Hukuk Okumak İsteyenler İçin Hazırlanan Bilgi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Hukuk Okumak İsteyenler İçin Hazırlanan Bilgi

 1. sponsorlu bağlantılar
  Hukuk Nedir?

  Hukuk, her şeyden önce bir düzen demektir. Fakat hukukun öngördüğü düzen,fiilen gerçekleşen bir düzen değildir. Hukuk, toplum içinde insanların gerçekten nasıl davrandıklarını değil, nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Hukuk, kendisine uyulmak ve uygulanmak için vardır. Adalet değeri dolayısıyla, insanlar arası ilişkileri bir düzene koymak, toplumsal yaşamın gerçekleşmesini sağlamak ister. İnsanlara, "Bana uy; Beni gerçekleştir" buyruğu ile seslenir. Hukuk düzeni, doğduğu andan itibaren bireyin karşısına kabul edilmesi ve uyulması gereken, kesinlikle doğru kurallar olarak çıkar.

  İnsan, özgür bir varlıktır ve iradesini hukukun buyrukları doğrultusunda kullanabileceği gibi, onlara aykırı bir yönde de kullanabilir. Bu nedenle toplum içinde insanların tutum ve davranışlarının hukuk kurallarına uymaması, her zaman mümkündür.

  "İşte hukuk, insan davranışlarını değerlendiren, çıkar çatışmalarına çözüm getiren kurallardan, normlardan meydana gelen bir sistem, bir bütündür."

  İdesi ve ideali adalet olan hukuk, genel olarak şu şekilde tanımlanabilir:
  "Hukuk, adalete yönelmiş toplumsal bir yaşama düzenidir." Bu tanımdan, hukukun üç ayrı fonksiyonu yerine getirdiğini görmekteyiz. Bu fonksiyonlar düzen, pratik yarar ve adalettir.

  Hukukda Meslek Edinme

  AvukatLar
  Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Gerekli Şartlar
  a) Türk vatandaşı olmak
  b) Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak (Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yabancı ülke hukuk fakültesinden mezun olanların Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan dersleri tamamlamaları gerekir)
  c) Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,
  d) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak, (Bu şart baro levhasına kayıt için gerekli ,ancak süreklilik arzetmemek koşulu ile Türkiye'nin her tarafında avukatlık mesleği icra edilip, mahkemelere gitmeye bir engel yoktur)
  e) Avukatlığa engel halin bulunmaması gerekir.

  Avukatlığa Engel Haller:

  aa) Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak.(bu bentte sayılan yüz kazırtıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.)

  bb) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,

  cc) Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,

  dd) Avukatlık mesleği ile birleşemiyen bir işle uğraşmak

  ee) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,

  ff) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),

  gg) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,

  hh) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak.

  (Adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlarda staj yapma koşulu aranmaz.)

  Avukatlık sınavı kaldırılmıştır

  Savcılar;


  Herhangi bir şekilde haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyar, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar verir, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eder.

  Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikayetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar.
  Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker.
  Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır.
  İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir.
  Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur.
  Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar (derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz, vs.)

  Hakimler;

  Devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıklar ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, kanunlara ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceler, vicdani kanaâtine göre ve bağımsız olarak karar verir.

  Kendine gelen dava konusu dosyayı inceler, sunulan belgeleri ve bilgileri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir.

  Davalı ile davacı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler.
  Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.

  Kariyer Olanakları

  Hukuk fakültelerinde master ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında öğretim üyesi olabilirler.
  Hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı, müfettişlik hariciye meslek memurluğu yapabilirler.
  Avukat olmak isteyen bir kişinin hukuk fakültesini bitirdikten sonra 1 yıl staj yapması gerekir. Bu sürenin yarısı tecrübeli bir avukatın yanında, yarısı mahkemelerde geçer. Eğitimini tamamlayan bir avukat yazıhane açabilir yada kamu kuruluşlarında veya özel sektörde avukatlık, hukuk müşavirliği yapabilirler. Noter olabilirler. Ayrıca yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir.

  Hakim veya Savcı olabilmek için hukuk fakültesini bitirdikten sonra mahkemelerde staj yapmak gereklidir. Hakim veya Savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığına başvurur. Stajyer atamalarında diploma derecesine bakılır. Stajyerlik dönemi bitenlerin atanacakları yer kurayla belirlenir.
  Hakimler ve Savcılar 2 yılda bir kademe ilerletme hakkına sahiptirler.
  Hakimler, mesleklerinde 10 yıl çalışıp başarılı olurlarsa 1. sınıf hakimliğe atanırlar.
  Hakimler, adalet yüksekokullarında, üst göreve hazırlanma kurslarında, hizmet - öncesi ve hizmet içi eğitim kurslarında ders ve konferans verebilirler.

  Savcılar çeşitli illerde Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlarlar, daha sonra Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Danıştay Savcısı olabilirler. Adalet Bakanlığı merkez kuruluşlarında idari görevde bulunabilirler.

  İstihdam

  Her Avukat mesleğini yürütmek için Türkiye Barolar Birliğine kayıt olmak zorundadır.
  Avukatların iş bulma alanı geniştir. Kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.

  Savcılar genellikle bürolarda ve mahkemelerde çalışırlar. Ancak suçla ilgili araştırma yapmak için olay yerinde ve olumsuz koşullarda da çalışmak zorunda kalabilirler. Keşif, otopsi, tespit gibi durumlarda açık havada görev yapabilirler. Çalışırken, hakim, kaymakam, vali, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla iletişim kurabilirler.
  Hakimler ise Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, İş Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, İcra - Sulh Ceza Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri gibi yerlerde çalışırlar.

  Gereken Kişilik Özellikleri

  Avukat olabilmek için kişilerin başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine, olaylarla ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne, olayları derinliğine araştırma merakına, akıcı konuşma becerisine ve sorumluluk duygusuna sahip olmaları gerekir.

  Savcı olmak isteyenler, belleği kuvvetli olan, araştırmacı, dikkatli, titiz, sözel akıl yürütme ve ikna gücü olan, zor koşullarda yılmadan çalışabilen, insanlarla iletişimi iyi olan, bedence sağlam, cesaretli, sabırlı, soğukkanlı kimseler olmalıdırlar.

  Hakim olmak isteyenler ise, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, tarafsız karar verebilen, okumayı ve araştırmayı seven, sabırlı, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip, değişik görüşlere ve yeniliklere açık, anlayışlı, sorumluluk sahibi olmalıdırlar.


  Eğitim


  Mesleğin temel eğitim süresi 4 yıldır. Daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre Avukat, Hakim ve Savcı ünvanları ile çalışmaktadırlar.

  Okutulan dersler ; hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler umumi hukuku, İslam hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, ve vergi hukuku gibi derslerdir.


  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2010-03-29 #2
  Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük Puanı
  Galatasaray Üni.Hukuk FakültesiTM-221529,67640547,23505
  İ.D. BilkentHukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-220528,78404555,05334
  Fatih Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-210525,31998559,89104
  Koç ÜniversitesiHukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)TM-216523,45679553,85670
  TOBB Ekonomi Ü.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-210523,30258544,38065
  Fatih Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-25521,37035524,59652
  İstanbul Şehir Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-28509,24859522,94501
  Bahçeşehir Üni.Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)TM-212505,63515527,24138
  Turgut Özal Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-214493,64803529,39061
  Yeditepe Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-220492,03440516,02069
  Zirve Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-212491,35249535,52957
  İ.D. BilkentHukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-220488,94304528,00559
  İstanbul Bilgi Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-218486,89589513,09496
  Kadir Has Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-213475,23851500,82687
  Gediz Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-218466,29930509,88680
  Melikşah Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-212466,20982491,35104
  U.A. Antalya Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-210464,84139502,91989
  Ankara Üni.Hukuk FakültesiTM-2820462,74391528,97278
  Özyeğin Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-220460,52561514,75503
  Hacettepe Üni.Hukuk FakültesiTM-282456,33991497,31658
  İstanbul Üni.Hukuk FakültesiTM-2718453,94937518,23375
  Gazi Üni.Hukuk FakültesiTM-2308451,85025500,52174
  TOBB Ekonomi Ü.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-210450,21695509,87182
  Marmara Üni.Hukuk FakültesiTM-2359448,55438486,10853
  İzmir Ekonomi Ü.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-210447,49959482,82522
  İstanbul Üni.Hukuk Fakültesi (İÖ)TM-2410443,85562476,46842
  İstanbul Şehir Üni.Hukuk Fakültesi (%75 Burslu)TM-29442,99790505,12491
  Yıldırım Bey. Üni.Hukuk FakültesiTM-282442,68641463,16376
  Mevlana Üni.Hukuk (Tam Burslu)TM-210442,63334462,50292
  Başkent Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-217440,49573449,39453
  Çankaya Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-220439,97290498,23649
  Dokuz Eylül Üni.Hukuk FakültesiTM-2410439,58587482,53313
  Marmara Üni.Hukuk Fakültesi (İÖ)TM-2359439,31098471,64477
  İst. Ticaret Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-215438,51695521,67720
  Anadolu Üni.Hukuk FakültesiTM-2205438,00933480,04613
  İstanbul Kültür Ü.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-220437,91056503,90857
  Uludağ Üni.Hukuk FakültesiTM-2123436,67334453,55611
  Yaşar Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-212436,54276466,42596
  Selçuk Üni.Hukuk FakültesiTM-2257435,38219497,81028
  Kocaeli Üni.Hukuk FakültesiTM-2113435,13030465,97225
  Beykent Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-215435,00593440,53421
  Çukurova Üni.Hukuk FakültesiTM-2103434,20001457,95674
  İst. Medipol Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-210434,08652500,51804
  Doğuş Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-212433,49719437,69162
  Atılım Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-217433,49512483,43183
  Akdeniz Üni.Hukuk FakültesiTM-2205432,77778477,95680
  Ufuk ÜniversitesiHukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-210432,00499438,36446
  Erciyes Üni.Hukuk FakültesiTM-2154431,86158454,68860
  Maltepe Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-216431,82941448,44515
  Okan ÜniversitesiHukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-212430,92991444,51561
  Gaziantep Üni.Hukuk FakültesiTM-241429,97241437,09476
  Yeditepe Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-240429,80854486,27280
  İnönü Üni.Hukuk FakültesiTM-221429,64350445,56734
  Yaşar Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-24429,54569432,68225
  İstanbul Aydın Ü.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-218429,17071436,39913
  İzmir ÜniversitesiHukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-212428,88384435,58447
  Sakarya Üni.Hukuk FakültesiTM-2103428,10251451,37638
  Karadeniz Tek. Ü.Hukuk FakültesiTM-2123427,81573466,89532
  Yeni Yüzyıl Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-210427,23039434,49057
  Kırıkkale Üni.Hukuk FakültesiTM-2113426,91289450,53812
  Selçuk Üni.Hukuk Fakültesi (İÖ)TM-2257426,85402443,95650
  Fatih Sultan Meh.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-220426,78881465,11587
  19 Mayıs Üni.Ali Fuad Başgil Hukuk FakültesiTM-2103426,08616443,09155
  Gediz Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-210425,82195435,45057
  Yalova Üni.Hukuk FakültesiTM-2123425,62240436,98615
  Koç ÜniversitesiHukuk Fakültesi (İngilizce)TM-268425,11952515,82771
  İstanbul Şehir Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-215425,11086439,86811
  Süleyman DemirelHukuk FakültesiTM-2154424,98618454,98851
  Kemerburgaz Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-218424,88668438,21706
  Özyeğin Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-220424,36326454,82012
  KTO Karatay Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-214424,07544448,67387
  Atatürk Üni.Hukuk FakültesiTM-2129423,79865461,08142
  Turgut Özal Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-28423,58330448,09732
  İstanbul Aydın Ü.Hukuk Fakültesi (%75 Burslu)TM-24423,53288428,57964
  Kırıkkale Üni.Hukuk Fakültesi (İÖ)TM-2113423,29431462,48305
  Çağ Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-212422,78125431,92952
  İst. Ticaret Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-218422,75418433,17925
  İzmir Ekonomi Ü.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-210422,23823431,36649
  TOBB Ekonomi Ü.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-210421,52539449,53956
  Hasan Kalyoncu Ü.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-212421,49232469,16110
  Kadir Has Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-216420,96673439,07175
  Atılım Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-211420,71093428,03258
  Dicle Üni.Hukuk FakültesiTM-2205420,48769461,65057
  Erzincan Üni.Hukuk FakültesiTM-2180419,67794450,20855
  Atatürk Üni.Hukuk Fakültesi (İÖ)TM-2129419,47136444,34825
  İstanbul Kültür Ü.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-230419,25138437,08978
  Çağ Üni.Hukuk Fakültesi (%75 Burslu)TM-28419,22925421,77449
  Başkent Üni.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-210418,96585429,74605
  Doğu AkdenizHukuk (Tam Burslu)TM-25417,55778423,05782
  KTO Karatay Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-214415,99187420,72264
  İstanbul Aydın Ü.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-24415,46097418,13099
  Zirve Üni.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-212415,32693485,56540
  İ.D. BilkentHukuk FakültesiTM-2120415,00204483,64769
  Gediz Üni.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-210414,90666421,78777
  Hasan Kalyoncu Ü.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-26414,83902419,92442
  Mevlana Üni.Hukuk (%50 Burslu)TM-210414,26945421,96750
  Yakındoğu Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-220413,29761420,73216
  Maltepe Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-216412,75375423,68434
  U.A. Antalya Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-28412,36864437,49029
  Turgut Özal Üni.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-218411,67099419,86194
  Çağ Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-220410,63302419,05642
  U.A. Kıbrıs Üni.Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)TM-225408,95222417,47771
  Doğuş Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-248406,94871423,89785
  İst. Ticaret Üni.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-238406,68761421,76541
  İst. Medipol Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-210406,30802416,57870
  Fatih Sultan Meh.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-220406,14898421,95692
  U.A. Kıbrıs Üni.Hukuk Fakültesi (%75 Burslu)TM-25405,36779408,21430
  Yeni Yüzyıl Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-28405,31950416,36746
  TOBB Ekonomi Ü.Hukuk FakültesiTM-235405,24840420,01254
  Doğu AkdenizHukuk (%50 Burslu)TM-210404,17776414,24350
  Mevlana Üni.Hukuk (%25 Burslu)TM-220403,35685413,99010
  Hasan Kalyoncu Ü.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-26402,24170408,74791
  İstanbul Kültür Ü.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-230398,89771417,63806
  Beykent Üni.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-29397,66629418,85621
  İstanbul Aydın Ü.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-24389,36070403,04498
  Maltepe Üni.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-216387,79412403,63696
  İst. Ticaret Üni.Hukuk FakültesiTM-274385,86259406,31871
  Kadir Has Üni.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-224381,77707420,39762
  U.A. Kıbrıs Üni.Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)TM-245381,52992404,04749
  U.A. Antalya Üni.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-28378,00320403,82438
  İstanbul Şehir Üni.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-240377,85887422,37329
  İstanbul Şehir Üni.Hukuk FakültesiTM-28372,49181389,65087
  Gediz Üni.Hukuk FakültesiTM-272372,34388414,42738
  Turgut Özal Üni.Hukuk FakültesiTM-2100369,65353410,08371
  Başkent Üni.Hukuk FakültesiTM-2140368,79873418,01591
  Yeditepe Üni.Hukuk FakültesiTM-290368,19492428,46103
  Çağ Üni.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-280362,97678408,63882
  Kemerburgaz Üni.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-28362,83613385,67848
  Doğu AkdenizHukuk (%25 Burslu)TM-215361,97238403,80762
  Çankaya Üni.Hukuk FakültesiTM-2140357,62529408,93150
  Fatih Sultan Meh.Hukuk FakültesiTM-260355,90419405,89503
  Bahçeşehir Üni.Hukuk Fakültesi (İngilizce)TM-2108353,87782428,57756
  Mevlana Üni.Hukuk FakültesiTM-260352,55126401,05079
  İstanbul Kültür Ü.Hukuk FakültesiTM-2120352,09571397,92762
  İzmir ÜniversitesiHukuk FakültesiTM-2108347,94686420,45922
  Yaşar Üni.Hukuk FakültesiTM-2104346,96960422,58798
  İstanbul Bilgi Üni.Hukuk FakültesiTM-2162343,27987448,14621
  İzmir Ekonomi Ü.Hukuk FakültesiTM-280342,97038413,59760
  Doğuş Üni.Hukuk FakültesiTM-260341,42525405,69863
  Hasan Kalyoncu Ü.Hukuk FakültesiTM-296340,75413401,82531
  Özyeğin Üni.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-290339,63656422,34519
  Fatih Üni.Hukuk FakültesiTM-285338,85579519,69333
  Ufuk ÜniversitesiHukuk FakültesiTM-290337,68096416,05557
  İst. Medipol Üni.Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)TM-280337,38168402,26855
  KTO Karatay Üni.Hukuk FakültesiTM-2112336,76129412,29211
  Atılım Üni.Hukuk FakültesiTM-2142332,90752406,43357
  Melikşah Üni.Hukuk FakültesiTM-2108332,88179425,09552
  Kadir Has Üni.Hukuk FakültesiTM-278332,72505407,63943
  Beykent Üni.Hukuk FakültesiTM-2121325,80326418,01568
  Zirve Üni.Hukuk FakültesiTM-296324,12234402,81721
  Maltepe Üni.Hukuk FakültesiTM-2112317,05680381,87083
  Özyeğin Üni.Hukuk FakültesiTM-270313,36446350,52133
  Yeni Yüzyıl Üni.Hukuk FakültesiTM-282311,46551419,58800
  İstanbul Aydın Ü.Hukuk FakültesiTM-2155308,82242387,52004
  Doğu AkdenizHukukTM-2170308,35773403,06940
  Okan ÜniversitesiHukuk FakültesiTM-2108306,52721414,76516
  Kemerburgaz Üni.Hukuk FakültesiTM-294302,22635351,37480
  U.A. Antalya Üni.Hukuk FakültesiTM-274298,21110389,51415
  U.A. Kıbrıs Üni.Hukuk FakültesiTM-2125291,25864374,66897
  Girne AmerikanHukuk FakültesiTM-2100287,40415389,86404
  Yakındoğu Üni.Hukuk FakültesiTM-2180284,76040339,30993
  Lefke Avrupa Ü.Hukuk FakültesiTM-2100280,89449365,95934

  Okunma: 93524 - Yorum: 1 - Amp