sponsorlu bağlantılar
BaGlmslzllk ve hürriyetlerini her ne bahaslna ve her ne kar$lllGlnda olursa olsun zedeleme ve kayltlamaya asla müsamaha etmemek;

Bağımsızlık ve hürriyetlerini bütün mânasiyle koruyabilmek ve bunun için gerekirse, son ferdinin, son damla kanlnl akltarak, insanllk tarihini $anll örnek ile süslemek; i$te baGlmslzllk ve hürriyetin hakiki mahiyetini, geni$ mânaslnl, yüksek klymetini, vicdanlnda kavraml$ milletler için temel ve ölmez prensip... Ancak bu prensip uGrunda her türlü fedakârllGl, her an yapmaya hazlr milletlerdir ki,
devamll olarak insanllGln hürmet ve sayglslna lâylk bir topluluk olarak dü$ünülebilirler.

Tam baGlmslzllk, bizim bugün üzerimize aldlGlmlz vazifenin temel ruhudur. Bu vazife, bütün millete ve tarihe kar$l yüklenilmi$tir. Bu vazifeyi yüklenirken, tatbik kabiliyeti hakklnda $üphe yok ki çok dü$ündük. Fakat netice olarak edindiGimiz görü$ ve iman, bunda, muvaffak olabileceGimize dairdir. Biz, böyle i$e ba$laml$ adamlarlz.

Bizden evvelkilerin i$ledikleri hatalar yüzünden, milletimiz sözde mevcut zannolunan baGlmslzllGlnda kayltll bulunuyordu. $imdiye kadar Türkiye'yi, medeniyet dünyaslnda kusurlu gösteren neler dü$ünülebilirse, hep bu hatadan ve bu hataya uymadan doGmaktadlr. Bu hataya uyma neticesi; mutlaka, memleket ve milletin bütün haysiyetinden ve bütün ya$ama kabiliyetinden soyunma ve uzakla$maslnl gerektirebilir. Biz; ya$amak isteyen, haysiyet ve $erefiyle ya$amak isteyen bir milletiz. Bir hataya uyma yüzünden bu özelliklerden mahrum kalmaya tahammül edemeyiz. Bilgin, cahil, istisnaslz bütün millet fertleri, belki içinde bulunduklarl güçlükleri tamamen anlamakslzln, bugün yalnlz bir nokta etraflnda
toplanml$ ve fakat sonuna kadar kanlnl akltmaya karar vermi$tir. O nokta; tam baGlmslzllGlmlzln temini ve devam ettirilmesidir.
Tam baGlmslzllk denildiGi zaman, elbette siyasi, malî, iktisadî, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam baGlmslzllk ve tam serbestlik demektir. Bu saydlklarlmln herhangi birinde baGlmslzllktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek mânasiyle bütün baGlmslzllGlndan mahrumiyeti demektir. Biz, bunu temin etmeden barl$ ve sükûna eri$eceGimiz inanclnda deGiliz.

Esas Türk milletinin haysiyetli ve $erefli bir millet olarak ya$amasldlr. Bu esas ancak tam baGlmslzllGa sahip olmakla temin olunabilir. Ne kadar zengin ve refaha kavu$turulmu$ olursa olsun baGlmslzllktan mahrum bir millet, medenî insanllk kar$lslnda u$ak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâylk olamaz.

Yabancl bir devletin himaye ve desteGini kabul etmek, insanllk özelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik ve miskinliGi itiraftan ba$ka bir $ey deGildir. Gerçekten bu a$aGl dereceye dü$memi$ olanlarln isteyerek ba$larlna bir yabancl efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez.

Halbuki Türk'ün haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir ya$amaktansa yok olsun daha iyidir.

Bundan ötürü, ya istiklal, ya ölüm!...

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
(1919 - 1921 - 1928 tarihlerinde söylenmi$ nutuklarlndan ve
yazllarlndan derlenmi$tir.)


sponsorlu bağlantılar