Sonar?n Çal??ma Yap?s? - Delinetciler Portal

Sonar?n Çal??ma Yap?s?

 1. #1
  Sonar Nedir? - Sonar Nas?l Çal???r?
  sponsorlu ba?lant?lar


    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  Name:	Sonar-Nedir.jpg 
Views:	2952 
Size:	12,2 KB (Kilobyte) 
ID:	30370Suda yay?lan ses dalgalar? arac?l???yla denizalt?lar? bulmak için geli?tirilmi? bir ayg?tt?r. Bugün ise, bat?k gemilerin ve bal?k sürülerinin saptanmas?nda, bir geminin alt?ndaki suyun derinli?inin ölçülmesinde, gemilerin yönetiminde ve ara?t?rmalarda kullan?lmaktad?r. ?nsan kula??n?n alg?lama s?n?rlar? içinde ya da çok daha yüksek bir frekansta bir ses vuru?u ço?unlukla, geminin alt taraf?ndaki bir yuvaya yerle?tirilmi? bir transdüktör arac?l???yla su içine gönderilir. Ses vuru?u, deniz dibine ya da bir bat??a çarpana kadar suda ilerler ve çarpt?ktan sonra geri yans?r. Yank? gemideki ba?ka bir transdüktörle saptan?r ve vuru?un gidi? geli? süresi ölçülür. Sesin sudaki h?z?, s?cakl?kla de?i?mekle birlikte, yakla??k 1460m/sn. dir ve havadaki h?z?n 4 kat?d?r.

  Zaman aral??? dolay?s?yla menzil, yans?yan ses vuru?u yakaland???nda yanan neon lambas? bir döner diskle ölçülebilir. Disk, neon lambas?n? uzakl??a göre derecelenmi? yuvarlak ve sabit bir ölçek boyunca ta??yarak, de?i?meyen bir h?zla döner. Vuru gönderildi?inde, neon lambas? üstte s?f?r çizgisi üzerindedir. Yank? sondas? 180 m'lik bir menzile ayarlan?rsa, neon lambas? tam bir daire çizer. Gönderilen sinyal derinli?in iki kat? uzakl?k a?t??? için, bu noktada ölçek 90m.yi gösterir. Baz? ayg?tlar, yank?y? döner bir i?ne arac?l???yla, elektri?e duyarl? ?erit üzerine kal?c? biçimde kaydeder. Ba?ka ayg?tlarda TV ekran?na benzeyen bir katot ???n? tüpü ekran? vard?r.

  ?sim: Sonar-Aleti.jpg
Görüntüleme: 1845
Büyüklük: 9,7 KB (Kilobyte)

  Donanma ara?t?rma sonar? çok daha güçlü ve karma??kt?r.Ses vurular?, megafonda oldu?u gibi, mekanik kornalar arac?l???yla dar bir oluk içinden geçirilerek yo?unla?t?r?l?r. Geminin alt bölümüne bir çizgi boyunca yerle?tirilen bir dizi transdüktör arac?l???yla da sinyal üretebilir. Her transdüktörün bütün yönlere sinyal göndermesine kar??n, de?i?ik transdüktörlerden yay?lan sinyaller birbirlerini yok eder ya da güçlendirirler. Belli bir yöndeki kar???m yap?c?d?r; sinyaller birbirleriyle toplanarak o yöne güçlü sinyal demeti yayarlar. Öteki yönlerde, sinyaller birbirini yok eder ve böylece bu yönlerde az enerji yay?mlanm?? olur.

Konu Etiketleri

sonar nedir nerelerde kullanılır

sonar nedir

sonar nedir ve nerelerde kullanılır

  Okunma: 2186 - Yorum: 1
Kullan?c? De?erlendirmesi
5 - 5 (1 oy)