'1. ve 2.' Akabe Biatlar? - Delinetciler Portal

'1. ve 2.' Akabe Biatlar?

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Birinci Akabe Biat?: Peygamberli?in bildirilmesinin on birinci senesinde Medine'den Mekke'ye Kabe'yi ziyarete gelen Hazrec kabilesinden alt? ki?i Peygamber efendimizin daveti üzerine müslüman oldu. Peygamber efendimizle görü?üp müslüman olan Hazrecli alt? ki?i bir sene sonra hac mevsiminde tekrar Mekke'ye geldiler.

  O sene, mü?rikler, Müslümanlara daha çok eziyet ettiler. Peygamber efendimizi, takip edip, O'nunla konu?an, iman eden herkese i?kence yapt?lar. Bu hali ö?renen Medineliler, Peygamber efendimizle haberle?tiler ve gece bulu?maya karar verdiler. Gece olunca, bulu?tular. ?taat ve ba?l?l?klar?n? Peygamberimize arz edip, bütün emir ve isteklerine teslim olacaklar?na söz verdiler. Bu sözün ard?ndan da biat ettiler. Bu biata kat?lanlar?n onu Hazrec, ikisi de Evs kabilesinden idi. Bu biat, ?slam tarihine "Birinci Akabe Biat?" olarak geçti.

  Yap?lan biatta, her iki kabileden orada bulunanlar; "Allahü tealaya ortak ko?mayacaklar?na, ay?planmak ve r?z?k korkusuyla çocuklar?n? öldürmeyeceklerine, zina yapmayacaklar?na, h?rs?zl?k etmeyeceklerine, iftiradan kaç?nacaklar?na ve daha ba?ka hususlara dair söz verip, taahhütte bulundular. Biat eden bu toplulu?un reisi Es'ad bin Zürare rad?yallahü anh idi. Sevgili Peygamberimiz, bu on iki ki?iyi kabilelerine temsilci yapt?. Bunlar, kabilelerine ?slamiyeti anlat?p, onlar ad?na Peygamberimize kar?? mesul ve kefil olacaklard?. Es'ad bin Zürare rad?yallahü anh da, bütün kabileler ve kabile reislerine, reis tayin edildi. Mus'ab bin Umeyr rad?yallahü anh da onlara dini ö?retmek üzere vazifelendirildi. Böylece Medine'ye döndüler. Art?k orada gece-gündüz ?slamiyeti yaymak için gayret gösterdiler. ?slamiyet Medine'de sür'atle yay?lmaya ba?lad?. Evs ve Hazrec kabileleri müslüman oldu. Putlar k?r?ld?, her eve ?slamiyet girdi. O seneye (M. 621) Sevinç Y?l? manas?nda "Senetü's-Sürur" denildi.

  ?kinci Akabe Biat?: Mekkeli mü?riklerin Müslümanlara zulmü son haddine vararak, dayan?lmaz bir hal alm??t?. Mekke'de hal böyleyken Medine'de, Es'ad bin Zürare ile Mus'ab bin Umeyr'in gayretli çal??malar? sayesinde, Evs ve Hazrecliler, Müslümanlara kucak açarak, onlar? ba??rlar?na bas?p, bu u?urda her türlü fedakarl??? yapacak haldeydiler ve Resulullah efendimizin de bir an önce Medine'ye te?riflerini arzuluyor, O'nun u?runda, mallar?n? ve canlar?n? esirgemeyeceklerine dair söz veriyorlard?. Sevgili Peygamberimiz, peygamberlik vazifesini tebli? edeli 13 sene olmu?tu. Hac mevsimi gelmi?ti. Mus'ab bin Umeyr ile beraber, Medineli 73 erkek ile 2 Müslüman kad?n Mekke'ye geldiler. Hacdan sonra hepsi birinci biatta oldu?u gibi, Peygamberimizle Akabe'de bulu?tular. Burada yap?lan görü?meler s?ras?nda Medine'den gelen Müslümanlara Peygamber efendimiz ?slamiyeti anlatt? ve; "Allahü tealaya ibadet etmeniz ve hiçbir ?eyi O'na ortak ko?maman?z; kendim ve Eshab?m için olan ?art?m, bizi bar?nd?rman?z, bana ve Eshab?ma yard?mc? olman?z, kendinizi savundu?unuz, korudu?unuz ?eylerden bizleri de koruman?zd?r." buyurdu.

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  Birinci Akabe Biat?: Peygamberli?in bildirilmesinin on birinci senesinde Medine'den Mekke'ye Kabe'yi ziyarete gelen Hazrec kabilesinden alt? ki?i Peygamber efendimizin daveti üzerine müslüman oldu. Peygamber efendimizle görü?üp müslüman olan Hazrecli alt? ki?i bir sene sonra hac mevsiminde tekrar Mekke'ye geldiler.

  O sene, mü?rikler, Müslümanlara daha çok eziyet ettiler. Peygamber efendimizi, takip edip, O'nunla konu?an, iman eden herkese i?kence yapt?lar. Bu hali ö?renen Medineliler, Peygamber efendimizle haberle?tiler ve gece bulu?maya karar verdiler. Gece olunca, bulu?tular. ?taat ve ba?l?l?klar?n? Peygamberimize arz edip, bütün emir ve isteklerine teslim olacaklar?na söz verdiler. Bu sözün ard?ndan da biat ettiler. Bu biata kat?lanlar?n onu Hazrec, ikisi de Evs kabilesinden idi. Bu biat, ?slam tarihine "Birinci Akabe Biat?" olarak geçti.

  Yap?lan biatta, her iki kabileden orada bulunanlar; "Allahü tealaya ortak ko?mayacaklar?na, ay?planmak ve r?z?k korkusuyla çocuklar?n? öldürmeyeceklerine, zina yapmayacaklar?na, h?rs?zl?k etmeyeceklerine, iftiradan kaç?nacaklar?na ve daha ba?ka hususlara dair söz verip, taahhütte bulundular. Biat eden bu toplulu?un reisi Es'ad bin Zürare rad?yallahü anh idi. Sevgili Peygamberimiz, bu on iki ki?iyi kabilelerine temsilci yapt?. Bunlar, kabilelerine ?slamiyeti anlat?p, onlar ad?na Peygamberimize kar?? mesul ve kefil olacaklard?. Es'ad bin Zürare rad?yallahü anh da, bütün kabileler ve kabile reislerine, reis tayin edildi. Mus'ab bin Umeyr rad?yallahü anh da onlara dini ö?retmek üzere vazifelendirildi. Böylece Medine'ye döndüler. Art?k orada gece-gündüz ?slamiyeti yaymak için gayret gösterdiler. ?slamiyet Medine'de sür'atle yay?lmaya ba?lad?. Evs ve Hazrec kabileleri müslüman oldu. Putlar k?r?ld?, her eve ?slamiyet girdi. O seneye (M. 621) Sevinç Y?l? manas?nda "Senetü's-Sürur" denildi.

  ?kinci Akabe Biat?: Mekkeli mü?riklerin Müslümanlara zulmü son haddine vararak, dayan?lmaz bir hal alm??t?. Mekke'de hal böyleyken Medine'de, Es'ad bin Zürare ile Mus'ab bin Umeyr'in gayretli çal??malar? sayesinde, Evs ve Hazrecliler, Müslümanlara kucak açarak, onlar? ba??rlar?na bas?p, bu u?urda her türlü fedakarl??? yapacak haldeydiler ve Resulullah efendimizin de bir an önce Medine'ye te?riflerini arzuluyor, O'nun u?runda, mallar?n? ve canlar?n? esirgemeyeceklerine dair söz veriyorlard?. Sevgili Peygamberimiz, peygamberlik vazifesini tebli? edeli 13 sene olmu?tu. Hac mevsimi gelmi?ti. Mus'ab bin Umeyr ile beraber, Medineli 73 erkek ile 2 Müslüman kad?n Mekke'ye geldiler. Hacdan sonra hepsi birinci biatta oldu?u gibi, Peygamberimizle Akabe'de bulu?tular. Burada yap?lan görü?meler s?ras?nda Medine'den gelen Müslümanlara Peygamber efendimiz ?slamiyeti anlatt? ve; "Allahü tealaya ibadet etmeniz ve hiçbir ?eyi O'na ortak ko?maman?z; kendim ve Eshab?m için olan ?art?m, bizi bar?nd?rman?z, bana ve Eshab?ma yard?mc? olman?z, kendinizi savundu?unuz, korudu?unuz ?eylerden bizleri de koruman?zd?r." buyurdu.

 3. #3
  tm gerek kalmad?

Konu Etiketleri

1. ve 2. akabe biatları

1.akabe biatı

1. akabe biatı

  Okunma: 15770 - Yorum: 2
Kullan?c? De?erlendirmesi
4 - 5 (57 oy)