Kuran-ı Kerim'in Taklit Edilemezliği - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kuran-ı Kerim'in Taklit Edilemezliği

 1. sponsorlu bağlantılar
  Öncelikle belirtilmesi gereken Kuran'ın her çağdan, her türlü insan grubuna hitap eden bir anlatıma sahip olmasıdır. Okuyan kişinin bilgi ve kültür seviyesi ne olursa olsun Kuran herkesin anlayabileceği gibi açık, anlaşılır bir dile sahiptir. Bir ayette Allah Kuran hakkında şöyle bildirir:

  Andolsun Biz Kuran'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık... (Kamer Suresi, 22)

  Kuran'da bu kadar kolay anlaşılır bir üslup olmasına rağmen, hiçbir yönden Kuran'ın taklidi mümkün olmamıştır. Allah'ın Kuran'ın benzersizliğine dikkat çektiği ayetlerden bir kısmı şöyledir:

  Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an)'den şüphedeyseniz, bu durumda, siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın. (Bakara Suresi, 23)

  Yoksa: "Bunu kendisi yalan olarak uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Bunun benzeri olan bir sûre getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın." (Yunus Suresi, 38 )

  Kuran'ın mucize kelimesi ile nitelendirilmesinin sebeplerinden biri, yukarıdaki ayetlerde vurgulandığı gibi insan çabası ile bir benzerinin yazılamamasından kaynaklanır. İşte bu imkansızlık ne kadar büyük olursa, mucize de o denli büyüktür. Dolayısıyla Kuran'ın üslubunun yüzyıllardır milyarlarca insan arasından, tek bir kişi tarafından bile taklit edilemez oluşu, mucizevi yönünün ispatlarından biridir. F. F. Arbuthnot, The Construction of the Bible and the Koran (İncil ve Kuran'ın Yapısı) adlı kitabında, Kuran hakkında şu yorumda bulunmuştur:

  Edebi bakış açısıyla değerlendirildiğinde, Kuran yarı şiirsel yarı düz yazı olarak yazılmış en saf Arapçaya örnektir. Dilbilimcilerin bazı durumlarda Kuran'da kullanılan belirli kalıp ve ifadelerle uyuşacak kurallar kullandıkları ve Kuran'a eş bir çalışma üretmek için birçok denemede bulunmalarına rağmen, henüz hiçbirinin bu konuda başarılı olmadıkları bildirilmiştir.246

  Kuran'ın anlatımında kullanılan kelimeler hem anlam bakımından, hem de üslubun akıcılığı ve etkisi bakımından son derece özeldir. Ancak Kuran'ın Allah'ın emir ve yasaklarını bildirdiği kutsal bir kitap olduğuna iman etmek istemeyenler, çeşitli bahaneler öne sürerek inkara yönelmişlerdir. Allah iman etmeyenlerin Kuran hakkındaki nitelemelerine karşı aşağıdaki ayetlerde şöyle bildirir:

  Biz ona (peygambere) şiir öğretmedik; (bu,) ona yakışmaz da. O (kendisine indirilen Kitap), yalnızca bir öğüt ve apaçık bir Kuran'dır. (Kuran,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir). (Yasin Suresi, 69-70)
  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2006-11-19 #2
  Kuran'ın Kafiye Sistemindeki Üstünlük


  Kuran'ı taklit edilemez yapan unsurlardan bir diğeri de, Kuran'ın edebi yapısından kaynaklanır. Kuran Arapça olmasına rağmen, Arap edebiyatında kullanılan kalıplardan hiçbiriyle benzerlik taşımaz.

  Kuran'daki kafiye sistemine "seci" denilir ve dilbilimciler Kuran'daki bu kafiye kullanımını da mucize olarak ifade etmektedirler. Ünlü İngiliz bilim adamı Prof. Adel M. A. Abbas, Kuran'ın dilbilim açısından bir mucize olduğunu ispatlamak üzere hazırladığı Science Miracles (Bilimsel Mucizeler) adlı kitabında, Kuran'da kullanılan harfleri, kafiye sistemini grafik ve şemalar aracılığıyla kapsamlı olarak incelemiştir. Bu kitapta Kuran'daki kafiye sistemi ile ilgili oldukça dikkat çekici tespitlerde bulunmuştur.

  Bilindiği, gibi Kuran'da, 29 sure 1 ya da 1'den fazla sembolik harfle başlar. "Mukatta harfleri" olarak bilinen bu harfler, aynı zamanda başlangıç harfleri olarak da adlandırılırlar. Arapçadaki 29 harften 14 tanesi, mukatta harflerini oluşturur: Ayn, Sin, Kaf, Nun, Ra, Ya, Ta, Ha, Elif, Lam, Mim, He, Sad, Kef.

  Bu harflerden "Nun" harfinin Ka lem Suresi'ndeki kullanımına bakıldığında, ayetlerin %88.8'inde "Nun" harfi ile kafiye olduğu görülür. Şuara Suresi'nin %84.6'sı, Neml Suresi'nin %90.32'si, Kasas Suresi'nin %92.05'i "Nun" harfi ile kafiyelenmiştir.

  Kuran'ın tamamı göz önünde bulundurulduğunda ise, %50,08'inde "Nun" harfi ile kafiye yapıldığı görülür. Diğer bir deyişle Kuran'daki ayetlerin yarısından fazlası "Nun" harfi ile biter. Aynı uzunluktaki hiçbir edebi çalışmada, metnin yarısından fazlasında tek ses ile kafiye yapılması mümkün olmamıştır. Bu sadece Arapça için değil, tüm diller için geçerlidir.

  Kuran'ın kafiye açısından genel incelemesi yapıldığında ise, kafiyelerin yaklaşık %80'inin Elif, Mim, Ya ve Nun harfleri tarafından oluşturulan üç sesten (n, m, a) oluştuğu görülür.247 "Nun" harfinin dışında, ayetlerin %30'u "Mim", "Elif" ya da "Ya" ile kafiyelidir.

  Ayet numarası Surenin ismi Nun harfi sayısı

  2 Bakara 196
  3 Al-i İmran 121
  7 Araf 193
  10 Yunus 98
  11 Hud 56
  12 Yusuf 93
  13 Rad 5
  14 İbrahim 6
  15 Hicr 81
  19 Meryem 5
  20 Taha 0
  26 Şuara 192
  27 Neml 84
  28 Kasas 81
  29 Ankebut 59
  30 Rum 54
  31 Lokman 7
  32 Secde 27
  36 Yasin 71
  38 Sad 18
  40 Mümin 32
  41 Fussilet 30
  42 Şura 6
  43 Zuhruf 78
  44 Duhan 44
  45 Casiye 30
  46 Ahkaf 26
  50 Kaf 0
  68 Kalem 42

  Yukarıdaki tablo mukata (sembolik) harfleriyle başlayan surelerde, "Nun" harfi ile sona eren ayetlerin dağılımını göstermektedir.

  Kafiyelerde en çok kullanılan dört ses:

  Harf Toplam
  Sesler a a m n
  Ayet sayısı 949 246 666 3123 4984
  Yüzde oranı
  (%) 15.22 3.94 10.68 50.03 79.92

  Yukarıdaki tabloda Kuran'ın kafiye sisteminin %79.92'sini oluşturan 4 harfin orantılı bir şekilde dağılımı görülmektedir.

  Aşağıdaki surelerde ise bu dört harfle yapılan pek çok kafiyeden yalnızca birkaç örnek yer alıyor:

  Ayet numarası Müminun Suresi
  1 Kad efleha elmu'minun

  2 Elleziyne hum fi salatihim haşiun
  3 Ve elleziyne hum an ellağvi muğridun
  4 Ve elleziyne hum lizzekati failun
  5 Ve elleziyne hum lifuricihim hafizun
  6 ... ev ma meleket eymanuhum fe innehum gayru melumiyn
  7 ... fe ulaike hum eladun
  8 Ve elleziyne hum liemanetihim ve ahdihim raun
  9 Ve elleziyne hum ala salatihim yuhafizun
  10 Ulaike hum elvarisun
  11 ... hum fiha halidun
  12 Ve lekad halakna elinsane min sulaletin min tiyn
  13 Sümme cealnahu nutfeten fi kararin mekiyn
  14 ... fe tebareke allahu ehsenu elhalikiyn
  15 Sümme innekum beade zalike lemeyyitun
  16 Sümme innekum yevme elkıyameti tubasun
  17 ... ve ma kunna an elhalki gafiliyn

  Ayet numarası Nahl Suresi
  1 ... ve teala amma yuşrikun
  2 ... ennehu la ilahe illa ena fettakun
  3 ... teala amma yuşrikun
  4 ... fe iza huve hasiymun mubiyn
  5 ... ve menafiu ve minha te'kulun
  6 Ve lekum fiha cemalun hıyne turiyhune ve hiyne tesrehun

  Ayet numarası Enam Suresi
  1 ... Sümme elleziyne keferu birabbihim yeadilun
  2 ... sümme entum temterun
  3 ... ve yealemu ma teksibun
  4 ... illa kanu anha muaridiyn
  5 ... fe sevfe ye'tiyhim enbau makanu bihi yestehziun
  6 ... ve enşe'na min beadihim karnen aheriyn
  7 ... in haza illa sihrun mubiyn
  8 ... sümme leyunzarun
  9 ... ve lelebesna aleyhim ma yelbisun
  10 ... ma kanu bihi yestehziun

  Ayet numarası Rum Suresi
  6 ... ve lakinne eksere ennasi la yealemun
  7 ... ve hum an elahiretihum gafilun
  8 ... ve inne kesiyren min ennasi bilikai rabbihim lekafiriyn
  9 ... ve lakin kanu enfusehum yezlimun
  10 ... en kezzebu biayatillahi ve kanu biha yestehziun
  11 ... sümme ileyhi turceun
  12 ... yublisu elmucrimun
  13 ... ve kanu bişürekaihim kafiriyn
  14 Ve yevme tekumu essaatu yevmeizin yeteferrekun
  15 ... fe hum fi revdatin yuhberun

  Ayet numarası Yunus Suresi
  26 ... ulaike ashabu elcenneti hum fiha halidun
  27 .. ulaike ashabu ennari hum fiha halidun
  28 ... ve kale şürekauhum ma kuntum iyyana teabudun
  29 ... in kunna an ibadetikum legafiliyn
  30 ... ve dalle anhum ma kanu yefterun
  31 ... fe kul e fe la tettekun
  32 ... fe enna tusrafun
  33 ... ennehum la yu'minun
  34 ... fe enna tu'fekun

  Ayet numarası Ankebut Suresi
  6 ... inne allahe leganiyyun an elalemiyn
  7 ... ve leyecziyennehum ehsene ellezi kanu yeamelun
  8 ... feunebbiukum bima kuntum teamelun
  9 ... lenudhilennehum fi essalihiyn
  10 ... ev leyse allahu biealeme bima fi essuduri elalemiyn
  11 ... ve yealemenne elmünafikiyn
  12 ... innehum lekazibiyn
  13 ... ve leyuselunne yevme elkıyameti amma kanu yefterun
  14 ... feeheze hum ettufanu ve hum zalimun

  Ayet numarası Neml Suresi
  12 ... innehum kanu kavmen fasikiyn
  13 ... haza sihrun mubiyn
  14 ... fe unzur keyfe kane akibetu elmufsidiyn
  15 ... min ibadihi elmu'miniyn
  16 ... inne haza lehuve elfadlu elmubiyn
  17 ... fe hum yuzeun
  18 ... suleymanu ve cunuduhu ve hum la yeşurun
  19 ... ve edhilni birahmetike fi ibadike essalihiyn

  Ayet numarası Nisa Suresi
  23 ... inne allahe kane gafuren rahiymen
  24 ... inne allahe kane aliymen hakiymen
  25 ... ve allahu gafurun rahiymun
  26 ... ve allahu aliymun hakiymun
  27 ... en temiylu meylen aziymen

  Ayet numarası Maide Suresi
  22 ... fe inyehrucu minha fe inna dahilun
  23 ... fe tevekkelu in kuntum mu'miniyn
  24 ... inna hahuna kaidun
  25 ... fe ufruk beynena ve beyne elkavmi elfasikiyn
  26 ... fe la te'se ala elkavmi elfasikiyn
  27 ... kale innema yetekabbelu allahu min elmuttakiyn
  28 ... inni ehafu allahe rabbe elalemiyn
  29 ... ve zalike cezau ezzalimiyn
  30 ... fe katalehu fe esbaha min elhasiriyn
  31 ... fe esbaha min elnadimiyn

  Ayet numarası Araf Suresi
  2 ... ve zikra lilmu'miniyn
  3 ... kaliylen ma tezekkerun
  4 ... fe caeha be'suna beyaten ev hum kailun
  5 ... iz caehum be'suna illa en kalu inna kunna zalimiyn
  6 ... ve leneselenne elmurseliyn
  7 ... ve ma kunna gaibiyn
  8 ... fe ulaike hum elmuflihun
  9 ... bima kanu biayatina yezlimun
  10 ... kaliylen ma teşkurun
  11 ... lem yekun min essacidiyn

  Ayet numarası Tevbe Suresi
  7 ... inne allahe yuhibbu elmuttakiyn
  8 ... ve ekserehum fasikun
  9 ... innehum sae ma kanu yeamelun
  10 ... ve ulaike hum elmuatedun
  11 ... ve nufassilu elayati likavmin yealemun
  12 ... leallehum yentehun
  13 ... ehakku en tehşevhu in kuntum mu'minyn
  14 ... ve yeşfi sudure kavmin mu'miniyn

  Ayet numarası Bakara Suresi
  62 ... ve la havfun aleyhim ve la hum yehzanun
  63 ... ve uzkuru ma fihi leallekum tettakun
  64 ... lekuntum min elhasiriyn
  65 ... fe kulna lehum kunu kiredeten hasiiyn
  66 ... ve mev'izeten lilmuttakiyn
  67 ... euzu billahi en ekune min elcahiliyn
  68 ... fe amelu ma tu'merun
  69 ... bakaratun safrau fakiun levnuha tesurru ennnaziriyn

  Ayet numarası Al-i İmran Suresi
  130 ... ve ettaku allahe leallekum tuflihun
  131 Ve ettaku ennare elleti uiddet lilkafiriyn
  132 ... leallekum turhemun
  133 ... uiddet lilmuttakiyn
  134 ... ve allahu yuhibbu elmuhsiniyn
  135 ... ve lem yusirru ala ma fealu ve hum yealemun
  136 ... ve niame ecru elamiliyn
  137 ... fenzuru keyfe kane akibetu elmukezzibiyn
  138 ... ve mev'izetun lilmuttakiyn
  139 ... ve entum elealevne in kuntum mu'miniyn
  140 ... ve allahu la yuhibbu ezzalimiyn

  Ayet numarası Enbiya Suresi
  5 ... felye'tina biayetin kema ursile elevveliyn
  6 ... e fe hum yu'minun
  7 ... in kuntum la tealemun
  8 ... ve ma kanu halidiyn
  9 ... ve ehlekna elmusrifiyn
  10 ... e fe la teakilun
  11 ... ve enşe'na beadeha kavmen aheriyn
  12 ... hum minha yerkudun

  Ayet numarası Nur Suresi
  47 ... ve ma ulaike bilmu'miniyn
  48 ... feriykun minhum muaridun
  49 Ve in yekun elhakku ye'tu ileyhi muziniyn
  50 ... bel ulaike hum ezzalimiyn
  51 ... ve ulaike hum elmuflihun
  52 ... ve ulaike hum elfaizun
  53 ... inne allahe habiyrun bima teamelun
  54 ... ve ma ala resuli illa elbelagu elmubiyn
  55 ... fe ulaike hum elfasikun

  Ayet numarası Hicr Suresi
  6 ... ve ma yeste'hirun
  7 ... in kunte min essadikiyn
  8 ... ve ma kanu izen munzariyn
  9 ... ve inna lehu lehafizun
  10 Ve lekad erselna min kablike fi şiyai elevveliyn
  11 ... kanu bihi yestehziun
  12 Kezalike neslukuhu fi kulubi elmucrimiyn
  13 ... kad halet sunnetu evveliyn
  14 ... fihi yearucun
  15 ... nahnu kavmun meshurun

  76 - Kuran-ı Kerim'in Taklit Edilemezliği

  İki yüz-üç yüz satırlık bir şiirde, kafiyenin iki üç sesle oluşturulması bu esere başyapıt denecek kadar önemli bir özellik kazandırabilir. Ancak Kuran'ın uzunluğu, içerdiği bilgiler ve hikmetli anlatım göz önünde bulundurulduğunda, bu tür bir kafiye kullanım şeklinin ne denli olağanüstü bir durum olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü Kuran insanlara rehber olan imani bir kitap olarak, tüm edebi üstünlüklerinin, sosyal ve psikolojik konularının yanı sıra, fiziki bilimlerle ilgili birçok konuyu da içerir. Dolayısıyla böylesine çeşitli ve ilmi konuları içeren Kuran'da, bu kadar az sesle kafiye sağlanması insan çabasıyla gerçekleştirilemeyecek bir durumdur. Bu bakımdan Arap dili uzmanları Kuran'ı "kesinlikle taklit edilemez" olarak tanımlamaktadırlar.

  Okunma: 6996 - Yorum: 1 - Amp