Modern Erkek ?simleri - Delinetciler Portal

Modern Erkek ?simleri

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  ABAY : Sezgi, anlay??, dikkat
  ABBAS : Sert, çat?k ka?l? veya Aslan
  ABDULLAH : Allah'
  ?n adam?- Allah'a ait olan, onun yolundan giden ki?i
  AB?D?N : Dua eden / Duac?
  ACUN : Dünya,varl?k
  ADEM : Allah'?n yaratt??? ilk insan / Adam
  AD?L : Adaletli / Hakça davranan
  ADNAN : Eski Türk isimlerinden / ?ki gökyüzü, iki cennet anlam?nda
  AFFAN : Kendini kötülüklerden uzak tutan
  AGAH : Bilgili / Bilen / Haberli / Uyan?k
  AHMET : Övülmeye de?er/ Be?enilmi? / Allah'a ?ükreden /
  AKAD : Soyluluk, Onurlu bir ki?ili?e sahip olmak
  AKAY : Beyaz ay,dolunay
  AKEL : Dürüst,güvenilir
  AKGÜN : Mutlu,sevinçli gün
  AKIN : H?zl? bir biçimde dü?mana yap?lan sald?r?

  AK?F : Dünya i?lerinden uzakla??p, ibadet için Allah'a yönelen
  AK?L : Ak?ll? , Rü?tünü kan?tlama konumuna gelmi? , yapt?klar?n?n fark?nda olan
  AKTAÇ : Beyaz taç,gelin tac?
  AKTAN : Ayd?nl?k gece
  ALAADD?N : Din u?runa çal??an
  ALDEM?R : Ate?te k?pk?rm?z? hale getirilen demir Al-Demir
  AL? : Yüce, yüksek, ?anl?, onurlu kimse
  AL?CAN : Cana yak?n, içtenlikli, candan, s?cakkanl?, giri?ken
  AL?M : Bilim adam?, bilgin ilim bilen, ilimle u?ra?an kimse
  AL??AN : ?an? ?erefi en yüksek olan
  ALKAN : K?z?l kan
  ALKIN : Sevdal?,a??k
  ALP : Kahraman,cesur,sava?ç?
  ALPAR : Yi?it,cesur
  ALPASLAN : Aslan gibi cesur,sava?ç? beyi
  ALPAY : Cesur,yi?it
  ALPER : Alp + Er Cesur erkek Soylu erkek anlam?nda
  ALPHAN : Yi?it,hükümdar
  ALPTEK?N : Alp+ Tekin Soylu prens, güvenilir ve soylu
  ALTAN : Al + Tan K?rm?z? + ?afak, güne?in ?afaktaki k?rm?z? rengi
  ALTAY : Yüksek orman anlam?nda. Orta Asya'da bir s?rada?
  ALTU? : Al+Tu? K?rm?z? + Tu? de?erli ta?larla süslü tu?
  ANDAÇ : Arma?an,hediye
  ANIL : Ölçülü davranan, ho?a giden kimse
  ARAL : Tak?mada,s?rada?lar.
  ARAS : Sahip ç?k?lan buluntu, Do?u anadoluda bir ?rma??n ad?
  ARCAN : Saf,temiz
  ARDA : Halef, ard?ndan gelen
  AREL : Temiz,dürüst
  ARGÜN : Temiz gün, günlük güne?lik, ya?ama sevinci veren gün
  ARIKAN : Temiz soy
  ARIN : Temiz,saf - Al?n
  AR?F : Anlay??l?,tan?nm??,me?hur,bilgi sahibi
  ARKAN : Temiz kandan gelen - Üstün,galip
  ARMA?AN : Hediye,ödül
  ARMAN : Hasret,özlem - S?k?nt?
  ARSLAN : Y?rt?c?,güçlü,yi?it
  ARTAÇ : Ar+ Taç Utanma duygusunu ba? tac? eden
  ASIM : Temiz, namuslu, sa?lam karakterli
  AS?L : Soylu, soylu bir aileden gelen,seçkin insan
  ASLAN : Türklerin, güçlü insan tan?mlar?nda genellikle seçtikleri ormanlar kral?
  ASRIN : Bu as?ra ait, bu devire uygun
  ASUTAY : H?rç?n tay
  A?KIN : Benzerlerinden daha üstün - Co?kun
  ATA : Baba, ced, Ecdat, Büyükbaba, Bilge
  ATABEK : ?ehzade e?itmeni - Devlet yetkilisi
  ATABEY : Selçuklularda ?ehzadeleri e?itmekle görevli ki?ilere verilen ünvan
  ATACAN : Ho?görülü,babacan
  ATAHAN : Han soyundan gelen, soylu yi?it
  ATAK : Canl?,giri?ken-Cömert-Ni?anc?
  ATAKAN : Atas?n?n kan?n? ta??yan, atas?n?n kan?ndan gelen gücü bar?nd?ran
  ATALAY : Ünlü,?öhretli
  ATAMAN : Ata ki?i,önder
  ATANUR : Atas?ndan ald??? nuru ta??yan
  ATASOY : Atalar?n soyundan gelen
  ATAY : Herkesçe bilinen, tan?nm??, ünlü
  ATE? : Yan?c? maddelerin yanmas?yla ?s? ve ?????n ortaya ç?kmas?
  ATIF : E?ilimli, birine ?efkatle e?ilen, sevgi duyan / Bir ?eye yönlendirilen
  ATIL : ?leri hamle yap, anlam?nda At?l, at?lmak
  ATILAY / ATALAY : Kolayl?kla ileri at?labilen, cesur kimse
  ATILGAN : Engelleri a?an - Korkusu olmayan
  ATINÇ : At?lgan / Atak
  AT?LLA / ATT?LA : Hunlar?n "Tanr?n?n K?rbac?" denilen büyük hükümdar?
  ATLIHAN : At + Han kelimelerinden, ?yi ata binen yi?it Han
  AVN? : Yard?m etmek, yard?mda bulunmak, yard?mla ilgili
  AYBAR : Gösteri?li,heybetli
  AYBARS : Ay ve Pars kelimelerinden, Ay gibi güzel, pars gibi y?rt?c?
  AYBERK : Sa?lam ki?ilik- Ay?n parlakl???
  AYDEM?R : Ay gibi ???kl?,temiz,demir gibi güçlü
  AYDIN : Beyni ça?da? dü?üncelerle ayd??nlanm??, bilgili ki?i
  AYGÜN : Ay gibi parlak ve ???kl? güzel gün
  AYHAN : Ay gibi güzel yüzlü hakan Ay +Han
  AYKAN : Kan? ay gibi parlak ve temiz Ay Kanl?
  AYKUT : Kutlu ay, arma?an, ödül
  AYTAÇ : Ba??nda ay gibi ???kl? taç bulunan Ay + Taç
  AYTEK : Ay gibi
  AYTEK?N : Tek ay, u?ur getiren ay
  AYTUNÇ : Ay gibi güzel,tunç kadar sa?lam
  AYYÜCE : Ay gibi ayd?nl?k nurlu ve yüce olan er
  AZER : Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den..
  AZ?M : Bir ?eyler yapmak için kararl? ki?i, Azmeden, Azimli
  AZ?Z : Onur sahibi yüce, Sayg?de?er, Manevi gücü çok üstün
  AZM? : Kemikli, kemikle ilgili / Azim sahibi

  Erkek bebek isimleri

  BABÜR : Hindistan'da ya?ayan bir tür kaplan/Babür imparatorlu?unun kurucusu Babür?ah'tan
  BAHA : De?er fiyat, k?ymatinin kar??l???, Ederi
  BAHADIR : Yi?it , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
  BAHATT?N : Dinin de?erlisi,güzelli?i
  BAH?R : Deniz-Belli, aç?k-I??kl?,parlak
  BAHR? : Denizle ilgili, denizci, denizingücü, sonsuzlu?u
  BAHT?YAR : Mutlu, talihli, Hayat?ndan memnunolan
  BAK? : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
  BALA : Küçük çocuk, Yavru, Korunmas? gereken
  BALABAN : Bir tür y?rt?c? ku?. ?ri cins birtür Do?an (ku?)
  BALER : Tatl? dilli, cana yak?n
  BARAN : Ya?mur mevsimi
  BARANSEL : Güce, kuvvete ait. Güçsel.
  BARBAROS : "Barba Rosse" K?rm?z? sakal. As?l ad? H?z?r olan büyük Türk amiraline Avrupal?lar?n takt??? ad.
  BARIN : Bütün,tüm - Güç kuvvet
  BARI? : Uzla?ma.
  BARKAN : Çölde olu?an küçük kum kitlesi
  BARKIN : Gezgin, Seyyah, Sürekli gezipdola?an
  BARLAS : Kahraman
  BARS : Kaplan benzeri y?rt?c? hayvan
  BASR? : Gören, görme ile ilgili, görebilmek
  BA?AR : Ba?ar?l? ol anlam?nda
  BA?ER : Ba?ta gelen
  BATI : Güne?in batt??? yön
  BATIHAN : Bat?'n?n hükümdar?, han?
  BATIKAN : Bat?+ Khan Bat?n?n Han? ya da Bat?n?n Kan? anlam?nda
  BATIRAY : Ay gibi yi?it
  BATTAL : Kahraman. Oldukça iri yap?l?, Al???lm???n d???nda büyük
  BATU : Güçlü Kuvvetli
  BATUHAN : Güçlü Kuvvetli Han. Alt?nordu devletinin kurucusu Batuhan.
  BATUR : Korkusuz, yi?it.
  BATURALP : Yi?itler yi?idi
  BAYAR : Büyük, ulu yüce.
  BAYBARS : Eski Türklerin besledi?i kaplan
  BAYBORA : F?rt?na
  BAYCAN : Zengin
  BAYEZ?T/BEYAZIT : Birçok Osmanl? ?ehzadesinin ortakad?.
  BAYHAN : Zengin ve güçlü
  BAYKAL : Yaban k?sra??. Mo?olistandaki büyükgöl
  BAYRAKTAR : Bayrak ta??yan.
  BAYRAM : Ulusca kutlan?lan, Kutsal ve önemli günler.
  BAYSAL : Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz.
  BAYÜLKEN : Gö?ün 16.kat?nda oturan bar?? tanr?s?
  BED?R : Ay?n ondördü. Dolunay. Ay.
  BED?RHAN : Ay+ Han gibi Bedir + Han
  BEDRETT?N : Ay?n ondördü gibi ???k saçan, temiz ve yüce
  BEDR? : Ay gibi, aya benzeyen, Aya ait
  BEHÇET : Sevinç, güzellik, güler yüzlülük.
  BEH?Ç : ?en. Güleryüzlü, Ne?eli.
  BEHLÜL : Hay?r sahibi - Daima gülen
  BEHRAM : Merih Y?ld?z?.
  BEHZAT : Do?u?tan iyi, soylu ki?i
  BEK? / BEKR? : El de?memi?, Bakir, Tertemiz, bozulmam??.
  BEK?R : Yeni do?mu?, bakir
  BEKTA? : Sayg?n, aziz, denk, e?it.
  BERAT : ?zinli, müsaadeli olmak / Diploma
  BERHAN : Han soyundan, Hanla ilgili, han üzerine.. (Han=Hakan)
  BERK : Sa?lam güçlü, dayan?kl?
  BERKAN : Parlama - K?v?rc?k kuzu postu
  BERKANT : Sa?lam Yemin . Berk + Ant.
  BERKAY : Sa?lam yap?l? ve ay????? gibi parlak olan. Ay ?????, Güçlü ay
  BERKE : Cengiz Han'?n torununun ad?. De?nek, sopa, kamç? anlam?nda da kullan?l?r
  BERMAL : Bir?eyler yapmakla ilgili, yapan, ortaya ç?karan, becerikli
  BES?M : Güler yüzlü
  B?LAL : ?lk ezan? okuyan Bilal-i Habe?i'nin ad?ndan..
  B?LGE : Derin bilgi sahibi
  B?LGEHAN : Göktürk hakan?
  B?LG?N : Bilgi sahibi. Alim
  B?RANT : Tek yemin. Özelli?i olan yemin
  B?RCAN : Tek, e?siz
  B?ROL : Tek ol, anlam?nda . Bir + Ol
  BO?AÇ : Bir Dedekorkut kahraman?
  BO?AÇHAN : ?nan?lmaz derecede güçlü , insanüstü gücü olan
  BORA / BORAN : Ard?ndan ya??? getiren ?iddetlirüzgar.
  BOZKURT : Türklerin Orta asyadan ç?k???nda yol gösterdi?ine inan?lan efsanevi kurt
  BU?RA : Erkek deve

  Gerisi Ektedir.

  sponsorlu ba?lant?lar
  Eklenmi? Dosya

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  [lang=de]I must say that its really a helpful contents and name you have provided in this i really need a name to my newly born cousin .. I wil select it from your list.[/lang]
 3. #3
  süper modern erkek isimleri. t?k ederim.:1:
 4. #4
  çoook s?n cg?l?.hjön ?öjpy?yiploprjk maefu?
 5. #5
  ne si modern lan bunun abidin
 6. #6
  nerede geçiyor kaynak olarak?
 7. #7
  bunlar modern diilkii kimsede olmayan bi isim olmali bnceeee
 8. #8
  Bu isimler güncellenebilir bence.
 9. #9
  ACAR: At?lgan,çevik, Gürcü soyunda
  ACUN: Evren, kainat
  ABDULLAH: Allah?n kulu
  ADAL: Ün kazan
  ADAR: Uygur metinlerinde geçen bir Türk ad?; olgunluk, erginlik; omuzda?
  ADNAN: ?nsanlardan üstün olan; Vatan tutmak; Cennetin orta yerinin
  ADSAY: Mo?ol hakanlar?ndan biri (Ölümü:1434)
  AF??N: Z?rh,silah; Sultan Alparslan’?n komutanlar?ndan biri
  AHSEN: En güzel
  AKAL: Beyaz ve k?rm?z?
  AKAN: Akmakta olan
  AKANAY: Ak?p giden ayAKARSU: Sürekli ak?p giden su
  AKDORA: Karl? da??n doruk noktas?
  AKEL: Eli u?urlu anlam?nda
  AKIN: Dü?man topraklar?na yap?lan sald?r?. Bir?eyin ard?arkas? kesilmeyen geli? durumunda olmas?
  AKINALP: Sava?an yi?it ki?i
  AKG?RAY:Temiz ve yara??r
  AKGÜN: Parlak gün, u?urlu gün
  AKSOY: Temizsoy, paksoy; U?urlu soy, kutlu soy
  AKSU: Kayalardan s?zan tatl? ve duru su. Anadolu’da birçok akarsu ve yer ad?.
  AKTAN: Ak renkli tan, kutlu tan, u?urlu tan
  AKTU?: Beyaz renkli tu?; Kutlu tu?, u?urlu tu?
  ALANER: Alan eri, meydan yi?idi
  ALATAN: Güne?in do?
  u?undan önceki vakit
  ALATU?: Alaca renkli tu?
  ALAZ: Yanan bir ?eyin yay?lan alevi
  ALDEN?Z: K?z?ldeniz, al renkli deniz
  ALDO?AN: Al renkli do?an ku?u
  ALEMDAR: Sancak ya da bayrak ta??yan
  ALGAN: Kentleri, ülkeleri ele geçiren, alan
  ALGÜN: K?z?l gün; k?z?l renkli güne?
  AL?: Yüksek,büyük
  AL?CAN: Ali+Can: üstün yarad?l??l? yüce ki?i
  AL?HAN: Ali+Han
  AL?NUR: Ali+Nur
  AL?ZE: Bir rüzgar ad?
  ALKAN: Al renkli kan, temiz kan
  ALKANALP: Al kanl? yi?it
  ALKIM: Gökku?a??
  ALKOR: Al renk alm?? kor ate?
  ALP: Büyük i?ler ba?aran; yi?it
  ALPAY: Cesur, ay gibi parlak, yi?it
  ALPER: Yi?it er
  ALPEREN: Ermi? yi?it, ermi? kahraman
  ALPERG?N: Yi?it ve olgun, ermi?
  ALTAN: Hakan’lara verilen san, günei?n do?arken ufka yayd??? k?z?l renk
  ALTUNA: Tuna ?rma??n?n gün batarken ald??? durum için Osmanl?lar’?n verdi?i ad.
  AM?L: Etken, etmen
  ANDAÇ: An?lar, hat?ralar
  ANGIN: Ünlü, tan?nm??
  ANIL: “Ba?kalar? taraf?ndan sözün edilsin”, sakin, yava?, a??r
  ARAS: Bir ?rmak ad?
  ARDA: Meriç ?rma??n?n bir kolu; Sonra gelen; ??aret olarak yere dikilen ni?an de?ne?i
  ARDAHAN: Arda+HAN; Do?u Anadolu’da bir ilimiz
  ARDIÇ: Yemi?leri ilaç olarak kullan?lan a?aç
  ARCEM: Ar+Cem (Namuslu, arl? hükümdar, padi?ah)
  ARGUN: Gizli, sakl?, ar?nm??. Kam??tan yap?lm?? bir çalg?; Vah?i hayvan
  ARIN: Ar?nmak eyleminden ar?n; sade ol
  ARKAY: Yükselmek, gö?e do?ru ç?kmak. Her yana ç?k?k durmak
  ARKIN: Yava?, a??r, sakin
  ARMA?AN: Ödül
  ARMAN: Kutsal rüya, ermek istenilen ?ey, arzu
  ARSUN: Yüre?indeki temizli?i yans?tan
  ASLAN: Güçlü ve y?rt?c? bir hayvan. Gürbüz ve yi?it ki?i
  A?KIN: A?m??, ileri
  ATA: Dede ve büyükbabalardan herbiri
  ATABEK: Selçuklularda ?ehzadelerin e?itimcisi
  ATAHAN: Soyu hükümdarlardan gelen
  ATAÇ: Atalardan gelen
  ATALAY: Ünlü, soylu, tan?nm??
  ATANER: Baban, atan, soyun yi?it anlam?ndaATAOL: Yüce bir insan ol
  ATASAGUN: Doktor, hekim
  ATASOY: Ecdad? soylu
  ATE?: Yan?c? cisimlerin tutu?mas?yla ortaya ç?kan ?s? ve ???k
  AT?K: Çabuk davranan, çevik
  ATIL: Bir amaca do?ru h?zla ilerleme (A harfi uzat?larak okunmal?d?r, aksi halde at?l dura?an anlam?na gelir)
  ATILAY: ?leri at?lan
  ATILGAN: Giri?ken, hevesli
  AT?LLA: Hun hükümdar? (Attila olarak yaz?lan ?ekli de türkçedir.)
  AYAZ: Hava ve gece için so?uk
  AYBARS: Ay gibi parlak, pars gibi çevik ve güçlü. Hun Hükümdar? Atilla’n?n amcas?
  AYBERK: Güçlü ????? olan ay
  AYDEM?R: Yüzü kavisli bir çe?it keser
  AYDO?A: Ay do?sun anlam?nda
  AYDONAT: I??k donat, parlakl?k donat anlam?nda
  AYERDEM: Ay+Erdem
  AYGEN: Dost, gönülde?
  AYKUT: Kutlu ay, u?urlu ay
  AYTAÇ: Ay+Taç
  AYTAN: Ay+Tan
  AYTA?: Ay gibi parlak ve sert
  AYTEK: Ay+Tek
  AYTU?: Ay gibi parlak tu?
  AYVAZ: Sava? gemilerinde cerrah yama??
  AZAD: Özgür, kurtulmu?, ba??na buyruk anlam?nda
  AZER: Ate?
  BABÜR: Büyük Mo?ol devletini kuran hükümdar?n ad?
  BAHA: De?er, k?ymet, üstünlük
  BAHADIR: Sava?larda y?lmazl???yla üstünlük kazanan ki?i
  BALKAN: Sarp ve ormanl?k s?rada?lar
  BALKAR: Kafkasya’da ya?ayan K?pkaç’lar?n bir kolu
  BALKIR: ?im?ek
  BARAN: Direnci k?ran, ulu, yüksek
  BARBAROS: Avrupa’l?lar taraf?ndan Hayrettin Pa?a’ya verilen isim
  BARI?: Sava??n bitti?inin bir anla?mayla belirlenmesinden sonraki durum
  BARLAS: Cenkçi, sava?ç?
  BARTU: En eski Türk hanlar?ndan biri
  BA?AR: Ba?ar?l? ol anlam?nda
  BATIN: Kar?n, ku?ak, nesil
  BATU: Güçlü, kuvvetli
  BATUHAN: Bat?n?n han?; Güçlü, kuvvetli han
  BATUR: Sava?larda y?lmazl???yla üstünlükkazanan ki?i
  BATURALP: Yi?itler yi?idi
  BAYHAN: Zengin han, soylu han; Beyhan
  BAYKAL: Zengin kal, varl?kl? kal anlam?nda; Deniz
  BAYPARS: Zengin ve kaplan gibi
  BAYÜLKEN: Yüce insan
  BED?Z: Resim, tasvir, süs
  BEHA: Ender, zor bulunan
  BEH?Ç: ?en, güleryüzlü
  BELEN: Bel, geçit, iki da? aras?ndan geçen yol
  BELG?: ??aret, bellenecek ?eye konulan im
  BENG?: Ölümsüz, hep kalacak olan
  BENG?SU: Ölümsüzlük suyu

  BERA: ?lim ve cemalde üstünlük

  BERAT: Birine ni?an, madalya veya herhangi bir ayr?cal?k verildi?ini bildiren belge

  BERK: Sert ,s?k? ,sa?lam

  BERKAY: Güçlü ve ay gibi

  BERKE: Alt?nordu Hükümdar?

  BERK?N: Çok kuvvetli, peki?tirilmi?

  BERTAN: BER+TAN=Tan yemi?i

  BES?M: Güleç

  BET?M: Ki?i veya olaylar? gözde canland?rma, tasvir

  B?LGE: Bilgili, iyi ahlakl?, olgun ve örnek ki?i

  B?LGEHAN: Bilgili ve soylu ki?i; Göktürk imparatorlar?ndan birinin ad?

  B?LG?N: Herhangi bir konuda derin bilgisi olan.

  B?RANT: B?R+ANT= tek yemin

  B?RGE: Hep beraber anlam?nda

  B?RGEN: Yanl?z, yanl?zl??a al??k?n

  B?RHAN: Tek han, biricik han

  B?RKAN: B?R+KAN= soyu tek

  BORA: Ya?murdan önceki k?sa ve sert yel

  BORAN: Gök gürültülü sa?nak ya???

  BU?RA: ?ki hörgüçlü,iri deve

  BU?RAHAN: ilk müslüman türk hakan? olan ” satuk bu?rahan” ad?n?n birincisi. Karahanl?lar devrinde ya?am?? ve topluca türklerin toplu halde müslüman olmas?na vesile olmu?tur.

  BULUT: Havada as?l? durumdaki su damlac?klar? toplulu?u

  BURA?AN: K?sa süreli ,güçlü yel.

  BURAK: Ki?inin ruh durumu; Hz. Muhammed’in Kudüs’te da?a ç?karken bindi?i at benzeri hayvan

  BURÇAK: Baklagillerden bir bitki

  BURKHAN: Heykel

  CAN: Ya?am? sa?lad???na ve ölümle vücuttan ayr?ld???na inan?lan soyut varl?k

  CANALP: CAN+ALP=Cana yak?n, sevimli yi?it

  CANBERK: Sa?lam, canl?, metin

  CANDA?: Candan, de?erli dost

  CEM: Hükümdar,?ah

  CEMRE: ?ubat ay?nda birer hafta aral?klarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta olu?tu?u san?lan s?cakl?k yükseli?i: “Bu cemre sözü Arapça kor ate? manas?ndad?r.”

  CENK: Sava?

  CESUR: Cesaretli,gözüpek,korkusuz

  CEYHAN: Akdeniz bölgesinde bir nehir

  Cihan: Dünya

  CÖMERT: Eliaç?k

  CUMHUR: Topluluk,kalabal?k

  CÜNEYT: ?yi ata binen binici

  ÇA?: Ba?? ve sonu belli olan ve belli bir özellik ta??yan zaman dilimi

  ÇA?AN: Bayram; Do?an ku?u

  ÇA?ATAY: Cengizhan’?n ikinci o?lunun ad?

  ÇA?DA: Yeni bir ça?a ad?m at?lm??

  ÇA?DA?: Ça??n ko?ullar?na uyguna uygun;Ayn? ça?da ya?ayan

  ÇA?HAN: Ça??n han?; Ça?da? han

  ÇA?IL: Ça?lamak eyleminden ça??l; Küçük ta? parçac?klar?, çak?l

  ÇA?IN: Y?ld?r?m; Ça?a ili?kin

 10. #10
  DEVR?M: H?zl?,geni? kapsaml? niteliksel de?i?im

  D?NÇ: Güçlü ve sa?l?kl? kimse

  D?R?M: Ya?ama gücü

  DO?A: Yarad?l?? ve yap? özelliklerinin tümü; tabiat

  DO?AÇ: Önceden dü?ünülüp haz?rlanmadan ortaya ç?kan dü?ünce, eylem

  DO?AN: Kartalgillerden al??t?r?larak ku? av?nda kullan?lan y?rt?c? bir ku?

  DO?ANHAN: Do?an ku?u gibi çevik ve at?lgan han

  DO?U: Günei?n do?du?u ana yön, ?ark

  DO?UKAN: Do?u halk?ndan olan

  DONAT: Giyindir, teçhiz et anlam?nda

  DORUK: Zirve, da?lar?n en yüksek yeri

  DORUKHAN: Hanlar han? (Öneren: Bahar Hamarat)

  DUMAN: Bir maddenin yanmas?yla ç?kan renkli gaz

  DURU: Berrak,saf

  DURUL: Berrak duruma gel anlam?nda

  DÜNYA: ?çinde ya?ad???m?z gezegen

  ECEV?T: Çevik, at?lgan

  ED?Z: Yüksek yer, her?eyin yükse?i

  EFE: Bat? Anadolunun yi?idi

  EFKAN: Ç??l?klar, inlemeler

  EFLATUN: Aç?k mor

  EFSUN: Büyü

  EGE: Ya?ça büyük,ulu

  EGEHAN: Engin denizlerin hükümdar?

  EGEMEN: Gücü yeter olup buyru?unu yürüten

  EK?M: Sonbahar mevsiminde bir ay; Topra?? ekme eylemi

  EK?N: Tah?l?n tarlaya at?lmas?ndan harman oluncaya kadarki ad?

  ELÇ?: Uzla?t?rmac?

  ELG?N: Yurdundan evinden uzak dü?mü? ki?i

  E EM?R: Buyruk, komut

  EMRAH: Saz çal?p, oynayan

  EMRE: Dost, beylerbeyi, büyük erkek karde?

  EMR?: Emirle ilgili

  ENG?N: Uçsuz ,bucaks?z

  ENG?NSU: Deniz anlam?nda

  EN?S: Dost,arkada?

  ENES: Hz. Ali'nin komutan?

  ERDEM: Alçak gönüllülük; Dü?ünce ve davran??ta iyiliklerin bir araya gelmesiyle beliren yetkinlik; Yi?itlik, do?ruluk

  ERDEN?Z: Deniz gibi geni? ve engin er

  EREN: Kendini tanr?ya adam?? ki?i; Evliya, aziz

  EREND?Z: Jüpiter gezegeninin ad?

  ERG?N: Olgunla?m??, ermi? ki?i

  ERGUVAN: Eflatun ile k?rm?z? aras? çiçek açan süs bitkisi

  ER?M: Bireyin erebilece?i uzakl?k

  ER?NÇ: Hiç eksi?i ve üzüntüsü olmama durumu; Huzur

  ERK: Güç

  ERK?N: ?stedi?i gibi davranabilen,özgür

  ERKS?N: Güçlü ve kuvvetlisin

  ERKUT: U?urlu er

  ERSEN: Sen ersin anlam?nda

  ERS?N: Ersin, erkeksin anlam?nda; Ate? küre?i; Bir çe?it güzel kokulu bitki

  iLHAN: Nameler, ezgiler

  ERTAN: Erken gün do?ma zaman?

  ERTUNÇ: Tunç gibi sa?lam erkek

  ERTUNGA: Yi?it, hakan

  ESER: Yap?t

  ETK?N: Hareketli, yapt?r?c?

  EVG?N: Aceleci, bir i?in bir an önce olmas?n? isteyen

  EVREN: Varolan ?eylerin tamam?

  EVRENSEL: Her ?eyi kapsayan, dünya ölçüsünde olan

  EYLEM: Bir amaç ve yöntemle yap?lan hareketlerin tümü

  EYÜP: Bir peygamber ismi

  FADIL: Faziletli, ahlakl?

  FAH?R: ?ftihar edilecek, övülecek

  FAHRETT?N: Diniyle övünen

  FAHR?: ?eref ve itibar için yap?lan i?

  FA?K: Üstün, yüksek

  FAL?H: Ba?ar? kazanan, iste?ine ula?an

  FARUK: Hakl?y? haks?z? ay?rabilen

  FAT?H: Fetheden, hüküm veren

  FAZIL: Failetli, ahlakl?

  FEH?M: Anlay??l?, zeki

  FERD?: Ki?iye özgü

  FERHAN: Sevinçli, ne?eli

  FERHAT: Güçlüyü yenip bir yeri ele geçiren

  FER?D: E?siz, benzersiz

  FER?DUN: E?siz, benzersiz

  FER?T: Avc? ku?

  FERRUH: U?urlu, kutsal

  FETH?: Fetih ile ilgili

  FEVZ?: Zaferle ilgili; Galip, üstün gelen anlam?nda

  FEYEZAN: Su bask?n? ,sel

  FEYYAZ: Bol,verimli,gür

  FEYZULLAH: Allah?n bilimi

  FEZA: Uzay

  FIRAT: Türkiye'nin en uzun nehrinin ad?

  F?KRET: Dü?ünce, ak?l, anlay??

  F?KR?: Dü?ünceyle ilgili

  FUAT: Kalp, gönül

  FURKAN: ?yi ile kötü aras?ndaki fark? gösteren her?ey

  GENCAY: Yeni do?mu? ay; Hilal biçimindeki ay

  GERÇEK: Yak??t?rma veya yalan? olmayan

  G?RAY: Laik ve uygun anlam?nda; Eskiden K?r?m prenslerine verilen ünvan

  GÖKADA: Samanyolu gibi ba??ms?z uzay adas?

  GÖKALP: Mavi gözlü genç ve güzel yi?it

  GÖKAY: Hem gök, hem ay; Güzel ay

  GÖKBERK: Sa?lam ve gök gibi mavi; Engin ve eri?ilmez

  GÖKDAL: Ye?il dal, yeni dal

  GÖKHAN: Gö?ün han?; O?uzhan?n alt? o?lundan biri

  GÖKMEN: Sar???n, mavi gözlü kimse

  GÖKOVA: Mu?la ilinde bir körfez

  GÖKSEL: Gökle ilgili

  GÖKSEN?N: Gök sana ait anlam?nda

  GÖKTU?: Gök+Tu?= mavi renki tu?

  GÖKTÜRK: Orta Asya da ya?am?? eski Türk ulusu

  GÖNEN: Yaz?n suyu kuruyan gölcük; Topra??n içerdi?i nem, rutubet; Ekilecek topra??n tavland?r?lmas?

  GÖNENÇ: Bolluk ve rahatl?k içinde ya?ama

  GÖRKAY: Güzel ay

  GÖRKE: ?hti?aml?, görkemli

  GÖRKEM: Göz al?c? ve gösteri?li

  GURUR: Özsayg?, içde?er

  GÜÇLÜ: Gücü olan ki?i

  GÜN: Güne?, gene? ?????

  GÜNAL: I??k al, ???kl? ol anlam?nda

  GÜNDO?AN: Güne?le do?an, gün do?arken olan

  GÜNDÜZ: Günün sabahtan ak?ama kadar süren ayd?nl?k bölümü

  GÜNE?: Gezegenlere ?s? ve ???k veren gök cismi

  GÜNEY: Her zaman güne? gören

  GÜNSU: Güne? gibi temiz ve berrak su; Hem

  gün, hem su

  GÜR: Bol ve güçlü

  GÜRDAL: S?k dal, biraraya gelmi? güçlü dal

  GÜREL: Olu? ve dönü?üm durumunda bulunan

  GÜRKAN: Kan? gür, sa?l?kl?, hareketli, yerinde duramayan

  GÜVEN: Korku ve ku?ku duymadan inanma duygusu; Herhangi bir tehlikeden uzak olma durumu

  GÜVENÇ: Güvenme duygusu

  HAFIZ: Koruyan, saklayan; Kuran'? ezberlemi? ki?i

  HAKAN: Eski Türk ve Mo?ol hükümdar?

  HAKKI: Do?rulukla, adaletle ilgili

  HALDUN: Sonsuz, ebedi olan

  HAL?L: Yak?n dost

  HAL?M: Sessiz, sakin; Yumu?ak huylu; Yava?

  HAL?S: Kat?ks?z, saf, temiz; Yanl?z

  HAL?T: Sonsuz, sürekli

  HALUK

  Herkesle iyi geçinen,temiz huylu

  HAMD?: Allah? övmek, ?ükretmek

  HAMDULLAH: Allah?n övgüsü

  HAM?; Himaye eden, koruyan

  HAM?T: Övgüye de?er

  HAMZA: Heybetli, azametli

  HARUN: ?nat eden, huysuz

  HASAN: Güzellik, iyilik

  HA??M: Gösteri?li, muhte?em

  HA?MET: Görkem, gösteri?, büyüklük

  HAYAT: Do?umdan ölüme olan süre

  HAYAT?: Dirilik, canl?l?k; Hayatla ilgili

  HAYDAR: Cesur, yi?it

  HAYRETT?N: Dinin hay?rl?, mübarek k?ld???

  HAYR?: Hay?rla, iyilikle ilgili

  HAYRULLAH: Allah?n hay?rl? etti?i

  HAZAR: Bar??, güven

  HAZIM: Ak?ll?, i?bilir

  HINCAL: Öç al anlam?nda

  HIZIR: Ölümsüzlü?e kavu?tu?una inan?lan ki?i

  H?DAYET: Do?ru yola girme, müslüman olma

  H?KMET: Bilgelik, özlü söz, vecize

  H?LM?: Sakin, yumu?ak huylu

  H?MMET: Çaba, emek, irade

  HÜDAVERD?: Allah?n verdi?i

  HÜR: Özgür

  HULK?: Yarad?l??la ilgili, iyi huylu, ahlakl?

  HULUS?: Saf, içi temiz, samimi, içten

  HUR??T: GÜne?

  HÜRAY: Ay gibi özgür

  HÜRCAN: Özgür

  HÜRKAN: Özgür soydan gelen

  HÜSAM: Keskin k?l?ç

  HÜSAMETT?N: Dinin keskin k?l?c?

  HÜSEY?N: Küçük sevgili

  HÜSNÜ: Çok güzel

  ILGAT: Esinli ve ak?? için kullan?lan, yava? yava? anlam?nda

  ILGAZ: Atla doludizgin ve ans?z?n yap?lan ak?n sald?r?

  ?LBAY: Vali

  ?LG?: ?ki ?ey aras?ndaki ili?ki, ba?; Bir ?eye kar?? duyulan merak; Belli bir olay veya dü?ünceye kar?? olan e?ilim

  ?LGÜN: Halk, ulus, ahali

  ?LHAM: ?çe do?ma, esin

Konu Etiketleri

karakterli erkek isimleri

en karakterli erkek isimleri

modern erkek isimleri

  Okunma: 68806 - Yorum: 9
Kullan?c? De?erlendirmesi