Karbonhidrat ?çeren Besinler Nelerdir? - Delinetciler Portal

Karbonhidrat ?çeren Besinler Nelerdir?

 1. #1
  sponsorlu ba?lant?lar
  Karbonhidrat ?çeren Besinler Nelerdir?

  Karbonhidratl? Besinler: Unlu mamuller, baklagiller, patates, tatl?lar, ?ekerler, muz, elma karbonhidratça zengin besinlerdir. ??lenmemi?, do?al karbonhidrat kaynaklar? olan kepekli do?al un, taze sebze ve meyveler; i?lenmi? beyaz ?eker, beyaz un, patates cipsi gibi besinlere göre daha sa?l?kl?d?r.


    Konuyu Be?endin mi?
 2. #2
  Karbonhidratlar

  Vücudun temel enerjisini kar??layan karbonhidratlar, yap?lar?nda C (karbon), H (Hidrojen) ve O (Oksijen) bulunan besin ö?eleridir.

  Karbonhidratlar genel olarak; monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olarak üçe ayr?l?r. Basit ?ekerler olarak adland?r?lan monosakkaritler; glikoz, fruktoz ve galaktoz olarak ayr?l?r. Disakkaritler; sükroz, maltoz ve laktoz olarak ayr?l?rken, polisakkaritler içinde, ni?asta ve posa yer al?r.

  Sindirimleri a??zda ba?layan karbonhidratlar, polisakkaritlerden monosakkaritlere parçalan?r. Örne?in ni?asta gibi bir polisakkaritin a??zda ba?layan sindirimi, bir monosakkarit olan glikoza parçalana kadar sürer. Vücudun tüm hücrelerinde enerji kayna?? olarak kullan?lacak olan glikoz, karaci?er ve kaslarda glikojen olarak depolan?r.
  Monosakkaritler, kana çabuk geçti?i için ?eker hastalar? taraf?ndan kullan?lmamal?d?r.
  Vücuda besinlerle giren karbonhidratlar, basit ve kompleks olarak ikiye ayr?l?r. Karbonhidratlar?n fazlas?, vücutta ya? olarak depolan?r.

  Ne i?e yararlar?

  Vücuda ?s? ve enerji sa?larlar.
  Besinlerde en ucuz ve en kolay bulunan enerji kaynaklar?d?r. Karbonhidratlar?n 1 gram?, 4 kilokalori enerji sa?lar.
  Basit ?ekerlerden olan glikoz, beyin ve sinir sisteminin ana enerji kayna??d?r.
  Ketozisi önler.
  Su ve elektrolit dengesini sa?larlar.
  Polisakkarit olan posa, ba??rsak hareketleriyle birlikte basit ?ekerlerin emilimini düzenler. Posa ayr?ca, kolesterolün geri emilimini önleyerek veya geciktirerek, kandaki kolesterolün dengelenmesini sa?lar.
  Süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoz, bir disakkarit olup, ba??rsaklardan kalsiyumun emilimini art?r?r.
  Vücudun ne kadar karbonhidrata ihtiyac? vard?r?
  Vücudun enerji ihtiyac?n?n yüzde 50-60'? karbonhidratlardan kar??lanmal?d?r. Sa?l?kl? ve dengeli beslenmek için, monosakkaritler yerine, polisakkaritlerden olan ni?asta ve posan?n tüketilmesi gerekir.

  Hangi besinlerde bulunur?

  Ekmek, tah?llar, kurubaklagiller, ?eker ve ?ekerli g?dalar, meyveler, süt ve süt ürünleri, sebzeler. Yani et ve ya? d???ndaki tüm besinlerde karbonhidratlar bulunur.

Konu Etiketleri

karbonhidratlı besinler nelerdir

karbonhidrat içermeyen süt urunleri

unlu mamüller nelerdir karbonhidrat

  Okunma: 9127 - Yorum: 1
Kullan?c? De?erlendirmesi
1 - 5 (1 oy)