Güneş Enerjisi ile İlgili Yazı - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Güneş Enerjisi ile İlgili Yazı

 1. sponsorlu bağlantılar
  Dünyada gelişen teknolojiye paralel olarak enerji ihtiyacı da hızla artmaktadır. Petrol, kömür ve doğalgaz gibi birincil enerji kaynaldarmın sınırlı oluşu ve elektrik gibi ikincil enerji kaynaklanna dönuşturu Imeleri sırasında çevreyi kirletici bir rol bynamalan, nüldeer santrallerde görülen tehlike riskinin yüksek oluşu enerji problenıinin çözülmesinde başka kaynaklara yönelinmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir.

  Halen dünya üzerinde 2 milyar insan elektrik eneıjisinden yoksun durumdadır. Çevre ile dost, kaynağı smırsız alternatif enerji kaynaktan ( güneş, rüzgar, hidrolilc, biomas gibi) yerine, çevreye zararlı, kaynağı sınırlı fosil enerji kaynakları (kömür, fuel oil gibi) kullanılmaktadır.

  Alternatif enerji kaynakları arasmda güneş enerjisinden faydalanma düşüncesi son yıllarda çok daha cazip hale gelmiştedir. Güneş enerjisinin yenilenebilir enerji kaynağı olması, tehlikesiz ve temiz olması, enerji dönüşünıünü sağlayan elemanlann çok ve kolay bulunabilen yaniletken elemanlar olması ve yarıiletken teknolojisindeki gelişmeler güneş enerjisine olan ilginin nedenleri arasında sayılabilir.

  Güneş pilinin oluşturduğu sistemler; uzay çalışmaları, haberleşme sistemleri, su ompa1an, TV yansıtıcılan, telsiz sistemleri, yatlar, deniz fenerleri, sinyalizasyon işaretleri, köy elektrifikasyonları, sokak aydınlatması, soğutma sistemleri gibi çok yaygın alanlarda kullanılmaktadır.

  Güneş pilinden elde edilen enerjinin dağıtım şebekesinin ulaşamadığı küçük yerleşim birimlerinde direk olarak şebekeye aktaniması önemli bir uygulamadır. Güneş pilinden elde edilen DC gerilim, çevirici tarafından AC gerilime çevrilir, f'itreler yardımıyla düzgün sinüsoidal forma yaklaştınldıktan sonra trafo ile şebeke ıcri 1 imi ne dönüştürülerek şebekeye aktarılır.

  Şebekeye güneş enerjisi aktaran sistemin incelenebilmesi için sistemi oluşturan birimlerin ayn ayn modellenmesi gereklidir. Uygun model kurulduktan sonra yapılabilecek simülasyon, sistem kurulmadan önce, hakkında gerekli bilgilerin edinilmesi için yararlı olacaktır. Bu çalışmada amaç, sistem birimlerinin tanınılanarak modellenmesi, daha sonra sistemin simülasyonunun yapılmasıdır. Böylece, gerçek sistemin davranışı hakkında bilgi sahibi olunabilecek ve şebekeye enerji beslemesinin gerçekleşebilirliği görülebilecektir.

  Endüstri devriminin gerçekleşmesinden sonra, dünyanın enerji tüketimi statik olmaktan çıkarak, her geçen yu dinamik karakterle artış göstermeye başlamıştır. 1900 yılında dünya enerji tüketimi kişi başma 100 kET ( kilogram eşdeğer taşkömürü) kadarken, bugün yaldaşık 2000 kET düzeyindedir. Gelişmiş endüstriyel ülkelerin ortalaması ise 10000 kET düzeyini çoktan aşmıştır.

  Dünya enerji tüketimi hızla artarken, enerji kaynaklarında bir artış olmamaktadır. Bilinen yakıt rezervleri daha hızla tüketilmeye başlanmış, yeni rezervler aranmış, bazı doğal eneıjiler kullanılabilir duruma getirilmiştir, ancak bugün de enerji bütçelerinin baş kaynağı fosil yakıtlardan petrol ve kömürdür.

  Günümüzde artık fosil yakıtlara tükenme ömürleri de biçilmektedir. Petrol fiyatlanmn politik görüşlerle saptanmasmdan kaynaklanan dünya yapay enerji bunalımı da, tükenmez öz kaynaklara yönelmenin önemini göstermiştir. Yüzyılımızın ortasından günümüze değin kullamlan (kullamma sokulan) nükleer enerji umut verici görünse de, günümüz teknolojisiyle bazı ürkütücü sorunları vardır. Kömürün yerini petrol almış, ama petrolün yerini nükleer enerji alamamış ve uzun dönemde alması da beklenmemektedir. Petrolün yeri yalnız bir kaynalda değil çeşitli alternatif kaynaklarla doldurulabilecektir...

  Devamı ekte bulunan dosyadadır.

  sponsorlu bağlantılar
  Eklenmiş Dosya

   Konuyu Beğendin mi?
  Okunma: 1637 - Yorum: 0 - Amp