Empresyonizm Nedir? - Delinetciler Portal

Empresyonizm Nedir?

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Dünya sanat tarihinde büyük bir yeri olan Frans?z Ressam? Claude Monet (Klod Mone) ayn? zamanda çok yayg?n bir sanat ekolünün (okul-tarz ) kurulmas?nda da ç?k?? noktas? say?l?r.

  Monet, güne?in deniz üzerindeki renklendirmelerini tasvir eden bir tablo yapm?? ve buna "izlenim-intiba" anlam?na "empresyon" ad?n? vermi?ti. Sonradan 1874 y?l?n?n May?s ay?nda bu tablo bir Paris galerisinde sergilendi?i zaman, sergiyi gezen bir Frans?z gazeteci ayn? kelimeyi sergiyle ilgili "genel bir deyim" halinde kulland?. Ayn? tarz çal??an sanatç?lar "empresyonist" olarak tan?mland?lar. Deyim giderek yayg?nla?t? ve sanat?n ba?ka kollar?na, örne?in müzik dal?na da geçti.

  Empresyonist resim tarz?n?n en önemli ki?ileri ve bu türün öncüleri aras?nda Manet,Degas, Monet, Pisarro, Sisley, Guillaume, Berthe Morisot gibi ressamlar? sayabiliriz. Bir bak?ma empresyonist say?lan Cezanne,ayn? zamanda "kübist" resmin ilkelerinin ?ekillenmesinde öncülük etmi?tir.

  Empresyonist resmin en güçlü devri 1870 ile 1880 y?llar? aras?ndaki dönemdir. 1880 den sonra, empresyonist ressamlar de?i?ik do?rultularda olmak üzere guruptan koptular. 1886 y?l?nda 8. sergilerini açt?lar. Bu sergi onlar?n toplu haldeki son sergisi, ayn? zamanda empresyonizm devrinin de sonu olmu?tu.

  Empresyonizmde temel ilke,ressam?n konuya önem vermeksizin çal??mas?d?r. Empresyonist ressamlar,ço?unlukla büyük ?ehir, k?rl?k yer, deniz k?y?s? manzaralar?n? yapm??lard?r. Bu resim tarz?nda esas tabiat?n kendinin de?il, tabiattan al?nan izlenimlerin (intibalar) verilmesidir. Aç?k havaya, k?rl?k yerlere ç?kan ressamlar, tabiattan ald?klar? izlenimleri, küçük, hafif f?rça vuru?lar?yla renklendirerek tuvallerine geç iriyorlard?. Resme bakan?n gözünde, bu tek tek renk parçac?klar? birle?iyor,bir bütünü,bir izlenimi olu?turuyordu.

  Empresyonizm, önceki dönemde sanat?n tabiattan bir yans?ma olmas?,tabiat? oldu?u gibi vermesi tutumuna kar?? cesur bir devrim niteli?indeydi. Renkler, ressamlar?n kendi duygular?n?n, görü?lerinin sonuçlar?yd?. Tabiattan ald?klar? izlenimlere iç dünyalar?n?n katk?s?yla belirleniyordu. Saf renklerin önemsenmesi sonucu, resim gene yüzeycili?e (sat?c?c?l??a) dönmü? say?labilirdi.

  Baz? empresyonistlerde, renklendirme benekler halindeydi. F?rça vuru?lar? hafif ve serbestti. Van Gogh, Seurat,Gaugin, Courbet, Corot gibi ünlü ressamlar?n empresyonizmi benimsemesine kar??l?k, Paris'teki sanat galerileri ba?lang?çta bu ressamlar?n eserlerini sergilemek istememi?lerdi.

  T?pk? resimde oldu?u gibi, müzikte de konudan ziyade izlenimlere önem veren ak?m "empresyonist müzik" türüdür. Claude Debussy,bu ak?m?n öncüsüdür.

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  cokkk saolun çok i?ime yarad? yanl?z biraz özet ç?karmam gerekti
 3. #3
  Misafir Nickli Üyeden Al?nt?
  yazan : xL > sNo ***
  süper i?e yarad?

 4. #4
  süperrrr çok i?e yar?yor
 5. #5
  çok sa?olmay?n çok uzun
 6. #6
  çok güzel ben çok mu çok be?endim sizede tercih ederim
 7. #7
  slm cok güzel
 8. #8
  la abi habile bir bilgiyi ilk defa gördüm_
  3saat özet ç?kard?m
  ödevimi yapamad?m iyi dayak yedim

 9. #9
  çok uzundu
 10. #10
  bence çok uzun saolun biraz saolmay?n hem olun hem olmay?n :) :) görev ba??na gideyim hihi hala hala ben çöpçüler kral? hihi
 11. #11
  i?ime yarad? cok iyi

Konu Etiketleri

empresyonizm nedir

empresyonizm sanat akımı nedir

Empresyonızm
  Okunma: 108984 - Yorum: 39
Kullan?c? De?erlendirmesi
3.9 - 5 (8 oy)