Direnç Ölçüleri : 1000'er 1000'er artar azalır.

Teraohm
Gigaohm
Megaohm
Kiloohm
Ohm
Miliohm
Mikroohm
Nanoohm
Pikoohm

1000'er 1000'er artar azalır
TeraVolt
GigaVolt
MegaVolt
KiloVolt
Volt
MiliVolt
MikroVolt
NanoVolt
PikoVolt

Akım Ölçüleri 1000'er 1000'er artar azalır

TeraAmper
GigaAmper
MegaAmper
KiloAmper
Amper
MiliAmper
Mikroamper
NanoAmper
PikoAmper

TeraByte
GigaByte
MegaByte
KiloByte
Byte
Bit

Uzunluk Ölçüleri

Kilometre(Km)
Hektametre(hm)
Dekametre (Dm)
Metre(m)
Desimetre(dm)
Santimetre(cm)
Milimetre(mm)
Mikron(mu)

Alan Ölçüleri

Kilometrekare(Km²)
Hektometrekare(hm²) = HEKTAR (ha)
Dekametrekare(Dm²) = AR (a)
Metrekare(m²)
Desimetrekare(dm²)
Santimetrekare(cm²)
Milimetrekare(mm²)
Mikrometrekare

Hacim Ölçüleri 1000'er 1000'er artar azalır

Kilometreküp (Km³)
Hektometreküp (hm³)
Dekametreküp (Dm³)
Metreküp(m³)
Desimetreküp (dm³)
Santimetreküp (cm³)
Milimetreküp (mm³)

Hacim Ölçüleri (Sıvılar için) 10'er 10'er artar azalır.

Kilolitre(kl)
Hektolitre(hl)
Dekalitre(dal)
Litre(l)
Desilitre(dl)
Santilitre(sl)
Mililitre (ml)

Ağırlık Ölçüleri

Megaton = 1.000.000 ton
Kiloton = 1.000 ton
Ton =1.000kg
Kental (K) = 100kg
Kilogram (kg) = 1.000gr
Gram (gr)
Desigram (dg) = 0,1 gr
Santigram (sg)= 0,01gr
Miligram (mg)= 0,001gr

sponsorlu bağlantılar