Periodontıtis Tedavisinde Subgıngival Kürtaj - Delinetciler Forum

Periodontıtis Tedavisinde Subgıngival Kürtaj

  1. Periodontitis , gelişiminde mikrobiyal dental plağın rol oynadığı , dişetinde başlayan değişikliklerin derin periodontal dokulara yansıdığı bir hastalıktır. Periodontitis öncesinde gingivitis de gelişir. Ancak her gingivitis olgusu periodontitise dönüşmez. Dönüşümünde bazı faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir.

    Birincisi plak florasındaki değişikliklerdir. Kokların ve düz çubukların yerini spiroketler ve haraketli mikroorganizmalar alır. Aynı zamanda bağ dokusundaki iltihabi komponentle de değişir. Gingivitiste lenfositler baskınken iltihap ilerledikçe plazma ve mast hücreleri baskın hale gelir. İkinci olarak ta immün sistemdeki değişiklikler etkilidir. İmmün sistemde varolan ya da sonradan kazanılan bir takım dğişiklikler konak cevabını değiştirerek doku yıkımına neden olur. Gingivitiste T lenfositler baskınken periodontitiste B lenfositler baskındır.


    Genelde yavaş ilerleyen kronik bir hastalık olarak kabul edilmektedir. İlerleme hızı günlerle ifade edilmez. Ancak hastalığın değişik formları vardır ve ilerleme hızları farklılık gösterir. Hastalık devamı olduğu gingivitisin klinik özelliklerini taşımaktadır. Dişetinde hiperemi , kanama , şekil bozukluğu , gingival sulkus derinliğinde artış , dişetinde ödem mevcuttur. Hatta şiddetleri bir miktar artmış olabilir. Gingivitisteki klinik bulgulardan en büyük farklılık dişetinin dişe daha apikalde tutunmasıdır. Cep derinliği artmıştır. Ayrıca dişetinde zaman zaman fibrozis gözlenebilir. Bağ dokusundaki fibröz eleman artışına bağlı olarak dişeti normal veya sağlıklıya yakın bir renk kazanabilir. Dişetindeki form değişikliği belirgindir ve bıçak sırtı formunu kaybeder. Hastalık derin dokulara yayıldığı için alveolar kemikte rezorbsiyon vardır. Kemikteki rezorbsiyon cep derinliğindeki artışla anlaşılabilir. Normalde alveolar kemik mine sement sınırının 1-2 mm altında komşu iki dişin mine sement snırını birleştiren hayali çizgiye paralel iken artık daha apikaldedir. Kemik kaybı , paralel teknikle çekilmiş radyografilerle , belirli bir miktara ulaştıktan sonra farkedilir. Yeni başlamış kemik kaybı radyografilerle anlaşılmaz. Kemik kaybı için kesin karar klinik bulgular ve radyografik bulguların sentezi sonucu verilir.


    Periodontitisin ilerleme hızı kişiler arasında farklılık gösterir. Ayrıca aynı ağızda değişik dişlerde hatta aynı dişin farklı bölgelerinde farklı hızda gelişebilir. Sonuçta ağızdaki tüm dişler hastalıktan etkilenmeyebilir. Dişlerin hastalıktan etkilenme yüzdeleri farklılık gösterir. Örneğin üst molarlar alt molarlara oranla daha fazla etkilenir. Gerek üst çene kemiğinin spongios yapısı , gerekse bu dişlerin 3 köklü olması bu farkta rol oynar. Premolar dişler hastalıktan en son etkilenen dişlerdir. Periodontitis bu özelliklerinden dolayı alan spesifik bir hastalıktır.
    Eklenmiş Dosya
  Okunma: 2135 - Yorum: 0 - Amp