sponsorlu ba?lant?lar
?nsanlar?n topra?? i?leyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tar?m denir.

Türkiye Topraklar?ndan Yaralanma Oranlar?: Topraklar?m?zdan faydalanma oran? daha çok iklim ve yer ?ekilleri özelliklerine ba?l?d?r. Ülkemizde yüksek da?l?k kesimler geni? alan kaplar. Dik yamaçlar çoktur. Buralarda topraktan faydalanma çok k?s?tl?d?r. Buna göre ülkemiz arazisinin % 36 ‘s? ekili-dikili alan, % 32'si çay?r ve otlak, % 26 ‘s? orman ve % 6's? di?er alanlar (yerle?im birimleri , tar?ma elveri?siz ç?plak kayal?klar gibi) d?r.

Not: Tar?mdaki makinala?man?n etkisiyle çay?r ve otlaklar?n alan? daral?rken, tar?m alanlar?m?z geni?lemektedir.

Bölge Yüzölçümüne Göre Ekili Dikili Alanlar?n Oranlar?:

1. Marmara Bölgesi: %30
2. ?ç Anadolu Bölgesi: %27
3. Ege Bölgesi: %24
4. G.Do?u Anadolu Bölgesi: %20
5. Akdeniz Bölgesi: %18
6. Karadeniz Bölgesi: %16
7. Do?u Anadolu Bölgesi: %10

Türkiye'de Tar?m? Etkileyen Faktörler:

1. Sulama: Türkiye tar?m?nda en büyük sorun sulama sorunudur. Tar?mda sulama ihtiyac?n?n en fazla oldu?u bölgemiz G.Do?u Anadolu Bölgesi iken , bu sorunun en az oldu?u bölgemiz Karadeniz Bölgesidir.

Akarsular?m?z?n derin vadilerden akmas? ve rejimlerinin düzensiz olmas?ndan dolay? sulamada yeterince faydalanam?yoruz. Bunun için mutlaka akarsular üzerindeki baraj say?s? art?r?lmal?d?r.

Sulama Sorunu Çözüldü?ünde; Üretim artar. Nadas olay? ortadan kalkar. Tar?mda iklime ba?l?l?k büyük oranda azal?r. Üretimde süreklilik sa?lan?r. Üretim dalgalanmalar? önlenir. Daha önce sebze tar?m? yap?lmayan bir yerde sebze tar?m? da yap?lmaya ba?lan?r. Tar?m ürün çe?idi artar. Köyden Kente göçler azal?r. Y?lda birden fazla ürün al?nabilir. Bu konuda en ?ansl? bölgemiz Akdeniz, en ?anss?z bölgemiz Do?u Anadolu Bölgesidir

2. Gübre Kullan?m?: Tar?mda sulama sorunu çözüldükten sonra üretimi daha da art?rmak için gübre kullan?m? art?r?lmal?d?r.

Ülkemizde hayvanc?l???n geli?mi? olmas? tabii gübre imkan?n? olu?turmaktad?r. Ancak yurdumuzda tabii gübrenin yakacak olarak kullan?lmas? bu olumlu durumu ortadan kald?rmaktad?r. Ülkemizde üretilen suni gübre yeterli olmad??? için ithal (Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden) etmekteyiz. Bu da maliyeti art?rd???ndan çiftçilerimiz yeterince gübre kullanamamaktad?r.

Gübre ihtiyac?, tabii gübrenin yakacak olmaktan kurtar?lmas? ve gübre fabrikalar?n?n art?r?lmas? ile kar??lanabilir.

3.Tohum Islah?: Sulama ve gübre sorunu çözüldükten sonra verimi daha da art?rmak için kaliteli tohum kullan?lmal?d?r. Ülkemizde kalite tohum üretme konusunda devlet üretme çiftlikleri ve tohum ?slah istasyonlar? çal??malar yapmaktad?r. Ancak kaliteli tohum ithali devam etmektedir.

4.Makine Kullan?m?: Ürünün zaman?nda ekimi, hasad? ve yüksek verim için makine kullan?m? ?artt?r. Ancak makine kullan?m? yurdumuzda yeterli ölçüde geli?memi?tir. Sebepleri: Makine kullan?ma elveri?siz alanlar?n varl???, Makine kullan?m?n?n ekonomik olmad??? küçül alanlar?n varl???, ?? gücünün baz? bölgelerde daha ucuz olmas?, Makine fiyatlar?n?n çiftçinin al?m gücünün üstünde olmas?

5.Zirai Mücadele: Tar?mdaki hastal?klar?n, yabani otlar?n ve ha?erelerin meydana getirece?i üretim dü?üklü?ünü önlemek için ilaçl? mücadele ?artt?r. Zirai mücadelede daha çok ilaç kullan?lmaktad?r.

6.Toprak Bak?m?: Tarla ya???lardan önce sürülmeli , yabanc? otlardan ar?nd?r?lmal?d?r. Erozyona kar?? korunmal?d?r.

7.Toprak Analizi: Toprak analizleri ile en iyi verim al?nabilecek ürün belirlenir. Ayr?ca topra??n ihtiyac? olan mineraller tespit edilerek kullan?lacak gübre belirlenir.

8.Destekleme Al?m? ve Pazar: Verimi etkilemez. Üretim miktar?n? etkiler. Çiftçi üretti?i mal? pazarda zarar etmeden satabilmelidir. Çiftçinin elveri?siz piyasa ?artlar?ndan olumsuz etkilenmemesi için devlet baz? ürünlerde destekleme al?m? yapmaktad?r (Destekleme al?m?: Devletin çiftçinin mal?n? belirli bir taban fiyat üzerinden almas? olay?d?r.) Destekleme al?m? yap?lan ürünler: Pamuk, tütün (2002 y?l?ndan itibaren kald?r?ld?), ?.Pancar?, bu?day,çay, f?nd?k, K.Üzüm, K.?ncir, K.Kay?s?, Ha?ha? gibi dayan?kl? ve sanayiye dayal? ürünlerdir.

Destekleme al?m? yap?lan ürünlerin üretiminde dalgalanmalar az olur ve fiyat? sürekli artar.

9 Çiftçi e?itilmeli ve kredi deste?i sa?lanmal?d?r.

TARIM ??LEME METODLARI

1. ?ntansif (Modern-Yo?un) Tar?m Metodu: Nüfusa göre ekili dikili alanlar?n s?n?rl? oldu?u ülkelerde uygulan?r. Birim alandan al?nan verim çok yüksektir. Ör. Hollanda, Danimarka, Japonya, ?sveç ve ?srail gibi ülkelerde bu tür tar?m metodu uygulanmaktad?r. Yurdumuzda ise Akdeniz ve Ege Bölgelerinde uygulanan serac?l?k faaliyetleri intansif tar?m metoduna örnektir.

2. Ekstansif (ilkel-Kaba-Yayg?n ) Tar?m Metodu: Nüfusa göre tar?m alanlar?n?n fazla oldu?u ülkelerde uygulanan tar?m metodudur. Birim alandan al?nan verim dü?üktür. Üretim miktar?nda iklimin etkisi vard?r. Yurdumuzda uygulanan tar?m metodu genelde bu ?ekildedir.

Not: ?ntansif tar?m metodu ile ekstansif tar?m metodu aras?ndaki en önemli fark birim alandan al?nan verimdir.

3. Nadas Tar?m Metodu: Verimi en dü?ük tar?m medodudur. Tamamen iklime ba?l?l?k gösterir. Ya????n az, sulaman?n yetersiz oldu?u alanlarda uygulan?r. Türkiye'de nadas tar?m?n?n en fazla uyguland??? bölge ?ç Anadolu Bölgesidir. Nadas olay? en az Karadeniz bölgesinde uygulan?r.

Nadas, topra??n su ve mineral kazanmas?n? sa?lamak amac?yla bo? b?rak?lmas?d?r.

4. Plantasyon Tar?m Metodu: Tropikal ku?akta ticari amaçla çok geni? alanlarda bir veya bir kaç çe?it ürün yeti?tirmeye dayal? tar?m metodudur. Ör: Brezilya'da; çay, kahve ve muz, Seylan (Srilenka)'da; çay , Malezya'da; kauçuk gibi.

TARIMI ETK?LEYEN FAKTÖRLER

• ?klim (S?cakl?k, Ya??? miktar?, Ya??? rejimi)

• Yükselti (S?cakl??? etkiledi?i için)

• Denize göre konum (iklimi etkiledi?i için ) :Ya??? iste?i fazla olan ve dü?ük k?? s?cakl?klar?na kar?? dayan?ks?z bitkiler deniz etkisindeki yerlerde yeti?ir.

• Toprak ?artlar?

• Be?eri faktörler

sponsorlu ba?lant?lar