamamlamaya mecburdurlar.

  Madde 4 - Hemşirelerin vazife ve salahiyetleri:
  A) Hemşireler müdavi tabip tarafından tavsiye edilen tedavi tedbirlerini uygulamaya yetkilidirler.
  B) Hemşireler çiçek aşısını ve acil hallerde icabeden pansumanları re'sen tatbik edebilecekleri gibi müdavi tabibin tavsiyesi üzerine sağlık kurumlarında veya dışarda hastalara deri altına, adale içine ve damar içine şırınga yapmaya yetkilidirler.
  Bu sebeple mesuliyetleri şırınganın tatbikindeki bilgisizlik, dikkatsizlik ve ehliyetsizlik hallerine munhasırdır.
  C) Hemşireler dispanserler ve sağlık kurumlarınca görevlendirildikleri koruyucu hekimlik işlerinde halka bilcümle sıhhi tedbirleri, sağlık korunma çarelerini ve müracaat etmeleri lazımgelen sağlık kurumlarını bildirirler. Bulaşıcı hastalıklarla savaş tedbirlerini alır ve tatbik ederler. Hemşireler hususi sıfatla girdikleri aile muhitlerinde de yukardaki fıkrada yazılı işleri görürler.

  Madde 5 - Hemşire okulundan mezun hemşireler mecburi hizmetlerini bitirip memuriyetten ayrılınca; mecburi hizmeti olmıyan hemşire okulu mezunları istedikleri vakit sanatlarını serbestçe yapabilirler.
  Serbest çalışacak hemşireler lüzumlu vesikalarını bir dilekçeye bağlayarak mahallin en büyük sağlık amirine verirler. Serbest çalışan hemşire ev adresiyle çalışmak istediği yerde bir değişiklik olduğu takdirde bir hafta içinde aynı makama haber vermeye mecburdur.

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerine göre hemşire okullarından mezun olup hemşire unvanını kazanmış bulunanlar hemşire olarak memuriyete alınırlar.
  Bu madde mucibince yapılacak tayin ve terfilerde ve maaşların verilmesinde 3656 sayılı Kanun esasları cari olur.

  Madde 7 - İlkokulu bitirmiş ve 18 yaşını tamamlamış olan kadınlar hemşire yardımcısı olabilirler. İlk tahsilden sonra hastanelerde altı aylık nazari kurs gördükten sonra en az bir senelik ameli ve nazari bilgi edinmek için staj görenler ehliyetlerini bir jüri huzurunda ispat ettikleri takdirde hemşire yardımcısı olurlar.
  Bu madde mucibince hemşire yardımcısı olanlara 3656 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur.

  Madde 8 - Uzman hemşirelerin (Öğretmen, okul idarecisi, başhemşire, klinik, ameliyathane, dispanser, laboratuvar hemşireleriyle ziyaretçi hemşireler, diyet hemşireleri, sosyal hizmet hemşireleri ve saire) nasıl yetiştirilecekleri Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

  Madde 9 - Lise veya hemşire okulu mezunu olup da Türkiye'nin veya yabancı bir memleketin yüksek hemşirelik okullarında tahsillerini tamamlıyanlar kabiliyetlerine göre, hemşire okulu öğretmeni, başhemşire ve idareci hemşire olurlar.
  Bunlar hizmete ilk girdiklerinde hemşire olarak tayin olunurlar. Hastane veya sağlık kurumu başhemşiresi olabilmek için bir terfi süresince çalışarak ehliyetlerini ispat etmiş olmaları şarttır. Hastane başhemşireliklerine tayinde yüksek hemşire okulu mezunlarının rüçhan hakları vardır.
  Bu maddeye göre yapılacak tayin ve terfilerde ve maaşların verilmesinde 3656 sayılı kanun esasları cari olur.

  Madde 10 - Resmi ve özel sağlık kurumlarında çalışan hemşireler haftada bir buçuk gün ve senede bir ay izinlidirler. Nöbetçi olmıyan hemşirelere hastane hizmetlerine halel gelmemek şartiyle mesai saatleri dışında baştabip tarafından ayrıca gece izni verilebilir.

  Madde 11 - 3 üncü madde hükümlerine riayet etmiyen, dördüncü maddede yazılı vazife ve salahiyet hudutlarını tecavüz eden ve 5 inci maddenin ikinci bendi hükmünü yerine getirmeksizin serbest çalışan hemşirelerden (50) liradan (200) liraya kadar hafif para cezası alınır.

  Madde 12 - Mecburi hizmet mükellefiyetine tabi olarak yetiştirilecek hemşireler hakkında 2919 sayılı kanun hükümleri tatbik edilir.

  Madde 13 - 1219 sayılı kanunun 64 üncü maddesiyle 3017 sayılı kanunun 4253 sayılı kanunla değiştirilen 61 inci maddesi hükümleri kaldırılmıştır.

  Madde 14 - 4862 sayılı kanun ile bu kanunun eklerine bağlı kadro cetvellerindeki başhemşire, hemşire, ziyaretçi başhemşire, ziyaretçi hemşire ve ebe kadroları kaldırılmış ve onların yerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvel eklenmiştir. Ekli (1) sayılı cetveldeki kadrolar, doğum evleri, nisaiye klinikleri ve sağlık merkezlerine tayin olunacak ebeler hakkında da tatbik olunur.
  Ekli (2) sayılı cetveldeki kadrolar 1954 mali yılında kullanılamaz.

  Geçici Madde 1 - (6283 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
  Bu kanunun neşrinden evvel hastabakıcılık yapmakta olanlardan yedinci maddeye göre hemşire yardımcılığına talip olanlar jüri huzurunda ehliyetlerini ispat ettikleri takdirde hemşire yardımcısı olabilirler.

  Madde 15 - Bu kanun 28 Şubat 1954 tarihinden itibaren mer'idir.

  Madde 16 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur.

 3. #3
  ÇALIŞMA ALANLARI (1.BASAMAK)

  Sağlık Ocakları, AÇS / AP, Verem Savaş Dispanseri, Semt Poliklinikleri

  Bu birimlerde görevli hemşirelerin mesleki fonksiyonları:

  a- Kişiye Yönelik: Bağışıklama, beslenmeyi düzenleme,hastalıklara erken tanı koymada araştırıcı olma, aşırı doğurganlığın kişiye uygun yöntemlerle kontrolünü yapma, gereksinimlere yönelik sağlık eğitimi planlama ve uygulama, ebelerin eğitiminde yer almalıdır.

  b- Çevreye Yönelik: Çevremizde sağlığı olumsuz etkileyen biyolojik, fizik ve kimyasl etkenleri yok ederek veya kişileri etkilemesini önleyerek çevreyi olumlu hale getirmektir


  Okul Sağlığı Hemşireliği: Türkiye de 1949 yılındaki Milli Eğitim Şurası'nda yatılı okullarda hemşire çalıştırılması düşünülmüş,1961 yılında da İlköğretim Yasasıyla okullara doktor, hemşire ve sağlık memurunun tayin edilmesi kabul edilmiştir.

  Öğrencilerin ve personelin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi sağlıklı okul yaşamının anlaşılması ve sürdürülmesi için okul toplumunda gerçekleştirilen tüm girişimleri içerir.Okul sağlığı hemşiresi okul toplumundaki sağlıkla ilgili öncelikleri belirler bunun için öğrenciler ve okul personeli ile ilgili tüm planlamaları yapar, uygular ve değerlendirir.(Danışmanlık)


  Türkiye'de İş Yeri Hemşireliği:Sağlıklı insan ve üretkenlik; üretkenlik ve ulusal büyüme hızı; sağlığın geliştirilmesi ve kaliteli yaşam arasındaki ilişkiler, iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının sınırlarını genişletmiştir. Bu kapsamda sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturmak, işçinin işi ve sağlık durumu arasındaki dengeyi korumak,doğrudan ve dolaylı sağlık harcamalarını kontrol altına almak amaçlanır. Bu amaçlara bir çok disiplinin katıldığı ekip çalışmaları ile ulaşılabilir. Gelişmiş sağlık anlayışına göre,hemşire bu ekibin en önemli üyesidir. Gelişen hemşirelik rolleri, onları 2000'li yıllara hazırlayan kritik bir önem kazandırmaktadır.


  "İş sağlığı hemşireliği", hemşirelik bilgi ve becerilerinin iş sağlığı alanında uygulandığı bir halk sağlığı hemşireliği dalıdır. İşçilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi için halk sağlığı ilke ve kuramlarının kullanıldığı hemşirelik uygulamalarını içerir.

  ÇALIŞMA ALANLARI (2.BASAMAK)

  Hastanelerde Hemşirelerin Görevleri: Tüm Sağlık Kuruluşlarında Hemşirelik; Bir ekip üyesi olarak hasta bireyin sağlığının geliştirilmesini, temel gereksinimlerini karşılamasını ve kısa sürede hastanın bağımsızlığını kazandırmaya yönelik bakım sürecidir. Topluma yönelik görevler almak ve hastanın toplumla ilişkisini sağlamak.


  EĞİTİM ALANINDA

  Hemşire yetiştiren okullarda bilim uzmanlığı ve eğitim veren hemşire alanları (Akademisyen).


  ÇALIŞMA ALANLARI (3.BASAMAK)


  Rehabilitasyon ve Özel Bakım Merkezleri:
  Rehabilitasyon/ Özel Bakım Hemşireliğinin Görevleri:
  - Maximum fiziksel ve mental sağlığın devamı için temel hemşirelik hizmetlerini yapar
  -Önlenebilir seconder komplikasyonların oluşmasına engel olmak (üriner enfeksiyon, bası yarası gibi) için uygun bakımı yapar.
  -Deformitelere engel olmak için eklem hareket açıklığını muhafaza eder.
  -Bası yaralarının kontrolü ve önlenmesine yönelik bakım hizmeti yürütür.
  -Hastaya cilt bakımı ve kendine bakımı öğretir.
  -Mesane irigasyonu ve idrar inkontinansı bakım ve eğitimi pratiği yaptırmak.
  -Yatağa bağımlı hastaya pozisyonlama eğitimi verir ve yatak postürünü uygular.
  -Transfer aktivitelerini öğretmek ve uygulamak.
  -Elektrolit sıvı dengesini ve diyetetik bakım hizmetleri vermek.
  -Topluma yönelik görevler almak ve hastanın toplumla ilişkisini sağlamak.

 4. #4
  • Hemşirelik Meslek Hastalıkları (Hemşirelerin Sorunları)
  • Varis
  • Bel, sırt ağrıları
  • Hepatit-B
  • Hasta yakınları, sağlık çalışanları ve hastalar tarafından şiddet
  • Psikolojik sorunlar (depresyon, anksiyete vb.)
  • Stres
  • Dermatit, alerji
  • Yanık
  • Zehirlenme
  • Mesleki hatalar
  • Fıtık
  • Kesici-delici cisim batmaları ve yaralanmaları

 5. #5
  Hemşireler;

  • Doktorun olmadığı yerde acil durumlarda görevini yapacak bilgi ve sorumlulukta
  • Anne gibi özverili ve sabırlı
  • İnsana ve insan sağlığına değer veren
  • Günün her saatinde, konu insan sağlığı olduğu için aynı hizmeti verebilecek güçte
  • Meslek sırlarını saklayabilecek güvenilirlikte
  • Kandan, yaradan, irinden vb korkmayan, tiksinmeyen kişilerdir.

  Hemşire, TDK'na göre; Mesleki eğitim almış, hekimle iş birliği yaparak hastaya bakan sağlık çalışanına verilen isimdir.
  Doktor tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, hastanın bakımını düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık çalışanıdır.

  Hemşirelik nedir? Hemşirelik; bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korumak, yükseltmek, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hizmetlerin; planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.Hemşireliğin tanımında da olduğu gibi hemşirelik mesleği son derece yüksek ahlaki bir anlayış ve davranış temeli üzerine kurulmuştur.

  Bugün dünyada ve ülkemizde hemşireliğin temel sorumluluğu; toplumun sağlığını yükseltmek, sağlıklı bireyin sağlığını korumak, hastalıklı bireyi tedavi etmek ve acıyı dindirmektir. Bu sorumlulukları yerine getirirken deontolojik kavramlara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklı ve vicdanlı olmak bir hemşirenin temel davranış biçimi olmalıdır.

  Hemşireliğin doğasında insana saygı ve insan haklarına değer verme vardır.Hasta haklarının , değişen sağlık ihtiyaçlarının, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanması ile etkili, verimli ve duyarlı sağlık hizmeti sunulmasında hemşirelere önemli görevler düşmektedir.Milliyet, renk, inanç, yaş, cinsiyet, siyasi ve sosyal statü hemşirelik hizmetini kısıtlayamaz.

  Hemşirelik hizmetleri birey, aile ve topluma yöneliktir.Hemşireler hizmetlerini birey, aile ve toplumla işbirliği içinde yürütürler. Hemşirelik yüksek okullarının kurulması ile "Hemşireyi hemşire yetiştirir."ilkesi hemşirelikte akademik kariyerleri başlatmıştır. Hemşirelik önceden olduğu gibi tümüyle uygulamaya dayanan bir meslek olma özelliğinden sıyrılmıştır.Uygulamada olan hemşireler teorik çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadırlar .Araştırmanın amacı hemşireyi geliştirmektir; hemşireliğin amacı ise hasta yada sağlıklı bireye yardımdır ve öncelikli olan da budur.

  Her türlü sağlık hizmetinin dengeli, ulaşılabilir, sürekli, kaliteli ve en üst düzeyde verilmesinde en önemli faktörün; bütün sağlık hizmetlerinin hekimi , hemşiresi ve diğer sağlık çalışanları ile bir ekip hizmeti olarak verilmesi olduğunu vurgulamak istiyorum.

  Hemşirelik, bu ekip hizmetinin olmazsa olmaz ve en temel unsurlarındandır.Hemşirelerimiz ülkemiz sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çabalarımızda giderek önem kazanan bir role sahiptirler.

 6. #6
  çok uzunmuş bbeeeee okuyamıycam ama yine de saol bu bilgi için
 7. #7
  gerçekten çook zormuş sağlığın puanlarıı git gide artı ooo hiiç düşmüooo yinede saolun
 8. #8
  herşeye razıyım................
 9. #9
  çok uzun ama güzel
 10. #10
  Nasil iş hemşirelik
 11. #11
  bu meslekte olan bir kardeşimiz bu işten memmun mu
  Okunma: 50918 - Yorum: 15
Kullanıcı Değerlendirmesi
3.7 - 5 (40 oy)