Meleklerin Görevleri ve Özellikleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Meleklerin Görevleri ve Özellikleri

 1. sponsorlu bağlantılar
  Melek Nedir?
  Melek, Allah tarafından yaratılmış, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allah'a itaatten ayrılmayan nuranî bir varlıktır. Melekler, duyu organlarıyla algılanabilecek maddî bir yapıya sahip olmamaları yönüyle gayb âlemine ait varlıklardır. Bunun için de, haklarında duyularla değil, âyet-i kerimeler ve peygamberlerin verdikleri haberlerle bilgi sahibi oluruz.

  Rabbimiz, gaybın son habercisi, son peygamberi Hz. Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem) vahyetmiş olduğu kitabında, bize meleklerden bahseder ve onların varlığına inanmayı iman esasları içinde ifade eder: "Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, (buna) mü'minler de (iman ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler." (Bakara, 2/285)

  Meleklere inanmayan kişi, ilgili âyetlerin hükmünü inkâr ettiği için iman etmiş sayılmaz. Esasında meleklere inanmamak, dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini inkâr etmek anlamına gelir.

  Meleklerin özellikleri nelerdir?
  Meleklerle ilgili bilgiyi biz, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) hadislerinde görmekteyiz. Bir hadis-i şerifte "Cinlerin ve şeytanların ateşten, Hz. Âdem'in topraktan/çamurdan, meleklerin ise nurdan yaratıldığı" (Müslim, Zühd, 10) bildirilir.


  *Melekler günah işlemezler
  Melekler, öfke, kin, gazap, kıskanma ve haset gibi negatif duygulardan uzak olup, beşere ait diğer his ve meyillerden korunmuşlardır. Dolayısıyla onlar için, isyan ve başkaldırma gibi herhangi bir günah söz konusu değildir.


  * Yemez içmezler, evlenmezler
  İnsanların sahip oldukları yemek, içmek, erkeklik, dişilik, evlenmek gibi fiil ve özelliklerden uzak (Saffat, 37/49) ruhanî birer varlık olan meleklerin, makamları sabittir ve onlar için bir ücret alma da söz konusu değildir.


  * Son derece hızlı hareket edebilirler
  Melekler, kendilerine has latif ve nuranî bir yapıya sahip olmaları sebebiyle son derece süratli, kuvvetli ve mükemmel varlıklardır. Kur'an'da onların bu özelliklerini ifade adına şöyle buyrulur: "Melekler ve ruh, O(nun arşı)na -miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan- bir günde yükselip çıkarlar." (Mearic, 70/4)


  * Çeşitli şekillere girebilirler
  Melekler, Allah'ın emir ve izni ile çeşitli şekillere girebilen varlıklardır. Onlar peygamberler tarafından hem aslî, hem de başka şekilleriyle görülmüşlerdir. Meselâ, Cebrail (aleyhisselam) Hz. Meryem'e bir insan şeklinde görünmüştür. (Meryem, 19/16-17.) Hz. İbrahim'e bir oğul müjdesiyle gelen melekler de, insan şeklinde görünmüşlerdir. Ayrıca Cibrîl hadisi olarak bilinen, -iman, İslâm ve ihsan kavramlarının tanımlarının yapıldığı- rivâyette de belirtildiği gibi, Cebrail sahabiler tarafından insan şeklinde görülmüştür. (Müslim, İman 37)


  Meleklerin görevleri nelerdir?
  Yüce Yaratıcı tarafından meleklere verilen görevleri Kur'an âyetlerinin ve bazı hadis-i şeriflerin ışığında şöyle sıralayabiliriz:

  1. Allah'ı her bir eksik ve yanlış mülâhazadan tenzih etmek, O'na gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve O'nu, O'na yaraşır bir biçimde yüceltmek.

  2. Allah'ın peygamber olarak seçtiği kullarına vahiy getirmek.

  3. Peygamberleri salât ve selâm ile yüceltmek ve bütün insanlara dünyada hayır duada bulunmak.

  4. Peygamberlere ve mü'minlere manevî bir güçle destek olup onları sıkıntılı ve üzüntülü anlarında rahatlatmak, inkârcıları ise sıkıntıya sokmak.

  5. İnsanı koruyan takipçiler olarak bir anlamda insanlara hizmet etmek.

  6. İnsanların fiillerini kaydetmek.

  7. Kâinatla ilgili olarak yürütülen ilâhî icraata vasıta olmak.

  8. Beşerin yaratılış ve ölümüyle ilgili olarak görev yapmak.

  9. İlâhî cezaları icra eden elemanlar olarak görev yapmak.


  Melekler kaç gruba ayrılır, vazifeleri nelerdir?

  Meleklerin sayısı ve çeşitleri:

  Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur'an'da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak Kur'an'ın "Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir." şeklindeki beyanlarından hareketle, sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür.


  * Vahiy meleği Hz. Cebrail
  Cebrail (aleyhisselam) dört büyük melekten biridir. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. İsmi Kur'an'da üç yerde Cibrîl olarak geçmektedir. Ayrıca Cibrîl âyetlerde "ruh", "rûhenâ", "rasûlün kerîm", "rasulü rabbik", "ruhu'l-emin", "ruhu'l-kudüs" gibi isimlerle de zikredilmektedir. Bir hadiste ise, bunlara ilâveten "en-Nâmus" diye isimlendirilmektedir.

  Kıyamet meleği: Hz. İsrafil
  Bu meleğin adı Kur'an'da açıkça geçmez. Âyetlerde yalnızca, sura üflenileceğinin haberi verilir. Adı, hadiste dört büyük meleğin içinde zikredilir. İsrafil (aleyhisselam) sûra iki defa üfleyecek, ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir.

  * Ölüm meleği: Hz. Azrail
  Görevi, ölüm vakti gelenlerin ruhunu teslim almaktır. Kur'an'da ölüm meleği adıyla ifade edilmiştir.

  * Kirâmen Kâtibîn melekleri
  İnsanın sağında ve solunda görevli olarak bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki, iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tespit etmekle görevlidir. ‘Hafaza melekleri' adı da verilen bu melekler, kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere de şahitlik edeceklerdir.

  * Kâinattaki hadiseleri idare eden melek:
  Hz. Mikâil Dört büyük melekten biri olup Allah tarafından kâinattaki tabii olayların ve yaratıkların rızıklarının idaresine vasıta kılınmıştır. İsmi, Kur'an'da sadece bir âyette geçer.


  * Mukarrebûn melekleri
  İlliyyûn ve Kerûbiyyûn olarak da anılan bu melekler, Allah'ı tesbih ve anmakla görevli olup O'na çok yakın ve O'nun katında şerefli bir mevkide bulunurlar.


  *Hamele-i arş melekleri
  Arşı (Allahın kudret ve saltanatının tecelli yeri) taşıyan meleklerin adıdır. Kur'an'da haklarında şöyle buyrulur: "Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rab'lerini zikir ve O'na hamd ederler."

  * Münker ve Nekir melekleri
  Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. Bilinmeyen, tanınmayan, yadırganan anlamındaki Münker ve Nekîr, mezardaki şahsa, hiç görmediği bir şekille gelmeleri sebebiyle bu ismi almışlardır. Bu iki melek kabirdeki ölülere, "Rabbin kim?", "Peygamberin kim?", "Kitabın ne?" şeklinde sorular yöneltirler ve o insana, alacakları cevaplara göre muamele ederler. Hadis-i şeriflerde, insanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham eden, Kur'an okunurken yeryüzüne inen meleklere de dikkat çekilir.


  Melek inancı insana ne kazandırır?
  Meleklere inanan birisi, kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmez. Zira böyle birisi en yalnız zamanlarında bile, kendisiyle beraber bulunan meleklerin varlığını bilir ve onların mevcudiyetlerinden duyduğu manevî bir feyizle yalnızlığını ünsiyete (sıcak bir birlikteliğe) çevirir.

  Her an onların kontrolü altında olduğunu bilen ve düşünen bir mü'min, günahlara doğru yürümekten hem utanır hem de çekinir. Melek inancı, manevî güzelliğin ve ahlâkî inceliğin bir sembolü olarak, insanlarda kendilerine benzemeye özlem duyulan bir hedef olarak da teşvik edici bir etkiye sahiptir.

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2011-03-10 #2
  cebrail allah ile peygamber arasındaki mesajları iletir
  mikail doğa olaylarıyla ilgilenir
  azrail eceli gelen insanların canını almakla görevlidi
  israfil sur denilen alete üfleyecektir birinci üfleyişte dünya hayatı bitecek ikinci üfleyişte ahiret hayatı başlayacaktır
  münker ve nekir yazıcı melektir
  hazin cehennemde görevli melektir

 3. 2011-10-11 #3
  Meleklerin özelliklerini uzun uzun anlatın
 4. 2011-10-11 #4
  Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri


  Âyet ve hadislerde sayıları hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan fakat pek çok oldukları anlaşılan meleklerin temel görevleri Allah'a kulluk ve O, neyi emrederse onu yerine getirmektir Melekler görevleri açısından şu gruplarda incelenebilirler:

  Cebrâil, dört büyük melekten biridir Allah tarafından vahiy getirmekle görevlidir Cebrâil'e (a s ) güvenilir ruh anl----- gelen "er-Rûhu'l-emîn" de denilmiştir: "O (Kur'an'ı) korkutuculardan olasın diye Rûhulemîn senin kalbine indirmiştir" (eş-Şuarâ 26/193-194) Bir başka âyette de ona Rûhulkudüs adı verilmiştir: " Kur'an'ı Rabbinden hak olarak Rûhulkudüs indirmiştir" (en-Nahl 16/102) Cebrâil, meleklerin en üstünü ve en büyüğü, Allah'a en yakını olduğu için kendisine "meleklerin efendisi" anlamında seyyidü'l-melâike denilmiştir Mîkâîl, dört büyük melekten biri olup, kâinattaki tabii olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevlidir İsrâfîl, sûra üflemekle görevli melektir İsrâfil, sûra iki kez üfleyecek, ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir Azrâil ise, görevi ölüm sırasında canlıların ruhunu almak olduğu için "melekü'l-mevt" (ölüm meleği) adıyla anılmıştır: "De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz" (es-Secde 32/11)

  Kirâmen Kâtibîn, insanın sağında ve solunda bulunan iki meleğin adıdır Sağdaki melek iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tesbit etmekle görevlidir Hafaza melekleri adı da verilen bu melekler kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere şahitlik de edeceklerdir Kur'an'da bu melekler hakkında şöyle buyurulmuştur: "İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarınızı yazmaktadırlar İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın" (Kaf 50/17-18), "Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler" (el-İnfitâr 82/10-12; ayrıca bk ez-Zuhruf 43/80)

  Münker ve Nekir, ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir "Bilinmeyen, tanınmayan, yadırganan" anlamındaki münker ve nekir, mezardaki ölüye, hiç görmediği bir şekilde görünecekleri için bu ismi almışlardır Bu iki melek kabirde ölülere, "Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne?" diye sorular yöneltecekler, alacakları cevaplara göre ölüye iyi veya kötü davranacaklardır.

  Hamele-i Arş, arşı taşıyan meleklerin adıdır Kur'an'da haklarında şöyle buyurulur: "Arşı yüklenen, bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ile tesbih ederler O'na iman ederler " (el-Mü'min 40/7; ayrıca bk el-Hâkka 69/17)

  Mukarrebûn ve İlliyyûn adıyla anılan melekler, Allah'ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah'a çok yakın ve O'nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerdir (en-Nisâ 4/172) Cennet ve cehennemdeki işleri yürütmekle görevli melekler de vardır (bk er-Ra‘d 13/23-24; et-Tahrîm 66/6; el-Müddessir 74/29-31) Bunlardan başka, insanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham etmekle (Tirmizî, "Tefsîr", 3), namaz kılanlarla birlikte Fâtiha sûresinin bitiminde "âmin" demekle (Buhârî, "Ezân", 111, 112; "Da‘avât", 63; Müslim, "Salât", 18), hergün sabah ve ikindi namazlarında müminlerle birlikte olmakla (Buhârî, "Mevâkýt", 16; Müslim, "Mesâcid", 37), Kur'an okurken yeryüzüne inmekle (Buhârî, Fezâilü'l-Kur'ân, 15; Müslim, "Müsâfirîn", 36), sokakları ve yolları dolaşıp zikir, Kur'an ve ilim meclislerini arayıp bulmakla (Buhârî, "Da‘avât", 66; Müslim, "Zikr", 8), müminlere (Ahzâb 33/43) özellikle bilgin olan müminlere rahmet okumakla (Tirmizî, "İlim", 19), sadece Allah'a hamd ve secde etmekle (A‘râf 7/206) görevli melekler de vardır.

 5. 2011-10-11 #5
  Dört Büyük Melek ve Görevleri

  Cebrâîl

  Dört büyük melekten birinin ismi olup, peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir. Kur'an'da bu meleğin ismi Cibrîl, Rûhu'l-Kudüs, Ruhu'l-Emîn, Ruh ve Resul şeklinde geçmektedir. Bütün peygamberlere vahyi getiren Cebrâil'dir. Kur'an'a göre o, karşı konulmayacak bir güce, üstün ve kesin bilgilere sahip, Allah nezdinde çok itibarı olan ve diğer meleklerin kendisine itaat ettiği şerefli bir elçidir. Yenilmez bir kuvvet ve Allah nezdinde büyük bir makam sahibi olduğu ifâde edilmiştir: "O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi (Allah'ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrâil'in) getirdiği sözdür." (Tekvir, 81/19-20)

  Mikail'in

  Dört büyük melekten biri olup, tabiat olaylarını düzenlemekle görevlendirmiştir. Kelime olarak, "Allah'ın küçük ve sevgili kulu" anlamına gelen Mikail Kur'an'ın bir yerinde Cebrail ile birlikte geçmektedir: "Her kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikâîl'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır." (Bakara, 2/98)

  İsrafil

  Allah'ın emri ile kıyamet kopacağı zaman sûra üflemekle görevlendirilen İsrafil, dört büyük melekten biridir. Bir hadiste İsrâfil, sahib-i karn (sûr'un sahibi, borunun sahibi) olarak isimlendirilmiştir (Tirmizî, Kıyamet, 8). İsrafil sûr'u iki defa üfleyecektir. Birinci defa üfürdüğünde göklerde ve yerde bulunan her şey yok olacaktır: "Sûr'a üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka, göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek O'na gelirler." (Neml 27/87); "Sûr'a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş (kıyamet kopmuş)tur" (Hakka, 69/13-15). İkinci defa üfürdüğünde, bütün insanlar tekrar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere sevk edileceklerdir: "Sûr'a üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler." (Yasin, 36/51).

  Azrail

  Dört büyük melekten birinin ismi olup, insanların canını olmakla görevlidir. Bu melek Kur'an ve sahih hadislerde, Azrâîl ismiyle değil, melekü'l-mevt (ölüm meleği) şeklinde geçmektedir. "De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." (Secde 32/11) Her insanın canını almakla görevli bir ölüm meleği vardır. Azrâîl bu meleklerin başıdır: "Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde kusur etmezler." (En'**, 6/61, A'raf, 7/37).

  DİĞER MELEKLER

  Kirâmen Kâtibin
  Her insanın sağında ve solunda bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki melek sevapları soldaki melek ise günahları tesbit etmekle görevlidir. Bunlara ayrıca Hafaza Melekleri de denir. Kıyamet gününde insanların lehinde veya aleyhinde şahitlikte yapacaklardır.

  Münker ve Nekir Melekleri

  Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli meleklerdir. Bunlar kabirde Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Dinin ne? Kıblen neresi? Gibi sorular soracaklardır.

  Hamale-i arş Melekleri
  Arşı taşıyan meleklerdir.

  Mukarrabun ve İlliyyun Melekleri
  Allah'ı devamlı tesbih eden meleklerdir.

  Hadislerde İsmi Geçen Diğer Melekler

  * İnsanın kalbine doğru ve gerçekleri ilham eden melekler
  * Namaz kılan insanla birlikte "amin" deyen melekler
  * Her gün namazlarda mü'minlerle beraber olan melekler
  * Yeryüzünde Allah'ı zikreden, Kur'an okuyan müslümanları ziyaret eden melekler
  * Özellikle alimleri ve ilim meclislerini ziyaret eden melekler  sponsorlu bağlantılar
 6. 2011-10-12 #6
  hepinize çok teşekkür ederim .ödevim çok iyi oldu
 7. 2011-12-06 #7
  bu site çok harika bütün ödevimi burdan yaptım süper diger arkadaşlarada tavsiye ederim
 8. 2011-12-06 #8
  çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk süper
 9. 2011-12-26 #9
  çok güzel bir siteeeeeeeeee
 10. 2011-12-31 #10
  kim koymuşsa ellerine sağlık 100 aldım
  sponsorlu bağlantılar
 11. 2012-03-29 #11
  lan gavatlar hanıda var diosunuz o.ç ler
 12. 2012-11-15 #12
  çok teşekkür ederim ödevim için herşey burada...
 13. 2012-11-23 #13
  çok güzel site tavsiye ederim
 14. 2012-11-24 #14
  haha ne kadar komik şeyler gibisi bee
 15. 2012-11-25 #15
  Alıntı:
  inci yaşlarım Nickli Üyeden Alıntı
  cebrail allah ile peygamber arasındaki mesajları iletir
  mikail doğa olaylarıyla ilgilenir
  azrail eceli gelen insanların canını almakla görevlidi
  israfil sur denilen alete üfleyecektir birinci üfleyişte dünya hayatı bitecek ikinci üfleyişte ahiret hayatı başlayacaktır
  münker ve nekir yazıcı melektir
  hazin cehennemde görevli melektir
  Birde hamele-i arş melekeri var.Görevi ise:Yüce Alahın kudret ve saltanattının tecelli yerini taşıyan meleklerdir.

  sponsorlu bağlantılar
 16. 2012-12-01 #16
  Çok güzel oLdu Bunu Yapanın eLLerine SaqLık
 17. 2012-12-05 #17
  çok salun ödevimi yaptım sayenizde
 18. 2012-12-25 #18
  güzel
 19. 2013-01-01 #19
  bu siteyi çok beğendim ödevimi burdan yaptım arkadaşlarıma da tavasiye ett,im
 20. 2013-01-02 #20
  teşekkür ederim ödevim çok iyi oldu inş. öğretmende begenir ve sizin sayenizde bi 100 kaparım :D :D
  sponsorlu bağlantılar
 21. 2013-01-03 #21
  saolun sayenizde 100 alırım inşallah
 22. 2013-03-13 #22
  ödevlerimi öğretmenim çok beyendi çok teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrrr :)
 23. 2013-10-02 #23
  kim yaptıysa süper olmuş çok teşekürler.1000 aldım.emeğe saygı :)
 24. 2013-11-14 #24
  Çok güzek yazmıssınız ellerinizi sağlık öğretmenimede gösterdim cok beyendi
 25. 2013-12-31 #25
  Iyi iyi çok güzelll :) site güzel
  sponsorlu bağlantılar
Bölüm:

Konu Etiketleri

4 büyük melek dışındaki melekler ve görevleri, 4 büyük meleklerin görevleri, hafaza meleklerinin görevleri, koruyucu melekler ve görevleri, melekler ve görevleri 7. sınıf, meleklerin çeşitleri, meleklerin görevleri nelerdir maddeler halinde, meleklerin görevleri ve özellikleri

  Okunma: 85332 - Yorum: 24 - Amp