Tasavvuf Müzi?i Nedir? - Delinetciler Portal

Tasavvuf Müzi?i Nedir?

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Tasavvuf Tanr? evren ve insan ili?kisini bir bütünlük içinde aç?klamaya çal??an insan?n tanr?sal erdemlere benzemesini amaçlayan dinsel ve felsefi dü?üncedir.

  Ba?lang?çta günah i?lemekten sak?nmak dünyasal i?leri küçümsemek ve bunlardan uzak durmak yaln?zl??? seçerek sürekli Tanr?'y? anmak kalbin ancak bu yolla temiz tutulaca??na inanmak gibi dü?ünceler ve uygulamalarla ortaya ç?kan tasavvuf 12.yy'dan sonra tarikatlar biçiminde örgütlenerek güçlü bir hareket durumuna gelmi?tir.

  Tasavvuf Müzi?i Nedir
  Tasavvuf müzi?i vahdet-i vücut (vücudun birli?i) anlay???yla bestelenmi? dini yap?tlardan olu?ur.Mevlevi Bekta?i Celveti Gül?eni Halveti Kadiri Nak?i v.b.

  tarikatlarda tasavvuf müzi?i varsa da bunlar?n içinde sanat de?eri ta??yan ve geli?mi? müzik Mevlevi müzi?idir Itri Dede Efendi Osman Dede Ahmet A?a gibi besteciler taraf?ndan bestelenen Mevlevi ayinleri Türk tasavvuf müzi?inin ba?yap?tlar?d?r Tasavvuf müzi?inin önemli formlar? Mevlevi ayinleri dini pe?revler ilahilernaatlar ?ugllar mersiyeler Bekta?i nefesleri duraklar ve tev?ihlerdir

  Tasavvuf Müzi?inde Kullan?lan Müzik Aletleri

  Bendir
  Derili vurmal? sazlardand?r.Sadece tasavvuf müzi?inde kullan?l?r.Dind??? müzikte kullan?m? büyük hatad?r.

  Kudüm
  Belli belirsiz ses veren derili,vurmal? sazlardand?r.Gövdeleri yar?küre biçiminde olan iki küçük davuldan olu?ur. Davullar,Bak?r gövdenin üzerine deri gerilerek yap?l?r ve ikisi aras?nda bir dörtlü ya da üçlü akor fark? vard?r.


  Nevbe
  Derili vurmal? sazlardand?r.Nevbeye verilen bir di?er adta 'zilsiz tef'tir.Nevbe de bendir gibi sadece tasavvuf müzi?inde kullan?l?r.

  Ney
  Dilsiz nefesli sazlardand?r.Sadece tasavvufta de?il klasik türk müzi?inde de kullan?l?r.Alt?s? önde olmak üzere yedi deli?i olan bir kam?? olan neyin ses alan? üç oktava yak?nd?r.

  Rebab
  Yayl? sazlardan olan rebab sadece tasavvuf müzi?inde kullan?l?r Gö?sü deridendir.Dü?ey olarak iki aras?nda ya da sol diz üzerinde tutularak çal?n?r Ses alan? bir buçuk oktav? zor bulan rebab daha sonralar? yerini sineKeman?na b?rakt?

  Dini Müzik Türleri
  A.Cami mûsikîsi (özelligi yalniz sesle icra edilmesidir)
  a) Usulsüz okunanlar Münacat, Ezan, Kaamet, Salat-u Selam, Tekbîr, Mersiye
  b) Usullü okunanlar Cumhur, Tevsîh ve Tesbîh gibi Ilahi türleri
  B. Tekke mûsikîsi (özelligi saz esligiyle de icra edilebilmesidir)
  a) Usulsüz okunanlar Na't-i Peygamberi ve Durak
  b) Usullü okunanlar Ayîn-i Serif (Mevlevî), Ayn-i Cem ve Nefesler (Bektasî) ve Zikir Ilahileri (Arapça güfteli olanlarina Sugl denir)
  C. Hem camide hem tekkede okunan dinî mûsikî formlari
  a) Usulsüz okunanlar Kur'an-i Kerîm ve Mevlid-i Serif
  b) Usullü okunanlar Her türlü ilahiler
  c) Kismen usullü kismen usulsüz okunan Miraciyye gibi

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  dini müzik ve uzun hava müzi??i nedir.?

Konu Etiketleri

  Okunma: 17359 - Yorum: 1
Kullan?c? De?erlendirmesi
5 - 5 (2 oy)