Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları - Delinetciler Forum

Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları

 1. Kadir Gecesi  1. Kadir Gecesinin Mahiyeti
  2. Hadislerde Kadir Gecesi
  3. Bin aydan hayırlıdır denmesinin hikmeti nedir?
  4. Kadir Gecesinin Bu Kadar Faydalı Olmasını Nasıl Açıklarsınız?
  5. Neden "Kadir" Gecesi?
  6. Bu gecede nasıl dua edelim?

  Kadir Gecesi
  En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz. Kur'ân'da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır; tek gece de Kadir Gecesidir. Bu bereketli saatlerin şeref ve kıymetini Kâinatın Rabbi Sevgili Habibine haber vermektedir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde tecelli edecek rahmetin ve ruhanî hâdiselerin anlatılması için müstakil bir sûre inmiştir. Bu sûre Kadr Süresidir.

  Yine Cenâb-ı Hak bu gecenin kudsiyetini bildirmek için beş âyetli bir sûrede üç defa "Leyletü'1-Kadr" ifadesini açıkça zikretmektedir:
  "Şüphesiz, o Kur'ân'ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır."

  Ulvî hâdiseler de sûrenin sonunda şöyle ifade buyurulur :
  "O gecede melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her iş için arka arkaya iner. O gece, tan yerinin aydınlanmasına kadar bir selâmettir."

  Kadir Gecesinin en önemli özelliği, cin ve insanlara iki cihan saadeti bahşeden, kâinat kitabının ezelî bir tercümesi olan yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerimin bu gecede ilk olarak dünya semasına indirilmesidir. Daha sonra ise ihtiyaca göre âyet âyet veya sûreler halinde vahyin mazharı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselama Cebrail (a.s.) vasıtasıyla takdim edilmiş olmasıdır.

  Yine bu mübarek gecede insanlığın ebedî refahına sebep olacak, ona bereketli bir ömrü kazandıracak bir fırsat verilmektedir. Bu geceyi dua, zikir ve ibadetle geçiren kişi, ancak seksen sene gibi uzun bir ömürde kazanabileceği ecir ve sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına ermiş olacaktır.

  Bu gecedeki İlâhî ziyafete ve Kur'ânî sofraya başta Kur'ân-ı Mübini Resulullah Aleyhissalâtü Vesselama vahiy yoluyla getiren Cebrail olmak üzere melekler de inerek şenlendirirler. Kalb ve basîreti açık olan mü'minlere uhrevî âlemden manzaralar sergilenir. Meleklerin pey der pey inmesiyle yeryüzü manevî bir tazyike maruz kalır. Dünya adetâ onlara dar gelmeye başlar. Mü'minlerin etrafını kuşatarak onlara Rablerinin bağış ve rahmetini müjdelerler. Tan yeri ağarıncaya kadar devam eden bu ulvi tecelli, ümmet-i Muhammed'in gönüllerine engin bir huzur ve saadet dalgası estirir.
  Kadir Gecesinde böyle nurlu hâdiselerin yıldönümlerini idrak ederiz. Onun kadrini bilmekle de feyiz ve bereketinden, dünyayı kuşatan nuranî havasından istifade etmiş oluruz.

  Hadislerde Kadir Gecesi

  - Ubâde b. Sâmit (r.a) şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, Kadir Gecesi'ni haber vermek üzere Hâne-i Saâdetinden çıktı. Derken Müslümanlardan iki kişi kavga ettiler. Buyurdular ki: Ben, size Kadir Gecesi'ni haber vermek üzere çıkmıştım. Filân ile filân kavga ettiler de ona dâir olan bilgi kaldırıldı. İhtimâl ki hakkınızda bu daha hayırlıdır. Artık siz, Kadir Gecesi'ni yirmiden sonraki yedinci veya dokuzuncu veya beşinci gecelerde arayınız

  - İbn-i Abbâs (r.a)'dan rivâyet edildiğine göre, Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ashâb'ım! Siz leyle-i Kadr'i Ramazan'ın aşr-ı ahîrinde arayınız!. Leyle-i Kadir, ya Ramazan' dan dokuz gece kala, yâhut yedi gece kala, yâhut da beş gece kaladır

  - Âişe (r.a)'dan şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Ramazan'ın son on günü girince, Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem ibâdet konusunda daha da ciddî bir sa'y ü içtihâd arz ederlerdi. Gecesini ihyâ eder, ehl ü âilesini de ibâdet için uyandırırdı.

  - Ebû Hüreyre radiyallâhu anh'den: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim, imânından dolayı ve mükafatını yalnız Allâh'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.

  Bin aydan hayırlıdır denmesinin hikmeti nedir?
  "Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere İsrailoğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.

  Başka bir rivayette Peygamberimiz Sahabilere İsrailoğullarından dört kişinin seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselâm geldi, "Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir Suresini okudu ve, "İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır" buyurdu.(1)

  Diğer bir rivayette Resulullah'a bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Yüce Allah da Habibine, bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı. (2)

  Kadir Suresi bu hadiseler üzerine nazil olmuştur.
  Bu sure, Sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir suredir.

  Kadir Gecesinin Bu Kadar Faydalı Olmasını Nasıl Açıklarsınız?
  Evet bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, Kur'an'ın bildirmesiyle bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra kat'i bir delildir. Evet nasılki bir padişah, saltanatında belki her senede, ya tahta geçme merasimi namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Halkını, o günde umumî kanunlar dairesinde değil; belki hususî ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sadık milletini, has teveccühüne mazhar eder. Öyle de: Ezel ve Ebed Sultanı olan onsekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelal'i; o onsekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlîşanı olan Kur'an-ı Hakîm'i Ramazan-ı Şerifte indirmiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlahî ve bir meşher-i Rabbanî ve bir meclis-i ruhanî hükmüne geçmek, Cenab-ı Hakkın hikmetinin muktezasıdır. Madem Ramazan o bayramdır; elbette bir derece, adî ve hayvanî meşguliyetten insanları çekmek için oruca emredilecek.

  Sure neden Kadir Gecesinde indi?
  Peygamber (a.s.m.) her şeyden önce bir uyarıcıdır. Bu ikaz görevini doğrulukla yapması için emri önce kendi nefsinde uygulaması lazımdı. Nefsine uygulamanın en uygun vakti de gece vaktidir.

  Neden "Kadir" Gecesi?
  Kadir Gecesi hüküm gecesi demektir. Duhan Suresinde açıklandığı üzere İlâhi takdirce belirtilen hükümler Kadir Gecesinde ayırd edilir. Bu anlamda Kadir Gecesine takdir gecesi diyenler de vardır. Aslında eşyanın, işlerin ve hükümlerin miktar ve zamanları ezelde takdir edildiği için burada söz konusu olan takdir, önceden tespit edilen kader programının yerine getirilmesiyle ilgili planların hazırlanmasıdır. (3)

  "Kadr" kelimesinde "tazyik" manası da vardır. Buna göre o gece yeryüzüne o kadar çok melek iner ki, dünya onlara dar gelir.

  Bir hadiste, "O gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından çok daha fazladır" buyurularak buna işaret edilir. (4)

  Kadir Gecesinin Ramazan'ın hangi gecesine rastladığı hususunda pekçok rivayet olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününde aranması tavsiye edilmiştir. Bazı hadis-i şeriflerden de 27. gecesine denk geldiği bildirilmektedir. "Onu yirmi yedinci gecede arayınız" mealindeki hadis bu hususa işaret etmektedir. (5)

  Bu rivayetlerin ışığında, İslâm âlimleri Kadir Gecesinin Ramazan'nın yirmi yedinci gecesi olarak kabul etmiş ve böylece Müslümanlar o geceyi Kadir Gecesi niyetiyle ihya edegelmişlerdir.
  Bunun için mü'minler mümkün mertebe, vakit ve imkânları ölçüsünde Kadir Gecesini değerlendirmeye çalışırlar. Uyku ve istirahatla geçirmemeye gayret ederler. Çünkü bu gecede herbir Kur'ân harfine otuz bin sevap verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nisbette artış göstermektedir.
  Kadir Gecesini değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden istifadeyi arttırmak için namaz kılınır, Kur'ân okunur, Kur'ân tefsirleri mütâlâa edilir. Zikredilir, salavat-ı şerife getirilir. Dualar edilir, Allah'a niyaz ve tazarruda bulunulur. Fakir ve kimsesizler doyurulur, bol bol sadaka verilir. Hâsılı her vesileyle vakit nurlandırılır. Kadir Gecesinin getireceği büyük kazanç hakkında rivayet edilen hadisler en güzel teşvik mahiyetini taşımaktadır.

  "Kim inanarak, sevabını ancak Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir." (6)
  Bu gecede nasıl dua edelim?:a200::a200:
  Bunu da Hazret-i Âişe (r.a.) vasıtasıyla yine Peygamberimizden, öğrenelim:
  "Dedim ki, 'Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?'
  Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam "Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin' buyurdu"

 2. 2007-10-03#2
  Allah Cc Razi Olsun Insallah Kardesim

 3. 2007-10-03#3
  Kadir Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allah'a arz etmek için de değerli bir fırsattır. Kadir Gecesi, Allah'ın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her müminin armağanlara gark ettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun..

  Kuran da Kadir Gecesi için Leyletü'l kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun..

  Kadir Gecesi değer gecesidir, Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece bir ömürden daha hayırlıdır. Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananları iman yolundan ayırmasın.

 4. 2007-10-03#4
  Kadir gecesi 8 Ekim Pazartesi günü değilmiydi arkadaşlar?

 5. 2007-10-03#5
  Alıntı:
  ARWEN Nickli Üyeden Alıntı
  Kadir gecesi 8 Ekim Pazartesi günü değilmiydi arkadaşlar?
  bende öyle biliyorum ama Kadir Gecesi 8 Ekim Pazartesi arkadaşlar herhalde erkenden hatırlatmak istediler

 6. 2007-10-04#6
  Evet Şİmdİden Kutlamak İstedİm.vede Son On GÜnÜn İÇİnde BİrgÜnde Arayin Dİye Buyuruyor Peygamberİmİz .bende Bu Son On GÜnÜn Her Gecesİ Kadİr Gecesİdİr Dİye İhya Edelİm.dİye Kutlama GÖnderdİm.

 7. 2007-10-04#7
  bravo arkadaşım çok iyi düşünmüşün ALLAH( C .C ) HERKESE HAYIRLISINI VERSİN HERKESİN KADİR GECESİ MUBAREK OLSUN...

 8. 2007-10-08#8
  Bütün müslüman aleminin kadir gecesi mübarek olsun. Mevlam her gecemizi bu gece gibi mübarek eylesin.


  Geçmişin bugünle,
  ışığın gölgeyle
  umudun gerçekle,
  üzüntünün neşeyle,
  öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.


  Güncelleme : 2007-10-08
 9. 2007-10-08#9
  989 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


  Gecemiz mübarek olsun.


 10. 2007-10-08#10
  bende herkesin mübarek ve kıymetli kadir gecesini kutluyorumdur.Allah inşallah herkesi affeder ve yapılan tüm duaları kabul eder

 11. 2007-10-08#11
  Hepimizin Kadir Gecesi mubarek olsun arkadaşlar. Hayırlara vesile olur inşallah.

 12. 2007-10-08#12
  Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Kadir Geceniz mübarek olsun...

 13. 2007-10-08#13
  1035 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları
  Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.


 14. 2007-10-22#14
  Kandil kutlamalarını buradan yapabilirsiniz arkadaşlar


 15. 2007-10-28#15
  Biliyorum bügün degil ama ben sabredemedim

  3723 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


  CUMHURİYETİN KURULUŞU
  Birinci Dünya Savaşı'nın sonundaki çaresiz Türk halkının M. Kemal ile top yekûn tam bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak düşüncesiyle 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan büyük mücadele, bu mücadeleyi takip eden kongreler " Tek bir Egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır " sözleri ile bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin sinyallerini veriliyordu. İnönü, Sakarya, Dumlupınar da dökülen kanlardan sonra Mudanya Ateşkesi ve Lozan ile yeni ve bağımsız bir Türk Devleti kurularak, dış ve iç düşmanlara karşı başarıyla sonuçlanan bir mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
  Kurtuluş Savaşı ulusal bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliğimizi açık bir biçimde tüm dünyaya ilan etmiştir. Atatürk, kurmuş olduğu genç Türk Devletinin yapısını 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin temelleri üzerine oturturken, en kısa zaman da cumhuriyetin vazgeçilmezi olan demokrasiye geçileceğinin sinyallerini de her fırsatta belirtiyordu.
  Lozan'ın kabulü ve barışın sağlanması ile Türk Devleti'nin siyasal yapısını belirleyecek devlet şeklinin ve adının ne olacağı sorunu kalmıştı. T.B.M.M.'in varlığı ile egemenliğin kayıtsız - şartsız ulusa ait olan, insan haklarına dayanan bir devlet sistemi kurulmuştu. Fakat gerek halkın, gerekse Meclis içinde bulunanların büyük kısmı Padişah'a dinsel ve geleneksel bağlarla bağlıydılar. 1300 yılından beri de Osman oğullarından başka hiçbir aile iktidar olmamıştı. Egemenlik biri dinden, diğeri gelenekten gelen iki kaynaktan çıkıyor ve Padişah'ta toplanıyordu. Gerçi İttihat Terakki ile bu kısmen değişmişti. Sadece sistemin özünü, yani egemenliğin kaynağını ve kullanılış biçimini değiştirememişti. Egemenliğin insan hakları sistemine geçişinin bir sonucu olarak Padişah'tan ulusa geçişi, bir ilke ve ülkü olarak Amasya Genelgesi'nde ortaya konmuş ve 23 Nisan 1920'de B.M.M.'de somutlaşmıştı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu da bu temel üzerine oturmuştu.
  Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 saat 18:45'de yaptığı toplantıdan sonra 20.30'da "YAŞASIN CUMHURİYET" sesleri arasında Cumhuriyet ilan olundu ve yeni Türk Devleti'nin adı "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" kondu. Hemen arkasından da Gazi M. Kemal oy birliği ile Cumhurbaşkanı seçildi. Kürsüde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı M. Kemal, kendisini Cumhurbaşkanı seçen Meclis'e teşekkür ederek, Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve muzaffer olacaktır ." sözl eriyle konuşmasını tamamladı. Cumhuriyetin ilk Başbakanı da İsmet İnönü olmuştur.  Kaynakça Ergün AYBARS, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi


 16. 2007-10-28#16
  herkesin 29 Ekim cumhuriyet bayramı kutlu olsun

 17. 2007-10-29#17
  TÜm TÜrkİye'nİn Cumhurİyet Bayrami Kutlu Olsun.....

 18. 2007-10-29#18
  evet herkesin 29Ekim Cumhuriyet bayramı kutlu olsun.Bayramda görevli arkadaslarıda simdiden ayakta alkışlıyorum.bende bayrak tutucam

 19. 2007-10-29#19


  3773 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 20. 2007-10-29#20
  herkesin 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlu olsunnnnn

 21. 2007-10-29#21
  herkesin 29 ekim cumhuriyet bayramını gönülden kutluyorum

 22. 2007-10-29#22
  BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN ARKADAŞLARrr

 23. 2007-10-29#23


  3823 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun


 24. 2007-10-29#24

  BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN


 25. 2007-10-29#25
  BEN GİTTİM TÖRENE ŞEHİTLERE YÜRÜYÜŞ YAPTIK OKULCA ÇOK GÜZELDİ BAYRAĞIMIZ ÇOK GÜZEL DALGALANIYORDU KEŞKE HERKES O ORTAMDA BULUNABİLSEYDİİİİİ HERKESİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUNNNNNNNNNNNNNNNNN

 26. 2007-11-21#26
  Sevgili arkadaşım, Adaşım, gönül Dostum seni kutluyorum.

  Darısı senin başına inşallah....

  Güncelleme : 2007-11-21
 27. 2007-11-21#27
  Hemşo AMCA Allah analı babalı büyütsün sağlıklı sıhhatli hayırlı ömürler nasip etsin


  1220 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 28. 2007-11-21#28
  Düş Sokağı BABA Allah analı babalı büyütsün sağlıklı sıhhatli hayırlı ömürler nasip etsin


  1220 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


  Güncelleme : 2007-12-06
 29. 2007-11-21#29
  Teşekkürler ilk kez amca oldum güzel bi duygu. Abimi de kutluyorum burdan. Bi görseniz çok şeker yeğenim. Allah analı babalı büyütsün inşallah.

 30. 2007-11-21#30
  Tebrikler abicim Allah analı babalı büyütsün inşallah yeğenimi.

 31. 2007-11-21#31
  Öncelikle tebrik ederim Allah analı babalı büyütsün size ve çocuğunuza uzun sağlıklı birlikte bir ömür nasip etsin. Anladığım kadarıyla kızınız olmuş sitemizinde bir prensesi daha oldu.

  Sessizim amca oldun gözün aydın canım darısı başına diyelim....

 32. 2007-11-21#32
  Allah analı babalı büyütsün inşaallah.Tebrikler....

 33. 2007-11-21#33
  Prensim amca olmuş Allah analı babalı büyütsün gözünüz aydın....

 34. 2007-11-21#34
  sessiz amca olmuşsunuzdur artık hayırlı olsun sessiz amca Allah hayırlı bir yaşam nasip etsin yeğeninize ve ailesine

 35. 2007-11-21#35
  bende tebrik ediyorumdur sizi düş sokağı hayırlı olsun. Allah hayırlı bir yaşam nasip etsin

 36. 2007-11-21#36
  Kızınız olmuş yeni öğrendim. Umarım Telli duvaklı gelin olduğu günleride görürüz.

 37. 2007-11-21#37
  Alıntı:
  Sessiz Gemi Nickli Üyeden Alıntı
  Teşekkürler ilk kez amca oldum güzel bi duygu. Abimi de kutluyorum burdan. Bi görseniz çok şeker yeğenim. Allah analı babalı büyütsün inşallah.
  Adaş; küçük prenses ele avuca gelecek kadar olsun hele o zaman gösterirsin bizde görürüz.

 38. 2007-11-21#38
  allah analı babalı büyümesini nasip etsin vede seni hiç yanından ayırmasın tebrikler hocam

 39. 2007-11-21#39
  Allah analı babalı büyütsüntebrikler sessiz

 40. 2007-11-21#40
  Allah analı babalı büyütsün,anne babasına ve en önemlisi vatanına hayırlı bir evlat olur inş sessiz amcam senide tebrik ederim

 41. 2007-11-22#41
  Hayirli ugurlu olsun Allah anali babali buyutsun InsaAllah bu arada bende hala oldum sessiz amca demiiptp

 42. 2007-11-23#42
  Bütün öğrentmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun onlar bizlere çok emek veriyorlar bir ana baba gibi sorunlarımızı paylaşıp arkadaş gibi gülüp eğleniyoruz..... tşkler


 43. 2007-11-23#43
  Öğretmenler günü yarın değilmiydi yaf Neyse bugünden kutlayalım madem
  Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun


 44. 2007-11-23#44
  Yarın ama sizinde okul evinizin dibinde olsaydı sizde aşka gelirdiniz benim gibi

  Yarın cumartesi diye bugünden kutluyor okullar.

 45. 2007-11-23#45
  evet doğru ya ben ne alsam ki

 46. 2007-12-06#46
  Biraz geç kalmış da olsam, bu güzel dileklerinizden dolayı hepinize canı gönülden teşekkür ederim. İyiki varsınız delinetciler. Allah hepinize bu güzel duyguyu yaşatsın. Eyvallah!

 47. 2007-12-06#47
  baba olmuş adama amca demüşüm niye uyarmıyonuz yaf :487:

 48. 2007-12-06#48
  Amca olmasına daha çok var

 49. 2007-12-06#49
  Alıntı:
  Sessiz Gemi Nickli Üyeden Alıntı
  Amca olmasına daha çok var
  niyü çok varmış eflen sende bi yeğen sevek ala ala

 50. 2008-07-03#50
  1629 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları

  ALLAH BÜTÜN DUA VE TÖVBELERİNİZİ KABUL ETSİN

 51. 2008-07-03#51
  1590 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 52. 2008-07-03#52
  Regaip Kandiliniz Kutlu Olsun
  151 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları

  Yagmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dilegiyle. Nice kandiller.....


 53. 2008-07-03#53
  1509 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


  Tum delinetcilerin Regaib Kandilini ve Üç Aylarını tebrik eder, Hayırlara vesile getirmesini Cenabı haktan niyaz ederim..


 54. 2008-07-03#54
  1396 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları

  Güncelleme : 2008-07-03
 55. 2008-07-03#55
  regaİp kandİlİnİz kutlu olsun dualariniz İnŞallah kabul olsun.


 56. 2008-07-03#56
  Receb ayinin ilk cuma gecesidir. Regaib, regaibe kelimesinin cogulu olup, sozlukte; itibar edilen sey ve bol ihsan demektir. Bu gecede Resul-i Ekrem (s.a.v); Allah Teala tarafindan manevi iyiliklere ve ihsanlara nail oldugu icin, buna sukran olarak on iki rekat nafile namaz kildigi rivayet olunmaktadir. Nafile oldugu icin kilinsa sevabi bol, kilinmazsa gunahi yoktur. Ancak bu gecelerde kilinan butun nafileler ferdi kilinir. Onemli olan bu geceyi ibadetle, dua ve niyazla ihya etmektir.
  Kandiliniz mübarek olsun

 57. 2008-07-29#57
  411 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 58. 2008-07-29#58
  Ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için vesile olan bu gece de bolca usanmadan içten ve samimi gözyaşları dökerek dua edelim..
  Affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Ellerimiz Mevlanın rahmetine açıldıgında , yüreklerimiz pişmanlıkla atınca bu gece, gerçek sevinçle dolacak ruhlarımız...

  Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir.

  mübarek üç aylar manevi banyo aylarıdır. Bu günlerin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evimize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvalarımıza dolsun. ..

  154 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama MesajlarıKANDİLİNİZ MÜBAREK, DUALARINIZ KABUL OLSUN!154 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları
 59. 2008-07-29#59
  130 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları
  Kandiliniz Mübarek Olsun 29 Temmuz 2008

  "Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya ***üren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir."
  (İsra :1)

  Mirac Gecesi, Recep ayının 27. gecesidir. Mirac mucizesi, hicretten bir buçuk yıl önce, 621 yılı başlarında vuku bulmuştur. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.v) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) ***ürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.v)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadis-i şerifde ayrıntılı biçimde anlatılır.

  Hadis kitaplarında rivayet edildiği üzere:

  Hz. Peygamber (s.a.v) Burak ile Beytü'l Makdis'e vardıktan sonra oradaki büyük ve sert kayadan göğe çıkarıldı. Her bir gökte peygamberlerden biriyle görüştü, nice nice melekler gördü. Cennet ve cehennemin durumlarını gördü, Sidre-i Müntehâ'ya geçti, Allah'ın melekût âleminden bir çok acaib şeyler gördü. Nihayet beş vakit namazın farz kılınması emri ile aynı gecede geri döndü.

  Sabahleyin Mescid-i Haram'a çıkıp Kureyş'e haber verdi. Hayret etmek ve kabul etmemekten kimi el çırpıyor, kimi elini başına koyuyordu. İman etmiş olanlardan bazıları dönüp dinden çıktı. Birtakım erkekler Ebû Bekir'e koştular.

  Ebu Bekir;

  "Eğer o, bunu söylediyse şüphesiz doğrudur" dedi.

  Onlar:

  "Onu bu konuda da mı tasdik ediyorsun?" dediler.

  O da:

  "Ben onu bundan daha ötesinde tasdik ediyorum, sabah akşam gökten getirdiği haberleri yani peygamberliğini tasdik ediyorum" dedi. Bunun üzerine kendisine Sıddık unvanı verildi.

  Kureyşliler içinde Beytü'l-Makdis'i o zamanki haliyle bilenler vardı. Bunlar, onun vasıfları ve durumuyla ilgili sorular sordular, tanımlamasını istediler. Derhal Hz. Peygambere Beytü'l-Makdis gösterildi. Bunun üzerine ona bakıp anlatıyordu.

  "Gerçi Beytül-Makdis'i tanımlamada isabet etti." dediler.

  Sonra:

  "Haydi bakalım bizim kervandan haber ver, o bizce daha önemlidir, onlardan bir şeyle karşılaştın mı?" dediler.

  Peygamber (s.a.v)

  "Evet, falancanın kervanlarıyla karşılaştım, Revhâ'da idi. Bir deve kaybetmişler arıyorlardı. Yüklerinde bir su kadehi vardı. Susadım onu alıp su içtim ve yine eskiden olduğu gibi yerine koydum. Geldiklerinde sorun bakalım kadehte suyu bulmuşlar mı?" buyurdu.

  "Bu da diğer bir alâmettir" dediler. Sonra sayıların, yüklerini ve görünüşlerini sordular.

  Bu defa da kervan olduğu gibi Hz. Peygambere gösterildi ve sorduklarının hepsine cevap verdi ve buyurdu ki:

  "İçlerinde falan ve falan önde, boz renkte bir deve üzerinde dikilmiş iki harar olduğu halde falan gün güneşin doğması ile beraber gelirler".

  Bunun üzerine:

  "Bu da diğer bir âyettir" dediler ve o gün hızla Seniyye'ye doğru çıktılar. Güneş ne zaman doğacak da onu yalancı çıkaracağız diye bakıyorlardı. Derken içlerinden birisi:

  "Güneş doğdu!" diye haykırdı. Diğer birisi de:

  "İşte kervan geliyor, önünde boz bir deve ve içlerinde falan ve falan da var, tıpkı (Hz. Muhammed'in) dediği gibi" dedi. Böyle olduğu halde yine iman etmediler de:

  "Bu apaçık bir büyüdür." dediler.
  Bazıları göğe yükselmenin de "Burak" üzerinde meydana geldiğini söylemişler ise de gerçek olan şudur: Mescid-i Aksâ'ya kadar İsrâ (gece yolculuğu) Burak ile olmuş. Ondan sonra Mirac, asansör kurulmuştur.

  Ebu Sa'îd-i Hudrî'den rivayet olunduğu üzere Resulullah buyurmuştur ki:

  "Beytü'l-Mak-dis'te olanları bitirdiğim zaman Mirac getirildi ki, ben ondan güzel bir şey görmedim. Ve o, odur ki, ölünüz can çekişme vaktinde gözlerini ona diker. Arkadaşım, beni, onun içinde kapılardan bir kapıya ulaşıncaya kadar çıkardı ki, ona "Koruyucu melekler kapısı" denir. Koruyucular kapısı, gök koruyucularının beklediği dünya göğü kapısıdır.


  Nitekim bu konuda : "
  Ve onu, her kovulmuş şeytandan koruduk" buyurulmuştu.
  (Hicr, 15/17)

  Ve Ebu Sa'îd-i Hüdrî'nin diğer bir rivayetinde şu detaylı açıklama vardır:

  Bu Mübarek Geceyi Nasıl İhya Edeceğiz?

  1- Mîrac gecesinde,mutlaka bir camide olun! Çünkü camide olmak ile evde olmak arasında çok büyük farklar var... Camide kılınan namaz, evde kılınan namazdan yirmiyedi kat daha sevaplı, eğer mescid ise... Cuma namazı kılınan büyük cami ise elli kat sevaplı... Bir de camiye giderken, gelirken attığın her adımdan insanın bir günahı affoluyor, bir hasene kazanıyor, bir derece de terfi ediyor, rütbesi yükseliyor.

  O'nun için Mîrac gecesinde dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi yatsı namazında mutlaka camide olacaksınız. Sabah namazında da mutlaka camide olacaksınız. Çünkü Hz. Osman (R.A.) den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurdu:

  "Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir."

  Bu mükâfatı kaçırmamak lâzım!

  2- Geceyi oruçlu olarak karşılayalım ve ertesi günü de, yani Receb ayının 26 ve 27. günlerini oruç tutalım.

  Hz. Peygamber (S.A.V) Efendimiz buyuruyor:

  "Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur"

  3- Salat ü selâm okuyalım.. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimize hiç olmazsa bir tesbih, salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlellah" demeliyiz.
  4- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz.

  5- Namaz kılalım.. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Mîrac gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar.

  Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur.

  Yatsı namazından sonra 12 rek'at "Hacet namazı" kılınır.

  Beher rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur.


  Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym.
  El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn.
  Er'Rahmânir-Rahiym.
  Mâliki Yevmiddiyn.
  Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn
  İhdinassırâtal-müstekıym.
  Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn.
  Amin.


  Kul hüvellâahü ehad
  Ellâahüs samed
  Lem yelid ve lem yüüled
  Velem yeküllehüü küfüven ehad

  Namaza niyet:

  "Yâ Rabbî, rızâ-i şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili habîbin Resûl-i Zîşan Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle, Allâhü Ekber."

  Namazdan sonra:

  4 Fâtiha-i şerîfe,

  100 defa:

  "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

  100 İstiğfâr-ı şerîf,

  100 Salevât- şerîfe okunup duâ yapılır.

  Bu namazda, İhlâs-ı şerîfeler 100'er adet okunursa veya bu namaz 100 rek'at olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mü'min huzûr-i ilâhîye namaz borçlusu olarak çıkmaz.

  Mi'rac gecesinden sonraki gün, mutlaka oruçlu olmalıdır.

  Namaz borcu olanların hiç olmazsa 1 günlük namazlarını kaza etmeleri makbul olsa gerekir.

  "Sonra Mirac getirildi -ki insanların ruhu onda göğe yükselir. Baktım ki, gördüğüm şeylerin en güzeli; görmez misin ölmek üzere olan kimse, ona nasıl gözünü diker? Bunun üzerine dünya göğü kapısına kadar yükseltildik. Cebrail kapının açılmasını istedi. "O kimdir?" denildi.

  "Cibril" dedi.

  "Yanındaki kim?" denildi.

  "Muhammed" dedi.

  "Öyle mi?

  O Peygamber olarak gönderildi mi?" denildi.

  O, "evet" dedi.
  Hemen kapıyı açtılar ve beni selamladılar. Bir de ne bakayım görevli bir melek gördüm ki göğü koruyor ve ona İsmail deniliyor, emrinde yetmişbin melek ve her birinin emrinde yüzbin melek var.

  "Burada Resulullah (s.a.v) şu âyeti okudu:

  "Biz o ateşin koruyucularını meleklerden başkasını kılmadık. Ve onların sayısını inkar edenler için yalnızca bir fitne (konusu) yaptık ki, kendilerine kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inansın, iman edenlerin de imanları artsın; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler (böylece) kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde bir hastalık olanlar ile kafirler de şöyle desin:

  "Allah, bu örnekle neyi anlatmak istedi?" İşte Allah, dilediğini böyle şaşırtıp-saptırır, dilediğini böyle hidayete erdirir. Rabbinin ordularını Kendisi'nden başka (hiç kimse) bilmez. Bu ise, beşer (insan) için yalnızca bir öğüttür."

  (Müddessir, 74/31)  ve buyurdu ki:

  Derken bir adam ile beraberim ki, şekli Allah'ın yarattığı günkü gibi, ondan hiçbir şey değişmemiş, kendisine soyundan olan insanların ruhu arzediliyor: "Mümin ruhu, hoş ruh, hoş kokuludur. Bunun kitabını (iyilerin defterin)de kılın" diyor. "Kâfir ruhu ise; kötü ruh, kötü kokuludur. Bunun kitabını (kötülerin defterin) de kılın" diyor.

  "Ey Cibril! bu kim?" dedim.

  "Baban Âdem" dedi. Ve o, bana selam verdi, gönlümü aldı, hayır ile dua etti

  "Hoş geldin salih peygamber ve salih evlad" dedi.

  Sonra baktım bir toplum gördüm ki, dudakları deve dudağı gibiydi. Onlara bir takım memurlar görevlendirilmişti, dudaklarını kesiyorlar ve ağızlarına ateşten bir taş koyuyorlar, bu taşlar makadlarından çıkıyordu.

  Ey Cibril! Bunlar kimler?" dedim.

  O: "Yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir" dedi.

  Sonra baktım bir toplum vardı ki, derilerinden sırım kesiliyor ve ağızlarına tıkılıyor. Ve yediğiniz gibi yiyiniz deniliyor. Ve bu onlara en iğrenç bir şey oluyor.
  "Ey Cibril! Bunlar kimler?" dedim.

  "Bunlar o koğucular, fitnecilerdir ki, insanların etlerini yerler ve sövmek ile ırz ve namuslarına saldırırlar." dedi. "  Sonra baktım bir toplum var ki, önlerine bir sofra kurulmuş, üzerinde benim gördüğüm etlerin en güzellerinden kebaplar var, etraflarında da leşler var. Onlar, o güzel etleri bırakıp bu leşlerden yemeğe başladılar.

  "Bunlar kim? Ey Cebrail!" dedim.

  O:

  "Bunlar zinakarlar" dedi. "Allah'ın helal kıldığını bırakırlar da haram kıldığını yerler."

  Sonra baktım bir toplum var ki, karınları evler gibidir. Bunlar Firavun ailesinin yolu üzerinde bulunuyor. Firavun ailesi sabah ve akşam ateşe atılırken bunlara uğruyor, uğradı mı bunlar bir fırlıyorlar, fırlayınca her biri karnının ağır basması ile düşüyor ve bunun üzerine Firavun ailesi bunları ayaklarıyla çiğniyorlar.

  "Ey Cibril! Bunlar kimler?" dedim...

  Dedi ki:

  "Bunlar, karınlarında faiz yiyenlerdir. "onların misali kendisini şeytan çarpmış olan kimse gibidir".

  Sonra birtakım kadınlar memelerinden asılmış ve birtakım kadınlar, baş aşağı ayaklarından asılmış.

  "Ey Cibril! Bunlar kimler?" dedim. O:

  "Bunlar zina eden ve çocuklarını öldüren kadınlardır" dedi.

  Sonra ikinci göğe çıktık. Orada Yusuf ile buluştum. Ümmetinden kendine tabi olanlar da etrafında idi. Yüzü, ayın ondördündeki dolunay gibiydi. Bana selam verdi, hoş geldin dedi.

  Sonra üçüncü göğe geçtik. Orada iki teyzeoğlu; Yahya ve İsa ile buluştum. Giyimleri ve saç sakalları birbirine benziyordu. Bana selam verdiler. Hoş geldin dediler.

  Sonra dördüncü göğe geçtik. İdris ile buluştum. Bana selam verdi, hoşgeldin dedi. Nitekim yüce Allah:

  "Biz onu yüce bir yere yükselttik" (Meryem, 19/57) buyurmuştur.

  Sonra beşinci göğe geçtik. Orada milletine sevdirilmiş olan Harun ile buluştum. Etrafında ümmetinden birçok tabileri vardı, uzun sakallı idi. Sakalı hemen hemen göbeğine değecekti. Beni selamladı, hoşgeldin dedi.

  Sonra altıncı göğe çıktık, Orada Musa b. İmran ile buluştum. Çok kıllı idi. Üzerinde iki gömlek olsaydı kılları onlardan çıkardı. Musa dedi ki:

  "İnsanlar beni "Allah katında en şerefli olan yaratık" diye iddia ederler. Bu ise Allah katında benden yalnız daha şerefli olsaydı aldırış etmezdim. Fakat her peygamber ümmetinden kendine uyanlarla beraberdir. "

  Sonra yedinci göğe geçtik. Ben, orada İbrahim ile buluştum. Sırtını Beyt-i Ma'mur'a dayamıştı. Beni selamladı.

  "Salih Peygamber ve Salih evlad hoş geldin" dedi. Bunun üzerine bana denildi ki:

  "İşte senin yerin ve ümmetinin yeri."

  Sonra Resulullah,

  "Gerçekten İbrahim'e insanların en yakını, zamanında ona tabi olanlarla şu Peygamber (Hz. Muhammed) ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin yardımcısıdır."
  (Al-i İmran, 68) âyetini tilavet etti ve buyurdu ki:
  "Sonra Beyt-i Ma'mur'a girdim, içinde namaz kıldım. Ona her gün yetmişbin melek girer, Kıyamete kadar geri de dönmezler. Sonra baktım bir ağaç var ki bir yaprağı bu ümmeti bürür. Bunun kökünde bir kaynak akıyor, iki kola ayrılıyordu.

  "Ey Cibril! Bu nedir?" dedim. O:

  "Şu rahmet nehri, şu da Allah'ın sana verdiği Kevser'dir" dedi. Bunun üzerine rahmet nehrinde yıkandım, geçmiş ve gelecek günahlarım bağışlandı. Sonra Kevser'in akış istikametini tuttum ve nihayet cennete girdim. Bir de ne bakayım orada hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği, insan kalbine gelmeyen şeyler var.

  Namaz Emri

  Sonra yüce Allah bana emrini emretti ve elli namaz farz kıldı. Ondan sonra Musa'ya uğradım.

  "Rabbin ne emretti?" dedi.

  "Üzerime elli namaz farz kıldı" dedim.

  O:

  "Dön, azaltması için Rabbine yalvar. Çünkü ümmetin bunun altından kalkamaz" dedi.

  Rabbime döndüm, azaltması için yalvardım. O benden on vakit namaz indirdi. Sonra Musa'ya döndüm. Bu şekilde Musa'ya uğradıkça Rabbime dönüyordum. Sonunda beş vakit namaz farz kıldı.

  Musa, yine:

  "Rabbine dön, azaltmasını iste" dedi.

  Ben:

  "Çok müracaat ettim, artık utandım." dedim.

  Bunun üzerine bana denildi ki:
  "Sana bu beş vakit namaz, elli namazdır. Bir iyilik on katı iledir. Her kim iyilik yapmaya gayret eder de onu işlemezse, onu bir iyilik yazılır, işleyene de on iyilik yazılır. Her kim de bir günah yapmaya teşebbüs eder de işlemezse bir şey yazılmaz, işlerse bir günah yazılır."


  Güncelleme : 2008-07-29
 60. 2008-07-29#60
  129 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 61. 2008-07-29#61
  117 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları
  Peygamberimiz Aleyhusselatu Vesselamun İlahi Huzura Yükselişinin Yıl Dönümü Olan Miraç Kandilimizi Tebrik eder Tüm İslam Aleminin Miracına vesile Olması Dilegiylee...


 62. 2008-07-29#62
  Kandiliniz mübarek olsun....

 63. 2008-07-29#63
  herkesin kandili mübarek olsun

 64. 2008-07-29#64
  101 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 65. 2008-07-29#65
  Alıntı:
  ARWEN Nickli Üyeden Alıntı
  Kadir gecesi 8 Ekim Pazartesi günü değilmiydi arkadaşlar?
  Ramazan Ayı Bu Sene 1 Eylülde Başlıyor Yanlız :)

 66. 2008-07-29#66
  Açılan ellerin edilen duaların geri çevrilmemesi dileğiyle...Tüm müslümanların kandili mübarek olsun....Hayırlı kandiller...

 67. 2008-07-29#67
  Bütün müslüman aleminin kandili mübarek olsun bu gece semaya açtığımız ellerimizin boş çevrilmemesi dileğiyle tüm dualarımız kabul olsun

 68. 2008-09-26#68
  Tşk abece.Hepimizin Kadir Gecesi Mübarek Olsun

 69. 2008-09-26#69
  Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

 70. 2008-09-26#70
  Tüm müslümanların KADİR GECESİ MÜBAREK OLSUN Allah'a açılan elleriniz ve dua eden dillerinizin tüm dilediği gerçek olsun inşallah

 71. 2008-09-26#71
  Herkesin kadir gecesi mübarek olsun inşallah
  dua ile ...

 72. 2008-09-26#72
  Bütün müslüman aleminin kadir gecesi mübarek olsun. Bugece semaya açılan ellerimizin boş çevirilmemesi dileğiyle Allah'ın rahmeti ve şefaati üzerimize olsun

 73. 2008-09-26#73
  134 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları 74. 2008-09-26#74
  1797 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları

 75. 2009-03-08#75
  735 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


  Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.


 76. 2009-03-08#76
  127 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 77. 2009-03-08#77
  Cümlemizin Mevlüt Kandili mubarek olsun

 78. 2009-03-08#78
  Tüm inananların kandili mübarek olsun.Yüce ALLAHım dualarınızı kabul etsin.hayırlı,sağlıklı,huzurlu günler nasip etsin.

 79. 2009-03-08#79


  Bu gece peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa S.A.V 'in dünyaya şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur.. Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.. 80. 2009-03-08#80
  732 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 81. 2009-03-08#81
  1356 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 82. 2009-03-09#82
  Tüm Müslüman aleminin Mevlüt Kandili mubarek olsun

 83. 2009-06-25#83
  Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun. 84. 2009-06-25#84


  115 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları

  Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.


  Güncelleme : 2009-06-25
 85. 2009-06-25#85
  Bu gece ellerinizi semaya açıp dilediğiniz içnizden geçirdiğiniz herşey gerçek olsun inşAllah dilek kapılarınız açık olsun Rabbim semaya açılan ellerimizi boş çevirmesin Hayırlı kandiller

  114 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 86. 2009-06-25#86
  yanilmiyorsam bugun regaip kandili herkesin kandili mubarek olsun arkadaslar ayrica 3 aylari baslangici rabbim herkese su mubarek aylarda tum isteklerini versin insallah...;haydi amin deyin arkadaslar

 87. 2009-06-25#87
  2 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 88. 2009-06-25#88
  1 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 89. 2009-07-19#89
  412 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 90. 2009-07-19#90
  Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla **Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya ***üren O (Allah) Yücedir. Gerçekten O, işitendir, görendir.**<İsra Suresi> Ellerimizi açtığımız semadan ettiğimiz duaların kabulüyle, gönlümüzden geçen her güzelliğin gerçekleşmesi dileğiyle hayırlı kandiller....

  411 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları 91. 2009-07-19#91
  405 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 92. 2009-07-19#92
  en içten duaların kabul olacağı günlerden biri....allah dualarımızı katında kabul eder inşallah...

 93. 2009-07-19#93
  403 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 94. 2009-07-19#94
  Tüm islam aleminin miraç kandili mübarek olsun dualarda unutulmamak dileğiyle

 95. 2009-07-19#95
  95 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları

 96. 2009-07-19#96
  Arkadaşlar sizin ve tüm müminlerin Miraç Kandili mubarek olsun.Allah nice kandilleri beraber geçirmeyi nasip etsin...


 97. 2009-07-19#97
  kandiliniz mübarek olsun, bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek ve hayırlı tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle..

 98. 2009-08-05#98
  2352 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 99. 2009-08-05#99
  2345 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları

 100. 2009-08-05#100
  189 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 101. 2009-08-06#101
  2278 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları 102. 2009-09-15#102
  1797 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları

  Bu mubarek gecenin feyzi ve bereketi açlıkla, yoksullukla ve savaşla içiçe yaşayan tüm din kardeşlerimizin, bütün İslam aleminin ve hepimizin üzerine olsun inşaallah.
  Rabbim dualarımızı kabul eylesin.
  Amin.


  153 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları
 103. 2009-09-15#103
  tüm islam aleminin ve delinetciler ailesinin kadir gecesi mübarek olsun.hayırlı olan tüm dualarımızın kabul olması ve günahlarımızın af olması ümidiyle....

 104. 2009-09-15#104
  1758 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 105. 2009-09-15#105
  Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun..


 106. 2009-09-15#106
  1735 - Kandiliniz Kutlu Olsun - Resimli Kandil Kutlama Mesajları


 107. 2010-02-25#107


  Allah Dua Eden Ellerinizi ve Gönüllerinizi boş çevirmesin ki O en Yüce, En Affedicidir.Kandiliniz Mübarek Olsun Delinetçiler.

 108. 2011-06-02#108
  Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

  Okunma: 30027 - Yorum: 107 - Amp