Şanlı Bayrağımız - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Şanlı Bayrağımız

 1. Şanlı bayrağımız Türk bayrağı resimleri. Bayrağımızın en güzel hallerini bu konu altından paylaşalım. Sizlerde elinizde bulunan bayrak resimlerini paylaşarak konuya destek olabilirsiniz.

  971 - Şanlı Bayrağımız

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2006-11-26 #2
  350 - Şanlı Bayrağımız

  972 - Şanlı Bayrağımız


  350 - Şanlı Bayrağımız

  972 - Şanlı Bayrağımız 3. 2006-11-26 #3
  980 - Şanlı Bayrağımız
  980 - Şanlı Bayrağımız

 4. 2006-11-28 #4
  1010 - Şanlı Bayrağımız

  1011 - Şanlı Bayrağımız
  1010 - Şanlı Bayrağımız

  1011 - Şanlı Bayrağımız

 5. 2006-11-28 #5

 6. 2006-12-11 #6
  479 - Şanlı Bayrağımız

  480 - Şanlı Bayrağımız
  479 - Şanlı Bayrağımız

  480 - Şanlı Bayrağımız

 7. 2006-12-12 #7
  511 - Şanlı Bayrağımız

  174 - Şanlı Bayrağımız
  511 - Şanlı Bayrağımız

  174 - Şanlı Bayrağımız

 8. 2006-12-13 #8
  535 - Şanlı Bayrağımız
  535 - Şanlı Bayrağımız

 9. 2006-12-22 #9
  203 - Şanlı Bayrağımız

  TÜRK BAYRAĞI KANUNU
  Kanun Numarası : 2893
  Kabul Tarihi : 22/9/1983

  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 24/9/ 1983 Sayı : 18171
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 22 Sayfa : 599
  Amaç

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

  Bayrağın Şekli ve Yapımı

  Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.
  Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

  Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

  Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.
  Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.
  (Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.
  (Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

  Bayrağın Yarıya Çekilmesi

  Madde 4 - Türk Bayrağı , yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilân edilir.

  Bayrağın Selâmlanması

  Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selâmlanır.

  Bayrağın örtülebileceği Yerler

  Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.
  Ayrıca milli örf ve âdetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

  Yasaklar

  Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.

  Hiçbir siyasî parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

  Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.
  Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

  Cezalar

  Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.
  Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.

  Tüzük

  Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir.

  Yürürlükten kaldırılan kanun :

  Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük
  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  KANUN NO: 2994
  TÜRK BAYRAĞI KANUNU
  29 Mayıs 1936
  [Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 5 Haziran 1936 - Sayı 3322]

  3. t. Düstur, c.17 - s. 359
  22 Eylül 1983 tarih ve 2893 sayılı (TÜRK BAYRAĞI KANUNU) nun 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 1 - Türk bayrağı, bu kanuna bağlı örnekte gösterilen şekil ve nisbetlerde olmak ve al zemin üzerine beyaz ay - yıldız konmak, şartile, yerli şaliden yapılır.
  Ancak şalinin tedarikinde zorluk olur ise en büyük mülkiye memurunun iznile zemin rengi al olmak üzere başka kumaştan da yapılabilir.

  Madde 2 - Ordu kuvvetlerile resmî daire ve teşekküller tarafından bayrakların çekiliş ve indirilişlerinde ve sair hususlarda yapılacak tören ve bunların kullanacakları hususî alâmet ve filâmaların şekilleri, nisbetleri ve cinsleri ve Türkiye Cümhurluğunun yabancı memleketlerde bulunan resmî ve millî binalarına (Uluslar arası metotlarına göre) Türk bayrağının çekiliş ve indirilişleri ve resmî dairelerle teşekküllerden başka yerlerde Türk bayrağının, ve diğer hususî bayrakların ve forsların gerek temsil ve gerek süsleme için ne zaman ve nasıl çekileceği ve nerelerde kullanılabileceği ve bu kanunun tatbik şekilleri bir nizamname ile tesbit edilir.

  Madde 3 - Türk bayrağı ordu kuvvetlerile resmî dairelerde ve millî teşekküllerde sabah sekizde çekilir ve gün batarken indirilir. Şu kadar ki limanlara giren ve çıkan ve seyir halinde bulunan harp ve tüccar gemilerinin bayraklarının çekiliş ve indiriliş saatleri için nizamnameye istisnaî hükümler konulabilir.
  Yalnız, millî bayramlarda ve umumî tatil günlerinde tatilin devam ettiği müddetçe bayrak gece ve gündüz çekili kalır.
  Her gün bayrak çekecek resmî daireler, İcra Vekilleri Heyeti tarafından tayin edilir.

  Madde 4 - Yas alâmeti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği haller ve devam müddeti Devlet protokolunca tesbit ve vaktinde alâkadar dairelere bildirilir.

  Madde 5 - Resmî dairelerde ve teşekküllerde çekilecek bayrak, bu iş için yapılmış hususî direk ve göndere çekilir.

  Madde 6 - Bu kanun hükümlerine ve yapılacak nizamnameye muhalif olarak bayrak yapmak ve satmak yasaktır. Bu yasağa aykırı gidenler, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezalandırılır. Nizamnameye muhalif olarakçekilmiş bayraklar mahallin en büyük mülkiye memuru emrile indirilir

  Madde 7 - Alay sancaklarının şekli ve yapılış tarzı kendi hususî ahkâmına tabidir.

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden bir sene sonra muteberdir.

  Madde 9 - Bu kanun hükümlerini yerine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
  203 - Şanlı Bayrağımız

  TÜRK BAYRAĞI KANUNU
  Kanun Numarası : 2893
  Kabul Tarihi : 22/9/1983

  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 24/9/ 1983 Sayı : 18171
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 22 Sayfa : 599
  Amaç

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

  Bayrağın Şekli ve Yapımı

  Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.
  Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

  Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

  Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.
  Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.
  (Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.
  (Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir.

  Bayrağın Yarıya Çekilmesi

  Madde 4 - Türk Bayrağı , yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilân edilir.

  Bayrağın Selâmlanması

  Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selâmlanır.

  Bayrağın örtülebileceği Yerler

  Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.
  Ayrıca milli örf ve âdetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

  Yasaklar

  Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.

  Hiçbir siyasî parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

  Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.
  Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

  Cezalar

  Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.
  Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.

  Tüzük

  Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir.

  Yürürlükten kaldırılan kanun :

  Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük
  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  KANUN NO: 2994
  TÜRK BAYRAĞI KANUNU
  29 Mayıs 1936
  [Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 5 Haziran 1936 - Sayı 3322]

  3. t. Düstur, c.17 - s. 359
  22 Eylül 1983 tarih ve 2893 sayılı (TÜRK BAYRAĞI KANUNU) nun 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 1 - Türk bayrağı, bu kanuna bağlı örnekte gösterilen şekil ve nisbetlerde olmak ve al zemin üzerine beyaz ay - yıldız konmak, şartile, yerli şaliden yapılır.
  Ancak şalinin tedarikinde zorluk olur ise en büyük mülkiye memurunun iznile zemin rengi al olmak üzere başka kumaştan da yapılabilir.

  Madde 2 - Ordu kuvvetlerile resmî daire ve teşekküller tarafından bayrakların çekiliş ve indirilişlerinde ve sair hususlarda yapılacak tören ve bunların kullanacakları hususî alâmet ve filâmaların şekilleri, nisbetleri ve cinsleri ve Türkiye Cümhurluğunun yabancı memleketlerde bulunan resmî ve millî binalarına (Uluslar arası metotlarına göre) Türk bayrağının çekiliş ve indirilişleri ve resmî dairelerle teşekküllerden başka yerlerde Türk bayrağının, ve diğer hususî bayrakların ve forsların gerek temsil ve gerek süsleme için ne zaman ve nasıl çekileceği ve nerelerde kullanılabileceği ve bu kanunun tatbik şekilleri bir nizamname ile tesbit edilir.

  Madde 3 - Türk bayrağı ordu kuvvetlerile resmî dairelerde ve millî teşekküllerde sabah sekizde çekilir ve gün batarken indirilir. Şu kadar ki limanlara giren ve çıkan ve seyir halinde bulunan harp ve tüccar gemilerinin bayraklarının çekiliş ve indiriliş saatleri için nizamnameye istisnaî hükümler konulabilir.
  Yalnız, millî bayramlarda ve umumî tatil günlerinde tatilin devam ettiği müddetçe bayrak gece ve gündüz çekili kalır.
  Her gün bayrak çekecek resmî daireler, İcra Vekilleri Heyeti tarafından tayin edilir.

  Madde 4 - Yas alâmeti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği haller ve devam müddeti Devlet protokolunca tesbit ve vaktinde alâkadar dairelere bildirilir.

  Madde 5 - Resmî dairelerde ve teşekküllerde çekilecek bayrak, bu iş için yapılmış hususî direk ve göndere çekilir.

  Madde 6 - Bu kanun hükümlerine ve yapılacak nizamnameye muhalif olarak bayrak yapmak ve satmak yasaktır. Bu yasağa aykırı gidenler, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezalandırılır. Nizamnameye muhalif olarakçekilmiş bayraklar mahallin en büyük mülkiye memuru emrile indirilir

  Madde 7 - Alay sancaklarının şekli ve yapılış tarzı kendi hususî ahkâmına tabidir.

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden bir sene sonra muteberdir.

  Madde 9 - Bu kanun hükümlerini yerine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

 10. 2006-12-29 #10
  213 - Şanlı Bayrağımız

  214 - Şanlı Bayrağımız
  213 - Şanlı Bayrağımız

  214 - Şanlı Bayrağımız

 11. 2007-02-09 #11
  dünyanın en anlamlı en güzel ve en gösterişli bayrağı,paylaşımlar için sağolun. teşekkürler.dünyanın en anlamlı en güzel ve en gösterişli bayrağı,paylaşımlar için sağolun. teşekkürler.
 12. 2007-02-12 #12
  94 - Şanlı Bayrağımız
  94 - Şanlı Bayrağımız

 13. 2007-02-16 #13
  sevgili vuslat ve isyanlı sükut teşekkürler. düşünceleriniz ve paylaşımlarınız için. vatansızların ne şerefi olur nede bayrağı.dünyanın en güzel bayrağına sahip olmak onurların en büyüğü.teşekkürler.sevgili vuslat ve isyanlı sükut teşekkürler. düşünceleriniz ve paylaşımlarınız için. vatansızların ne şerefi olur nede bayrağı.dünyanın en güzel bayrağına sahip olmak onurların en büyüğü.teşekkürler.
 14. 2007-03-09 #14
  [CENTER]269 - Şanlı Bayrağımız[CENTER]269 - Şanlı Bayrağımız
 15. 2007-03-13 #15
  360 - Şanlı Bayrağımız

  361 - Şanlı Bayrağımız

  87 - Şanlı Bayrağımız

  88 - Şanlı Bayrağımız

  89 - Şanlı Bayrağımız
  360 - Şanlı Bayrağımız

  361 - Şanlı Bayrağımız

  87 - Şanlı Bayrağımız

  88 - Şanlı Bayrağımız

  89 - Şanlı Bayrağımız

 16. 2007-03-16 #16
  20 - Şanlı Bayrağımız


  105 - Şanlı Bayrağımız

  20 - Şanlı Bayrağımız


  21 - Şanlı Bayrağımız
  20 - Şanlı Bayrağımız


  105 - Şanlı Bayrağımız

  20 - Şanlı Bayrağımız


  21 - Şanlı Bayrağımız

 17. 2007-05-08 #17
  493 - Şanlı Bayrağımız
  493 - Şanlı Bayrağımız

 18. 2007-05-20 #18
  türkün bayrağıtürkün bayrağı
  Güncelleme : 2007-06-10
 19. 2007-06-08 #19
  144 - Şanlı Bayrağımız  145 - Şanlı Bayrağımız 146 - Şanlı Bayrağımız


  147 - Şanlı Bayrağımız

  148 - Şanlı Bayrağımız

  149 - Şanlı Bayrağımız
  144 - Şanlı Bayrağımız  145 - Şanlı Bayrağımız 146 - Şanlı Bayrağımız


  147 - Şanlı Bayrağımız

  148 - Şanlı Bayrağımız

  149 - Şanlı Bayrağımız

 20. 2007-06-08 #20

  348 - Şanlı Bayrağımız


  349 - Şanlı Bayrağımız


  350 - Şanlı Bayrağımız

  351 - Şanlı Bayrağımız


  348 - Şanlı Bayrağımız


  349 - Şanlı Bayrağımız


  350 - Şanlı Bayrağımız

  351 - Şanlı Bayrağımız


 21. 2007-06-21 #21
  738 - Şanlı Bayrağımız

  738 - Şanlı Bayrağımız


 22. 2007-06-21 #22
  761 - Şanlı Bayrağımız

  762 - Şanlı Bayrağımız

  761 - Şanlı Bayrağımız

  762 - Şanlı Bayrağımız


 23. 2007-06-21 #23
  144 - Şanlı Bayrağımız
  144 - Şanlı Bayrağımız

 24. 2007-06-22 #24
  BAYRAK

  Ey,mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
  Kızkardeşimin gelinliği,şehidimin son örtüsü !
  Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
  Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

  Sana benim gözümle bakmayanın
  mezarını kazacağım.
  Seni selamlamadan uçan kuşun
  yuvasını bozacağım.

  Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
  Gölgende bana da, bana da yer ver !
  Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar.
  Yurda ay yıldızın ışığı yeter.

  Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün.
  Kızıllığında ısındık,
  Dağlardan çöllere düşürdüğü gün.
  Gölgene sığındık.

  Ey, şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalan;
  Barışın güvercini, savaşın kartalı...
  Yüksek yerlerde açan çiçeğim;
  Senin altında doğdum,
  Senin dibinde öleceğim.
  BAYRAK

  Ey,mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
  Kızkardeşimin gelinliği,şehidimin son örtüsü !
  Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
  Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

  Sana benim gözümle bakmayanın
  mezarını kazacağım.
  Seni selamlamadan uçan kuşun
  yuvasını bozacağım.

  Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
  Gölgende bana da, bana da yer ver !
  Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar.
  Yurda ay yıldızın ışığı yeter.

  Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün.
  Kızıllığında ısındık,
  Dağlardan çöllere düşürdüğü gün.
  Gölgene sığındık.

  Ey, şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalan;
  Barışın güvercini, savaşın kartalı...
  Yüksek yerlerde açan çiçeğim;
  Senin altında doğdum,
  Senin dibinde öleceğim.

 25. 2007-06-22 #25
  823 - Şanlı Bayrağımız
  823 - Şanlı Bayrağımız

 26. 2007-08-15 #26
  552 - Şanlı Bayrağımız
  552 - Şanlı Bayrağımız

 27. 2007-08-21 #27
  1087 - Şanlı Bayrağımız

  56 - Şanlı Bayrağımız

  851 - Şanlı Bayrağımız

  1088 - Şanlı Bayrağımız

  1089 - Şanlı Bayrağımız

  1090 - Şanlı Bayrağımız

  1091 - Şanlı Bayrağımız

  1092 - Şanlı Bayrağımız


  852 - Şanlı Bayrağımız

  1093 - Şanlı Bayrağımız
  1087 - Şanlı Bayrağımız

  56 - Şanlı Bayrağımız

  851 - Şanlı Bayrağımız

  1088 - Şanlı Bayrağımız

  1089 - Şanlı Bayrağımız

  1090 - Şanlı Bayrağımız

  1091 - Şanlı Bayrağımız

  1092 - Şanlı Bayrağımız


  852 - Şanlı Bayrağımız

  1093 - Şanlı Bayrağımız

 28. 2007-08-21 #28
  PaylaŞim BudurPaylaŞim Budur
 29. 2007-08-25 #29
  1328 - Şanlı Bayrağımız
  1328 - Şanlı Bayrağımız

 30. 2007-10-02 #30
  280 - Şanlı Bayrağımız
  280 - Şanlı Bayrağımız

 31. 2007-10-02 #31
  286 - Şanlı Bayrağımız
  286 - Şanlı Bayrağımız

 32. 2007-10-03 #32
  324 - Şanlı Bayrağımız
  324 - Şanlı Bayrağımız

 33. 2007-10-03 #33
  Bİzİm Bayraktan GÜzelİ War Mi Yaaa Ne Kadar GÜzel Ne Kadar GÜzel Dalgalaniyor GÖnderde...Bİzİm Bayraktan GÜzelİ War Mi Yaaa Ne Kadar GÜzel Ne Kadar GÜzel Dalgalaniyor GÖnderde...
 34. 2007-10-14 #34
  2318 - Şanlı Bayrağımız
  2318 - Şanlı Bayrağımız

 35. 2007-10-22 #35
  2987 - Şanlı Bayrağımız
  2987 - Şanlı Bayrağımız

 36. 2007-10-22 #36
  3009 - Şanlı Bayrağımız

  3010 - Şanlı Bayrağımız
  3009 - Şanlı Bayrağımız

  3010 - Şanlı Bayrağımız

  Güncelleme : 2007-10-23
 37. 2007-10-23 #37
  Çooooook TeŞekkÜrlerrr ArkadaŞlarrrrrÇooooook TeŞekkÜrlerrr ArkadaŞlarrrrr
 38. 2007-10-27 #38
  3580 - Şanlı Bayrağımız
  3580 - Şanlı Bayrağımız

 39. 2007-11-16 #39
  63 - Şanlı Bayrağımız
  63 - Şanlı Bayrağımız

 40. 2007-12-03 #40
  1367 - Şanlı Bayrağımız
  1367 - Şanlı Bayrağımız

 41. 2007-12-03 #41

 42. 2007-12-11 #42


  828 - Şanlı Bayrağımız

  829 - Şanlı Bayrağımız

  830 - Şanlı Bayrağımız


  828 - Şanlı Bayrağımız

  829 - Şanlı Bayrağımız

  830 - Şanlı Bayrağımız

 43. 2007-12-11 #43
  32 - Şanlı Bayrağımız
  32 - Şanlı Bayrağımız

 44. 2007-12-17 #44
  152 - Şanlı Bayrağımız152 - Şanlı Bayrağımız
 45. 2007-12-17 #45
  Biz batıdakiler gibi BANKLARA değil HAKKAR'İNİN küçük karlı dağlarına şafak atıyoruz. Bize kaç şafak diye sormayın. Biz şafak bir derken ŞEHİT VERENLERDENİZ....Biz batıdakiler gibi BANKLARA değil HAKKAR'İNİN küçük karlı dağlarına şafak atıyoruz. Bize kaç şafak diye sormayın. Biz şafak bir derken ŞEHİT VERENLERDENİZ....
 46. 2007-12-27 #46
  174 - Şanlı Bayrağımız
  174 - Şanlı Bayrağımız

  Güncelleme : 2007-12-29
 47. 2008-01-01 #47
  1820 - Şanlı Bayrağımız
  1820 - Şanlı Bayrağımız

 48. 2008-01-13 #48
  1080 - Şanlı Bayrağımız


  1081 - Şanlı Bayrağımız
  1080 - Şanlı Bayrağımız


  1081 - Şanlı Bayrağımız

 49. 2008-01-20 #49
  917 - Şanlı Bayrağımız
  917 - Şanlı Bayrağımız

 50. 2008-01-26 #50
  330 - Şanlı Bayrağımız
  330 - Şanlı Bayrağımız

 51. 2008-01-30 #51
  74 - Şanlı Bayrağımız
  74 - Şanlı Bayrağımız

 52. 2008-02-17 #52
  Kırıkkale'de 600 metrekarelik alana yapılan 'Anıt Bayrak' Newsweek dergisine kapak oldu.
  Kırıkkale'de 600 metre karelik alana, toprak zemin üzerinde 14 bin parke taş, özel beton ve 1 ton boya kullanılarak yapılan 'Anıt Bayrak' ünlü Amerikan haber dergisi Newsweek'e kapak oldu.

  Kapağına Türkiye'yi taşıyan dergi 'Türkiye'nin batı ruhu' başlığını attı. Dergi haberin spotunda ise Fransa'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasına karşı çıktığına atıfta bulundu. Haberde Türikye'nin Avrupa'nın reddemeyeceği yeni bir toplumsal yapı kurduğu vurgulandı.

  ANIT BAYRAK EL EMEĞİ

  Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, Türkiye'nin en büyük "Anıt Bayrağı'' olacağı belirtilen bayrağın açılışı 29 Ekim 2006'da yapıldı. Valilikçe yaptırılan anıt bayrağın projesini hazırlayan Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Vural Örsdemir, bayrağın, Kırıkkale'ye hakim bir tepede, 600 metrekare alan üzerine yapıldığını belirtmişti.

  Bayrağın yapımında 14 bin parke taş ve 1 ton boya kullanıldığını kaydeden Örsdemir, çalışmalarda teknik araçlar kullanılmadığını, anıt bayrağın el emeği ürünü olduğunu açıklamıştı. 10-14 yaş grubundaki 90 çocuğun da çalışmalara katıldığını ifade edilmişti.
  Kırıkkale'de 600 metrekarelik alana yapılan 'Anıt Bayrak' Newsweek dergisine kapak oldu.
  Kırıkkale'de 600 metre karelik alana, toprak zemin üzerinde 14 bin parke taş, özel beton ve 1 ton boya kullanılarak yapılan 'Anıt Bayrak' ünlü Amerikan haber dergisi Newsweek'e kapak oldu.

  Kapağına Türkiye'yi taşıyan dergi 'Türkiye'nin batı ruhu' başlığını attı. Dergi haberin spotunda ise Fransa'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasına karşı çıktığına atıfta bulundu. Haberde Türikye'nin Avrupa'nın reddemeyeceği yeni bir toplumsal yapı kurduğu vurgulandı.

  ANIT BAYRAK EL EMEĞİ

  Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, Türkiye'nin en büyük "Anıt Bayrağı'' olacağı belirtilen bayrağın açılışı 29 Ekim 2006'da yapıldı. Valilikçe yaptırılan anıt bayrağın projesini hazırlayan Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Vural Örsdemir, bayrağın, Kırıkkale'ye hakim bir tepede, 600 metrekare alan üzerine yapıldığını belirtmişti.

  Bayrağın yapımında 14 bin parke taş ve 1 ton boya kullanıldığını kaydeden Örsdemir, çalışmalarda teknik araçlar kullanılmadığını, anıt bayrağın el emeği ürünü olduğunu açıklamıştı. 10-14 yaş grubundaki 90 çocuğun da çalışmalara katıldığını ifade edilmişti.

 53. 2008-04-06 #53
  Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
  Kız kardeşimin gelinliği,
  Şehidimin son örtüsü,
  IŞIK ışık dalga dalga bayrağım,
  Senin destanını okudum
  Senin destanını yazacağım,
  Sana benim gözümle bakmayanın
  Mezarını kazacağım,
  Seni selamlamadan uçan kuşun
  Yuvasını bozacağım,
  Dalgalandığın yerde ne korku ne keder,
  Gölgende bana da bana da yer ver.
  Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar,
  Yurda ay yıldızının ışığı yeter,
  Savaş bizi karlı dağlara Gôtürdüğü gün,
  Kizıllığında sığındık,
  Dalgalardan çöllere düşürdüğü
  Gölgene sığıındık,
  Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalğalı
  Barışın güvercini, savaşın kartalı
  Yüksek yerlerde aşan çiçeğim
  Senin altında doğdum
  Senin dibinde öleceğim,
  Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim
  Yer yüzünde yer beğen,
  Nereye dikilmek istersen,
  Söyle seni oraya dikeyim.
  Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
  Kız kardeşimin gelinliği,
  Şehidimin son örtüsü,
  IŞIK ışık dalga dalga bayrağım,
  Senin destanını okudum
  Senin destanını yazacağım,
  Sana benim gözümle bakmayanın
  Mezarını kazacağım,
  Seni selamlamadan uçan kuşun
  Yuvasını bozacağım,
  Dalgalandığın yerde ne korku ne keder,
  Gölgende bana da bana da yer ver.
  Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar,
  Yurda ay yıldızının ışığı yeter,
  Savaş bizi karlı dağlara Gôtürdüğü gün,
  Kizıllığında sığındık,
  Dalgalardan çöllere düşürdüğü
  Gölgene sığıındık,
  Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalğalı
  Barışın güvercini, savaşın kartalı
  Yüksek yerlerde aşan çiçeğim
  Senin altında doğdum
  Senin dibinde öleceğim,
  Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim
  Yer yüzünde yer beğen,
  Nereye dikilmek istersen,
  Söyle seni oraya dikeyim.

 54. 2008-04-25 #54
  687 - Şanlı Bayrağımız
  687 - Şanlı Bayrağımız

 55. 2008-04-25 #55
  681 - Şanlı Bayrağımız
  681 - Şanlı Bayrağımız

 56. 2008-04-25 #56
  BAYRAĞIMIZIN DERİN ANLAMI


  Türk Bayrağının rengini şehitlerin kanından, ilhamını da kan gölüne yansıyan ay ve yıldızdan aldığını biliyoruz.

  Fakat bayrak hakkındaki bu bilgi, bayrağın taşıdığı kutsal anlamı, o anlamdaki sembolizmi, ondaki derinliği ve yüceliği anlatmaya yetmez.

  Bilindiği gibi, genellikle Hıristiyan milletlerin bayraklarında Haç şeklinde semboller yer almaktadır. Müslüman milletlerde ise Hilal görünmektedir.

  Haç, Hazreti İsa ( a.s.)'nın çarmıha gerilerek haç şeklinde şehit edildiğine inandıkları için Hıristiyanlar onu sembol olarak alırlar.  Peki ya Hilal? Müslümanlarca sembol olarak kabul edildiğini biliyoruz. Ancak bunun sembolik değeri nereden gelmektedir? Dolunay (Bedir) ayın ondördüncü gecesindeki haliyle daha parlak olmasına rağmen niçin ayın en az ışık verdiği yay şeklindeki zayıf şekil sembol almıştır? İşte burada Hilal'in gücü burada çıkmaktadır. Çünkü Hilal, Haç gibi doğrudan şekil

  olarak alınsaydı Dolunay kullanmak daha uygun olurdu. Halbuki "Hilal" şekli dolayısıyla değil, ismi dolayısıyla sembol olmuştur. Bu anlamı da "ALLAH (c.c.)" isminden almıştır. Bilindiği gibi Arapça aslında Hilal kelimesinde;

  1 "He",

  1 "Lam",

  1 "Elif",

  1 "Lam" harfleri bulunmaktadır. Yani 1 "He", 1 "Elif" ve 2 tane "Lam" bulunmaktadır. Bu harflerin ebced hesabıyla rakam değeri de:

  . "He

  . "Lam"

  . "Elif"

  . "Lam"

  . Toplam Olarak =99

  ALLAH (c.c.) kelimesinde yine bir "Elif", iki "Lam" ve bir "He" ile yazılmaktadır. Bu harflerin de değeri yine ebced hesabıyla toplandığında yine 99 rakamını verir. Her iki kelimede harfler değişmediği için rakam değerleri de değişmiyor. Yani Hilal yazarken ALLAH ( c.c.) isminin harflerini kullanıyoruz. 99'da Esma-ul Hüsna'yı temsil eder. Öyleyse bu iki kelimeyi bilhassa sembolik olarak birbirinin yerine kullanmak mümkündür. O halde Bayrak üzerine ALLAH ( c.c.) yazacak yerde, aynı ismin eş değerlisi olan Hilal'i koymak hem anlamlı, hem inançlarımıza daha uygundur. Çünkü inancımıza göre, "ALLAH ( c.c.)"ı sembol olarak bile ifade etmek mümkün değildir. Aksi halde putperestlerin düştüğü hatayı

  tekrarlamış oluruz. Bu sakıncadan dolayı "ALLAH ( c.c.)" ın zatı ve ismi tenzih edilerek, o ismin harf ve ebcedi bakımından eş değerlisi olan "Hilal" sembol yapılmıştır. Mademki sembolik anlam taşıyacaktır o halde Hilal yazmaktansa Hilalin şeklini yapmak arasında hiç fark yoktur. Aksine sembol olarak Hilal şekli daha uygun, daha anlamlıdır. Böylece Hilal'in,

  sembol olarak seçilmesinde şu mantık silsilesi görülmektedir: ALLAH (c.c.) à Hilal (isim) à Hilal (şekil) ALLAH(c.c.)'ın birliği (Tevhid) inancı ve bu inancın La ilahe İllallah

  (ALLAH (c.c.) tan başka Tanrı yoktur) formülüyle ifade edilen manası böylece Hilal şeklinin içinde sembol olarak ifadesini bulmuştur. Bilindiği gibi bazı İslam ülkeleri bayrağında, özellikle Suudi Arabistan doğrudan doğruya Kelime-i Tevhid'i yazarak sembole gidilmeden bayrağına koymuştur. Ancak birtakım manaların sembol ile ifadesi, sözle ifadesinden daha derin ve anlamlıdır. Hilal'in kucağındaki Yıldız, Hilalde olduğunun aksine doğrudan doğruya şeklinden alınmıştır. Ancak bu şekil yine Arapça "Muhammed" yazısının şeklidir.  Peygamberimiz Hz. Muhammed ( s.a.v.) Efendimizin ismi yazıldığı zaman birinci "mim" in başı, "ha" harfinin dirseği, ikinci "mim" in kıvrımı ve "dal" harfinin alt ve üst kanadı beş

  tane çıkıntı meydana getirir ve tam bir yıldız şeklini alır. Zaten İslam' ın şartları da beş tanedir. Hilal ALLAH ( c.c.) inancını, yıldız Peygamber'e bağlılığı dile getirir. ALLAH (c.c.) inancı, amentü ile bildirilen iman şartlarının temeli olduğu için iman esaslarının hepsi bu

  sembolle ifadesini bulmuş olur. O zaman Hilal iman şartlarını, yıldız da İslam' ın şartlarını remz (sembol) olarak dile getirir ki, bayraktaki bu iki sembolle, ay ile yıldızla İslam dini bütün yönleriyle ifade edilmiş olur.  Claude Farrere dilimize "Türklerin Manevi Gücü" adıyla çevrilen eserinde (s.36) Hilal şekli üzerinde durarak bu şeklin Türklerin hayatında nasıl bir önem taşıdığını anlatmaya çalışır: "En mükemmel gemiler, yarım ay şeklinde amiral gemisinin etrafına sıralanmıştı. Evet, yarım ay şeklinde... Ve hilal şekli gerçekten Müslüman, gerçekten Türk olan herkesi heyecandan titretmeye yeter!..." diyerek Türk toplumunun hayatında örf ve geleneklerin ne kadar köklü bir yeri olduğunu anlatır.  İstiklâl marşımızda,  "Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal."

  "Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celâl?"

  Mısralarında bayrağın ve hilalin şahsına dile gelen hitap, aslında doğrudan doğruya ALLAH ( c.c.)'a niyazdır. ALLAH (c.c.)'dan, artık bu millete rahmet ve merhametiyle nazar etmesi istenmektedir. Zaten  "Ruhumun senden ilâhî şudur ancak emeli;"  mısrasında bu dilek daha açık bir dille ortaya konmaktadır.  Hilal sadece bayrağımızda değil, kandil geceleri yapılıp dağıtılan ayçöreğinde de görülür. Camide ve kışladaki ders nizamı da, Mehter Takımının nöbet vurma sırasında aldığı şekil de hep Hilal şeklidir

  Alıntıdır..
  BAYRAĞIMIZIN DERİN ANLAMI


  Türk Bayrağının rengini şehitlerin kanından, ilhamını da kan gölüne yansıyan ay ve yıldızdan aldığını biliyoruz.

  Fakat bayrak hakkındaki bu bilgi, bayrağın taşıdığı kutsal anlamı, o anlamdaki sembolizmi, ondaki derinliği ve yüceliği anlatmaya yetmez.

  Bilindiği gibi, genellikle Hıristiyan milletlerin bayraklarında Haç şeklinde semboller yer almaktadır. Müslüman milletlerde ise Hilal görünmektedir.

  Haç, Hazreti İsa ( a.s.)'nın çarmıha gerilerek haç şeklinde şehit edildiğine inandıkları için Hıristiyanlar onu sembol olarak alırlar.  Peki ya Hilal? Müslümanlarca sembol olarak kabul edildiğini biliyoruz. Ancak bunun sembolik değeri nereden gelmektedir? Dolunay (Bedir) ayın ondördüncü gecesindeki haliyle daha parlak olmasına rağmen niçin ayın en az ışık verdiği yay şeklindeki zayıf şekil sembol almıştır? İşte burada Hilal'in gücü burada çıkmaktadır. Çünkü Hilal, Haç gibi doğrudan şekil

  olarak alınsaydı Dolunay kullanmak daha uygun olurdu. Halbuki "Hilal" şekli dolayısıyla değil, ismi dolayısıyla sembol olmuştur. Bu anlamı da "ALLAH (c.c.)" isminden almıştır. Bilindiği gibi Arapça aslında Hilal kelimesinde;

  1 "He",

  1 "Lam",

  1 "Elif",

  1 "Lam" harfleri bulunmaktadır. Yani 1 "He", 1 "Elif" ve 2 tane "Lam" bulunmaktadır. Bu harflerin ebced hesabıyla rakam değeri de:

  . "He

  . "Lam"

  . "Elif"

  . "Lam"

  . Toplam Olarak =99

  ALLAH (c.c.) kelimesinde yine bir "Elif", iki "Lam" ve bir "He" ile yazılmaktadır. Bu harflerin de değeri yine ebced hesabıyla toplandığında yine 99 rakamını verir. Her iki kelimede harfler değişmediği için rakam değerleri de değişmiyor. Yani Hilal yazarken ALLAH ( c.c.) isminin harflerini kullanıyoruz. 99'da Esma-ul Hüsna'yı temsil eder. Öyleyse bu iki kelimeyi bilhassa sembolik olarak birbirinin yerine kullanmak mümkündür. O halde Bayrak üzerine ALLAH ( c.c.) yazacak yerde, aynı ismin eş değerlisi olan Hilal'i koymak hem anlamlı, hem inançlarımıza daha uygundur. Çünkü inancımıza göre, "ALLAH ( c.c.)"ı sembol olarak bile ifade etmek mümkün değildir. Aksi halde putperestlerin düştüğü hatayı

  tekrarlamış oluruz. Bu sakıncadan dolayı "ALLAH ( c.c.)" ın zatı ve ismi tenzih edilerek, o ismin harf ve ebcedi bakımından eş değerlisi olan "Hilal" sembol yapılmıştır. Mademki sembolik anlam taşıyacaktır o halde Hilal yazmaktansa Hilalin şeklini yapmak arasında hiç fark yoktur. Aksine sembol olarak Hilal şekli daha uygun, daha anlamlıdır. Böylece Hilal'in,

  sembol olarak seçilmesinde şu mantık silsilesi görülmektedir: ALLAH (c.c.) à Hilal (isim) à Hilal (şekil) ALLAH(c.c.)'ın birliği (Tevhid) inancı ve bu inancın La ilahe İllallah

  (ALLAH (c.c.) tan başka Tanrı yoktur) formülüyle ifade edilen manası böylece Hilal şeklinin içinde sembol olarak ifadesini bulmuştur. Bilindiği gibi bazı İslam ülkeleri bayrağında, özellikle Suudi Arabistan doğrudan doğruya Kelime-i Tevhid'i yazarak sembole gidilmeden bayrağına koymuştur. Ancak birtakım manaların sembol ile ifadesi, sözle ifadesinden daha derin ve anlamlıdır. Hilal'in kucağındaki Yıldız, Hilalde olduğunun aksine doğrudan doğruya şeklinden alınmıştır. Ancak bu şekil yine Arapça "Muhammed" yazısının şeklidir.  Peygamberimiz Hz. Muhammed ( s.a.v.) Efendimizin ismi yazıldığı zaman birinci "mim" in başı, "ha" harfinin dirseği, ikinci "mim" in kıvrımı ve "dal" harfinin alt ve üst kanadı beş

  tane çıkıntı meydana getirir ve tam bir yıldız şeklini alır. Zaten İslam' ın şartları da beş tanedir. Hilal ALLAH ( c.c.) inancını, yıldız Peygamber'e bağlılığı dile getirir. ALLAH (c.c.) inancı, amentü ile bildirilen iman şartlarının temeli olduğu için iman esaslarının hepsi bu

  sembolle ifadesini bulmuş olur. O zaman Hilal iman şartlarını, yıldız da İslam' ın şartlarını remz (sembol) olarak dile getirir ki, bayraktaki bu iki sembolle, ay ile yıldızla İslam dini bütün yönleriyle ifade edilmiş olur.  Claude Farrere dilimize "Türklerin Manevi Gücü" adıyla çevrilen eserinde (s.36) Hilal şekli üzerinde durarak bu şeklin Türklerin hayatında nasıl bir önem taşıdığını anlatmaya çalışır: "En mükemmel gemiler, yarım ay şeklinde amiral gemisinin etrafına sıralanmıştı. Evet, yarım ay şeklinde... Ve hilal şekli gerçekten Müslüman, gerçekten Türk olan herkesi heyecandan titretmeye yeter!..." diyerek Türk toplumunun hayatında örf ve geleneklerin ne kadar köklü bir yeri olduğunu anlatır.  İstiklâl marşımızda,  "Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal."

  "Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celâl?"

  Mısralarında bayrağın ve hilalin şahsına dile gelen hitap, aslında doğrudan doğruya ALLAH ( c.c.)'a niyazdır. ALLAH (c.c.)'dan, artık bu millete rahmet ve merhametiyle nazar etmesi istenmektedir. Zaten  "Ruhumun senden ilâhî şudur ancak emeli;"  mısrasında bu dilek daha açık bir dille ortaya konmaktadır.  Hilal sadece bayrağımızda değil, kandil geceleri yapılıp dağıtılan ayçöreğinde de görülür. Camide ve kışladaki ders nizamı da, Mehter Takımının nöbet vurma sırasında aldığı şekil de hep Hilal şeklidir

  Alıntıdır..

 57. 2008-04-25 #57
  668 - Şanlı Bayrağımız
  668 - Şanlı Bayrağımız

 58. 2008-04-26 #58
  483 - Şanlı Bayrağımız
  483 - Şanlı Bayrağımız

  Okunma: 38221 - Yorum: 57 - Amp