Alaaddin Sihirli Lambas? Hikayesinin Geni? Özeti - Delinetciler Portal

Alaaddin Sihirli Lambas? Hikayesinin Geni? Özeti

 1. #1
  Aladdinin sihirli lambas?n?n geni? özetinin aç?klanmas? giri? geli?me sonuç al?nan dersin belirtilmesi
  sponsorlu ba?lant?lar


    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  16895d1295614604 alaaddinin sihirli lambasi masali pirpir20alaaddinez1 - Alaaddin Sihirli Lambas? Hikayesinin Geni? Özeti

  Alaa(e)ddin'in (Sihirli) Lambas?, Binbir Gece Masallar?'n?n en ünlülerinden biri. Büyücü bir dervi?in Alaaddin adl? bir çocu?u kendi ç?karlar? için birtak?m güç i?lere ko?mas?n? ve iki aras?ndaki mücadeleyi anlat?r.

  Kaynaktan kayna?a göre masalda anlat?lan olaylar?n s?ras? de?i?se de verdi?i mesaj ayn?d?r; iyi yürekli, gayretli, acar kahraman?n (Alaaddin) ki?ili?i, elde ovulunca içinden bir cin ç?kan sihirli lamba, kötü yürekli büyücü gibi ö?eleriyle tan?nm??t?r. Dervi?, Mustafa adl? ölmü? bir terzinin o?lu olan Alaaddin'le yak?nl?k kurar. Önce yan?na alarak ona yard?m eder, sonra da dünyan?n merkezinde bulunan sihirli lambay? almak üzere onu yeralt?na indirir. Orada ba??na gelenler ve dervi?in kendisine yapt?klar? Alaaddin'i dü?ünmeye zorlar. Dervi?in iyi niyetli olmad???n?, sihirli lambay? kendi ç?kar? için istedi?ini anlayan Alaaddin, türlü serüvenlerden sonra lambay? bularak lamban?n içine hapsedilmi? cinin yard?m?yla yeralt?ndan kurtulur ve büyük servet sahibi olunca sultan?n k?z?yla evlenir ve mutlu bir ya?am sürmeye ba?lar.


  Alaaddin'in Lambas? masal?, sihirli bir araçla istedi?i her ?eyi elde etme gücüne kavu?man?n, insan ya?am?n? nas?l etkilece?ine Do?u dünyas?ndan verilmi? güzel bir örnektir.

Konu Etiketleri

Aladin kıtabının konu özeti

alaaddinsihirlilambasi

sihirli guc adli hikaye

  Okunma: 12040 - Yorum: 1
Kullan?c? De?erlendirmesi