Atatürk'ün Do?a Sevgisini Anlatan An?s? - Delinetciler Portal

Atatürk'ün Do?a Sevgisini Anlatan An?s?

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Atatürk'ün Do?a Sevgisini Anlatan An?s?

  Atatürk Ve Ye?il

  Atatürk'ün do?ay?, a?ac? sevmesinin en belirgin örneklerinden birisi de ku?kusuz Atatürk Orman Çiftli?i'dir. Atatürk, 1925 y?l?nda kendi ayl???ndan ödeyerek çiftli?in bugünkü yerini sat?n alm??t?r. O y?llarda bu topraklar, ortas?ndan demiryolu geçen batakl?k ve bo? bir araziydi. O topra?a kar?? zafer kazanabilece?ini de kan?tlayarak çiftli?i burada kurdu. Bugün, Ankaral?lar için çiftlik bir dinlenme yeri haline gelmi?, Atatürk'ün önderli?inde dikilen a?açlar büyümü?, gölgesinde insanlar dinlenir olmu?tur.

  Ankara'y? Türkiye Cumhuriyetinin ba?kenti yapan ve bir bozk?r kasabas?nda modern bir ?ehir kuran Atatürk, bu yönüyle de, günümüzdeki, ?ehircilik, çevre ve tabiat güzelli?i kavramlar?na, 1920'li y?llar?n ?artlar? içinde ???k tutan bir dehad?r. Bu kavramlar?n bilinmedi?i ve konu?ulmad??? o y?llarda, ?ehircilik uzmanlar?n? getirterek, Cumhuriyetin ba?kenti Ankara'y? düzene sokan, a?aç diktiren, bulvarlar açt?ran, Çiftli?i kuran, sefaret bahçelerinde ye?illi?e imkan veren Atatürk, di?er yönleriyle oldu?u gibi, bu yönüyle de her zaman örnek al?nmas? gereken e?siz büyük bir önderdir.

  Atatürkün Do?a Sevgisini Anlatan An?s?


  Atatürk'ün ki?ili?ini olu?turan etkenler aras?nda bitki ve hayvan sevgisinin de önemli bir yeri bulunmaktad?r. Atatürk, ya?am?n?n son günlerinde de ye?illikler aras?nda olma özlemini duymu?tur. Ye?illi?i oldu?u kadar bar??? da seven Atatürk'ün An?tkabiri'ne dünya uluslar?n?n gönderdikleri fidanlarla meydana gelen Bar?? Park?, ölümünden sonra da Ata'n?n ki?ili?iyle bütünle?mi?tir.

  Day?s?n?n çiftli?inde
  Atatürk'ün do?a sevgisi, babas? öldükten sonra annesi ve karde?i ile beraber Selanik'in otuz kilometre yak?nlar?nda Zübeyde Han?m?n a?abeyi olan Hüseyin A?a'n?n çiftli?ine yerle?meleri ile ba?lam??t?r. Burada, Atatürk çiftçilik i?leri ile u?ra?arak, ye?illi?e, topra?a ve do?aya ilgi duymu?tur. O'nun bitki ve hayvan sevgisinin ilk belirtileri, bu çiftlik ya?am?ndan kaynaklanmaktad?r. Çünkü O, ilerki ya?am?nda çiftlikler kuracak, hayvan besleyecek ve a?açland?rmaya büyük önem verecektir.

  An? 1

  Atatürk'ün s?n?f arkada?lar?ndan Ali Fuat Cebesoy, O'nun do?a sevgisini belirtirken bir an?s?n? ?öyle anlat?r:
  Harp Akademisi'nin üçüncü s?n?f?na geçti?imiz zaman Mustafa Kemal, Selanik'e s?laya gitmeden önce bizde misafir kald?. O günlerin birinde Sat?lm?? Çavu?'u da alarak Alemda??'na uzand?k. Arkada??m samimi bir do?a a???? idi. Ormanl?k yerlerden çok ho?lan?rd?. Ö?leye do?ru p?nar ba??nda mola verdik...Uzaklarda bir kas?r vard? ve manzaras? harikulade güzeldi. Adeta Mustafa Kemal'i büyüledi...Oradan ayr?l?rken Mustafa Kemal: 'Fuat' dedi, '?nsan ya?land?ktan sonra ?ehirlerin gürültülü hayat?ndan uzakla?mal?, böyle sakin ve a?açl?k bir yere çekilmelidir. Bak, ?u kar??daki kö?k insan?n ruhuna nas?l bir ferahl?k veriyor."

  Afet ?nan, Atatürk ve Çankaya'n?n ilk Cumhurba?kanl??? Kö?kü için seçilmesini anlat?rken ?öyle diyor: "Atatürk'ün Çankaya'y? seçmesinde etken, birkaç büyük karakavak ve sö?üt a?açlar?n?n bulunmas? idi. Onlar?n rüzgarl? günlerdeki h???rt?s?ndan daima zevk duyard?."

  Atatürk do?ay? çok seven bir insand?. Ye?ile, çiçe?e, a?aca hayrand?. Nezihe Araz, Atatürk'ün a?açland?rmaya verdi?i önemle O'ndaki do?a sevgisini bir söyle?ide ?öyle dile getirmi?tir:

  An? 2


  "Ne oldu buradaki a?aca"
  "Çankaya kö?künden Meclis binas?na giderken o günün Ankara's?nda bir tek i?de a?ac? vard?r. Mustafa Kemal, her gün a?ac?n önünden geçerken arabay? yava?lat?yor ve a?ac? selaml?yor. Bir gün; 'Bak?n bu benim...' derken, o a?ac?n yerinde olmad???n? görüyor. Büyük bir tela?la otomobili durdurup iniyor. Buradaki i?çilere; 'Ne oldu buradaki a?aca' diyor. 'Efendim, yolu geni?letmek için a?ac? kestik' cevab?n? al?yor. Arabas?na dönen Mustafa Kemal a?lamaya ba?l?yor. Bunun ba?ka yolu yok muydu? diye."
  Afet ?nan, Atatürk'ün do?a ve a?aç sevgisi ile ilgili olarak ?öyle diyordu:

  "1919 y?l?nda Atatürk Ankara'y? pek az a?açl? bulmu?tu. O, eski ad? Orman Çiftli?i olan yerde, orman yeti?tirmeyi kendisine ideal edinmi?ti. O'nun için her a?aç yeni, k?ymetli birer varl?kt?. Bunlar?n yeti?ti?ini, büyüdü?ünü görmek, bir idealin tahakkuk edi?indeki zevki kendisine veriyordu. Gazi Orman Çiftli?i, insanlar?n irade ve çal??malar?yla, tabiat? güzelle?tirme ve verimli k?lma kuvvetinin bir örne?idir."

  Atatürk'ü yak?ndan tan?yanlar?n ?u ortak görü?te birle?tikleri görülmektedir: "Atatürk do?ay? severdi. A?açland?rmaya önem verirdi." Bir gün Atatürk , Kurmay Ba?kan? ?smet Bey'le Diyarbak?r çöllerinde atla gidiyorlarm??. Mustafa Kemal demi? ki: "Çabuk bana yeni bir din bul. A?aç dini. Bir din ki, ibadeti a?aç dikmek olsun."

  Atatürk'ün do?ay?, a?ac? sevmesinin en belirgin örneklerinden birisi de ku?kusuz Atatürk Orman Çiftli?i'dir. Atatürk, 1925 y?l?nda kendi ayl???ndan ödeyerek çiftli?in bugünkü yerini sat?n alm??t?r. O y?llarda bu topraklar, ortas?ndan demiryolu geçen batakl?k ve bo? bir araziydi. O, topra?a kar?? zafer kazanabilece?ini de kan?tlayarak çiftli?i burada kurdu. Bugün, Ankaral?lar için çiftlik bir dinlenme yeri haline gelmi?, Atatürk'ün önderli?inde dikilen a?açlar büyümü?, gölgesinde insanlar dinlenir olmu?tur. O do?adan zevk alan bir insan olarak, ye?illi?i ve orman? daima sevmi?tir.
  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  gerçekten ATATÜRK'te büyük bir do?a sevgisi var
 3. #3
  gerçekten ATATÜRK'te büyük bir do?a sevgisi var
  ama gerçekten varm??

 4. #4
  bu an? çoook uzun biraz daha k?sa an?lar yazarm?s?n?z ya çok laz?m da ödevim için
 5. #5
  vay be gerçekten do?ay? çok seviyormu? ama hikaye çok uzun:(
 6. #6
  atatürk nas?l türk insan?n? seviyorsa do?ay? da o kadar çok seviyordu burdaki an?s?da onu anlat?yor i?te
  ÇOK YA?A MUSTAFA KEMAK PA?A

 7. #7
  Arkada?lar ??inize Yaram?yorsa Ba?ka Sitelere Bakmakta Serbestsiniz. Bu Kadar Saçma Yorum Yapaca??n?za Ödevinizi Bulmu?tunuz
 8. #8
  çok i?ime yarad? çok sa?olun güzel bi site
 9. #9
  çok te?ekkür ödevime yard?m ettiniz .Fakat daha k?ssa olmas? gerekiyor
 10. #10
  snde bu yorumu yapana kdr arad???n her ne ise bulmu?tun
 11. #11
  Çok Güzel Bir Site

Konu Etiketleri

Atatürkün doğa sevgisini anlatan bir hikaye yazınız

atatürkün doğa sevgisini anlatan hikayeler

atatürkün doga sevgisini anlatan bir hikaye tazi

  Okunma: 96422 - Yorum: 30
Kullan?c? De?erlendirmesi
3.6 - 5 (15 oy)