Hz. Muhammedin E?leri | Peygamberimizin E?leri - Delinetciler Portal

Hz. Muhammedin E?leri | Peygamberimizin E?leri

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  a) Hz. Hatice: Han?mlar?ndan ilki olan Hz. Hatice Kurey?li Huveylid'in k?z?d?r. Hz. Muhammed onunla peygamber olmadan önce, Hatice k?rk ya??nda iken evlendi. Bu han?m? ölünceye kadar bir ba?kas?yla evlenmedi. Zira bu han?m, peygamberlik görevinde Hz. Muhammed'e yard?m eden, onunla birlikte üstün gayret gösteren, can?n? ve mal?n? onun yoluna koymu?tu. Hicretten üç sene önce vefat etti.


  b)Hz. Sevde: Resûlullah, Hz. Hatice'nin vefat?ndan günlerce sonra Kurey?li Zem'a'n?n bu k?z? ile evlendi. Hz. Sevde Hz. Peygamber'le geceleme hakk?n? Hz. Ai?e'ye devretmi?ti.


  c)Hz. Ai?e: Hz. Ebû Bekir'in k?z?d?r. Hicretin birinci senesinde Hz. Peygamber onunla zifafa girdi. Ondan ba?ka bâkire ile evlenmedi. Han?mlar?n?n en fakihi/anlay??l?s? ve kendisine en sevimlisi idi. Sahâbenin pek ço?unun fetvâ kayna?? idi. (Ona iftira at?ld???nda) suçsuzlu?u vahiy ile tespit edildi.


  d) Hz. Hafsa: Ömer b. Hattâb'?n k?z?d?r. Ebû Dâvûd, Hz. Peygamber'in onu bo?ad???n? fakat daha sonra ona geri döndü?ünü zikretmektedir.


  e) Hz. Zeyneb: Kays kabilesinin Hilâl b. Amiro?ullar?'ndan Huzeyme b. el-Hâris'in k?z?d?r. Hz.Peygamber'in bu han?m?, evlendikten iki ay sonra vefat etmi?tir.


  f) Hz. Ümmü Seleme Hind: Kurey?li Mahzûmo?ullar?'ndan Ebû Ümeyye'nin k?z?d?r. Ümmü Seleme, Allah Resûlü'nün en son ölen han?m?d?r.


  g) Hz. Zeyneb bt. Cah?: Esedo?ullar?'ndand?r. Bu han?m, halas? Ümeyye'nin k?z?d?r. ?u âyet onun hakk?nda inmi?tir: "Zeyd o kad?nla beraberli?ini sona erdirdi?inde onu seninle evlendirdik.Bu âyet nedeniyle Hz. Peygamber'in di?er han?mlar?na kar?? övünerek ?öyle derdi: "Sizi aileleriniz evlendirdi. Beni ise yedi kat ötesinden Allah evlendirdi!" Hz. Ömer'in hilâfetinin ilk zamanlar?nda vefat etti.


  h) Hz. Cüveyriye: el-Hâris'in k?z?d?r. Bu han?m Mutsaliko?ullar?'ndan esir al?nanlar aras?nda idi. Hz. Peygamber'e gelerek ondan kölelikten azât sözle?mesi (mükâtebe) ile yard?m istedi. Hz. Muhammed onun ad?na kölelikten kurtulma paras?n? ödedi ve onunla evlendi.


  i) Hz. Ümmü Habîbe: Kurey?'in Emeviler kolundan Ebû Süfyân'?n k?z?d?r. Abdullah b. Cah? ile evli iken, birlikte Habe?istan'a hicret etmi?lerdi. Abdullah orada h?ristiyan oldu, Ümmü Habîbe ise müslüman olarak kald?. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Necâ?î'ye bir heyet göndererek Ümmü Habîbe'ye talip oldu. Necâ?î, Hz. Muhammed'le onu nikahlad?. Necâ?î, Hz. Peygamber ad?na Ümmü Habîbe'ye mehir verdi. Bu olay hicretin yedinci senesinde meydana geldi.


  j) Safiyye: Nadîro?ullar?'n?n reisi olan Huyey b. Ahtab'?n k?z?d?r. Hârûn b. ?mrân'?n soyundan gelmektedir. Bu han?m, Hz. Peygamber'e Safî'den bir câriye olarak gelmi?ti. Allah Resûlü onu azât etmi? ve azâd?n? mehri saym??t?. Böylece bu durum ümmet için sünnet/ gelenek oldu. Buna göre, ki?i câriyesini azât eder ve azâd?n? onun mehri kabul ederdi.


  k) Hz. Meymûne: Hilâlo?ullar?'ndan el-Hâris'in k?z?d?r. Bu han?m, Hz. Muhammed'in evlendi?i en son kad?nd?r. Hz. Peygamber'in bu han?mla evlili?i, Mekke'de kaza umresi s?ras?nda ihramdan ç?kt?ktan sonra gerçekle?mi?tir.


  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  daha k?sa ve öz
 3. #3
  Hatice annemiz hayatteyken ayse annemizle evlenmistir. Yanlis bilgi
 4. #4
  çok güzel . çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooook güzel .
 5. #5
  Çok güzel çok yard?mc? oldu sa?ol karde?im ödevimi rahat yapt?m
 6. #6
  HZ Hatice tek e? olarak 28 y?l kalm??t?r onun vefat?ndan sonra hz sevdeyle evlenmi?tir
 7. #7
  bence iyi olmu? ama mariye eksik oda peygamberimizin e?idir ve ibrahim onun çocugudur
 8. #8
  Peygamber efendimizin en vrfat eden e?i ümmü seleme de?il Hz Ai?e dir
 9. #9
  marie yok yazmam??lar ama peygamber efendimizin e?i sonuçta

Konu Etiketleri

peygamberimizin eşlerinin hayatları

pygamberimizin karıları

peygamberimizin eşlerinin hayatı

  Okunma: 19761 - Yorum: 8
Kullan?c? De?erlendirmesi