1. Dünya Sava??n?n Sonuçlar? - Delinetciler Portal

1. Dünya Sava??n?n Sonuçlar?

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  1-Avrupa'daki mevcut dengeler de?i?ti

  2-Rakiplerini etkisiz hale getiren ?ngiltere ve Fransa en kazançl? devletler olurken; galipler saf?nda yer alan ?talya ve Rusya hedefledikleri amaçlar?na ula?amam??lard?r.

  3-Osmanl? ve Avusturya-Macaristan ?mparatorlu?u parçalanm??; Çarl?k Rusya's? y?k?lm??t?r.

  4-Türkiye, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna gibi ye-ni devletler kurulmu?tur.

  Aç?klama:Yugoslavya, S?rbistan, Karada?, Bosna Hersek, Makedonya ve Slovenya'n?n birle?mesi sonucunda kurulmu?tur.

  5-Cemiyet-i Akvam kurulmu?tur(1920)

  6-Sömürgecilik yerini Manda ve Himayeye b?rak-m??t?r.

  7-Bar?? Antla?malar?nda milliyetçilik prensibine dikkat edilmemesi az?nl?k sorununun ortaya ç?kmas?na sebep olmu?tur.

  8-Merkezi ?mparatorluklar?n parçalanmas? sonucu Avrupa ve Orta Do?u'da denge bo?luklar? ortaya ç?km??t?r.

  9-Komünizm, Fa?izm, Nazizm gibi, demokratik ol-mayan, totaliter rejimler ortaya ç?km??t?r.

  10-Sivil savunma dü?üncesi ortaya ç?km??; böylece cephe gerisindeki sivil halk?n korunmas? amaçlanm??t?r.

  11-Bar?? Antla?malar? devletlerin e?itli?i ilkesine ayk?r? oldu?u için sürekli bir bar?? ortam? sa?lanamam??,bu yüzden II.Dünya sava?? ç?km??t?r.

  12-Baz? devletler ekonomik krizlere girdi

  13-Ümmetçilik ve Turanc?l?k iflas etti.

  14-Milliyetçilik güçlendi ve ulusal devletlerin kurulu?u h?zland?

  15-Deniz alt? gemileri önem kazand?

  16-ABD tekrar içine kapand?

  17-?ngiltere ve Fransa Orta Do?u kaynaklar?n? ele geçirdi

  18-Suriye, Irak, Lübnan ve Hicaz Osmanl?'dan ayr?ld?.

  19-Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin'de mandater yönetimler kuruldu.

  20-?ttihat ve Terakki Partisi da??ld?.

  Aç?klamalar:

  1-I.Dünya Sava??nda ilk defa tank ve kimyasal silah kullan?ld?

  2-Sava?tan sonra s?n?rlar çizilirken milliyetlerin da??l?m? dikkate al?nmad???ndan dolay? sava?tan sonra da milliyet olaylar? devam etti.

  3-?talya sava? ba?lamadan önce Fransa ile gizli antla?ma yapt?

  4-Paris konferans?nda Do?u Trakya Yunanistan'a verildi.

  5-ABD I. ve II.Dünya sava??n?n bitmesinde etkili oldu.

  6-ABD sava?a girerken uluslararas? dengede yerini almak istedi.

  7-ABD sava?a 2 ?ubat 1918'de fiilen girdi.

  8-Sava?tan sonra; Almanya'n?n güçlenmemesi ?n-giltere ve Fran-sa için temel politika oldu.

  9-Versay, Nöyyi, Sen Jermen ve Trianon antla?malar? II.Dünya Sava??n?n ç?kmas? ile yürürlükten kalkt?

  10-ABD ve Osmanl? sava??n ba?lamas?nda etkili ol-mam??t?r.

  11-Bo?azlar?n Osmanl?'n?n elinde olmas?; Mustafa Kemal'e göre Osmanl?'y? sava?a sokabilecek stratejik bir etkendi.

  12-Rusya'da Bol?evik ihtilali ç?k?nca; Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ba??ms?z oldu.

  13-Ukrayna 22 Ocak 1918'de ba??ms?z oldu

  14-Sava?tan önce ?ngiliz sömürgeleri kendisinin 104 kat?; Frans?z sömürgeleri ise kendisinin 20 kat?d?r.

  15-Osmanl?'y? payla?mak sava??n ba?lang?ç sebeplerinden de?ildir.

  16-Malüb devletlerin bir daha sava?maya cesaret edememesi için antla?malara a??r maddeler kondu.

  17-I.Dünya Sava??'nda Danimarka, Norveç, ?sveç, ?sviçre ve ?spanya tarafs?z kalm??t?r.

  18-Osmanl?, ABD, Yunanistan, Bulgaristan, Japon-ya ve Romanya sava??n ba?lang?c?nda etkili olmam??t?r.

  sponsorlu ba?lant?lar

    Konuyu Be?endin mi?
  Konu Ali Çimen taraf?ndan (2013-08-05 Saat 03:01 ) de?i?tirilmi?tir.

Konu Etiketleri

  Okunma: 743 - Yorum: 0
Kullan?c? De?erlendirmesi