sponsorlu bağlantılar
Politikalar bu temel ve eksende belirlenmişti. Büyük Önder'in, hemen her yıl TBMM'yi yasama yılı başında bir konuşma ile açmayı çok önemsediği görülmektedir.

Bu açış konuşmalarında hemen her yıl mutlaka sağlık sorunları, hizmetleri ve politikalarına da değinmiş ve TBMM'ye sağlık hedefleri göstermiştir. Aşağıda, Yüce Atatürk'ün, ilgili kaynakçalardan derlenerek sunulan sağlıkla ilgili değelendirmeleri bulunmaktadır.

Devlet durumunda bulunan siyasal kuruluşların en birinci görevi, ulusun sağlıklı kalması için gerekli yaşam koşullarını gerçekleştirmektir.

Kendine devrimin ve devrimciliğin çeşitli ve yaşamsal görevler verdiği Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. (Düşünceleriyle Atatürk, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TTK Yay. XVI. Dizi, sayı 43 a, TTK Basımevi, Ankara, 1991, sayfa 144-145)

Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü Cumhuriyet; düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister.

Devlet; güvenlik ve huzuru sağlamak için, ülkeyi savunmak için, sağlıklı, iyi yetişmiş, anlayışları, ulusal duyguları, yurt sevgileri yüksek yurttaşlara gereksinim duyar.

Bu yüzden, yurttaşların eğitim ve öğretimiyle, sağlığıyla yakından ilgilenmek zorundadır. Bu alanlardaki işleri kişilere ya da ortaklıklara bütünüyle bırakabilmek için, bu işlerin devletin karışması ya da yardımı söz konusu olmadan, devleti, temel görevlerini yerine getirmede zor durumlarda bırakmayacağına emin olmak gerekir.

Bir ulusun hasta olması demek, yıkıma uğraması demektir.
O halde kurtuluş; ancak toplumdaki hastalığı tanılayıp sağaltmakla olanaklıdır.
Sağaltım bilimsel ise şifaya erişilir; yoksa hastalık yerleşir, iyiletilemez..

Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan hızla ve geniş bir biçimde izleyerek gerçekleştirmek başlıca hedeflerimizdendir.

Ulusun, ulus gençlerinin, çocuklarının sağlıkları, sağlamlıkları, gürbüzlükleri; üzerine düştüğümüz çok gerekli bir diriklik işidir.
Bu yüzden, yurttaşların eğitim ve öğretimiyle, sağlığıyla yakından ilgilenmek zorundadır. Bu alanlardaki işleri kişilere ya da ortaklıklara bütünüyle bırakabilmek için, bu işlerin devletin karışması ya da yardımı söz konusu olmadan, devleti temel görevlerini yerine getirmede zor durumlarda bırakmayacağına emin olmak gerekir.

Sağlık örgütümüzde ülkenin gereksinimine uygun isabet ve çaba gözle görülmektedir. Cumhuriyet Hükümeti'nin başlı başına bir ilke olarak başarıyla izlediği sağlık savaşımında gittikçe araçlarını artıran bir ölçüde sürdürmek gereklidir ve önemlidir.

Efendiler! Ulusumuzu tam güvenlik durumunda yaşatmak seçkin amacımız olduğu gibi, onun sağlığına özen göstermek ve varolan olanaklarımız oranında toplumsal sorunlarına çözüm olmak da hükümetimizin görev bütünlüğü içindedir. Bu kapsamda olmak üzere, ülkemizin hekim gereksiniminin, olanak elverdiği ölçüde giderimine uğraşıldı.

Ulusumuzun sağlığının korunması ve desteklenmesi, ölümlerin azaltılması, nüfusun artırılması, toplumsal hastalıklar ve salgınların etkisiz bir düzeye indirilmesi, bu yolla ulus bireylerinin dinç ve yetenekleri korunmuş bir biçimde bedence sağlıklı olarak yetiştirilmesi... (1. Dönem 3. Toplanma yılını açarken 1 Mart 1922, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1 sf. 236)

Ordunun bu yıl vermiş olduğu savaşlarda sağlık işlerinin yürüyüş biçimi takdir ile anmaya değerdir. Bulaşıcı hastalık savaşımı, sağlık donanımı eksiklerinin sağlanması, sağlık zabıtasının tamamlanması ve sağlık istihbaratının düzenlenmesi üzerinde yoğunlaşan sağlık işleri de tam başarı ile görülmüştür. Özellikle asker sevkedilen sınır üzerinde fazlasıyla görünen dönek ateş ve lekeli ateş kaynakları araştırılıp izlenerek ve çıktığı köylere dek savaşım genişletilerek cepheye temiz asker sevki sağlanmıştır. (1. Dönem 4. Toplanma Yılını Açarken. 1 Mart 1923, Atatürk'ün söylev ve demeçleri Cilt 1 sf: 322)

Türk'e ev ve bark olan her yer sağlığın, temizliğin, güzelliğin, çağcıl kültürün örneği olacaktır. (TBMM 5. Dönem 1. Toplanma Yılını Açarken, 1 Kasım 1935, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1 sf: 402)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın bu sorun üzerindeki sistemli çalışmaları, yüksek Kamutayı hoşnut edecek nitelikte gelişmektedir.

Aynı Bakanlık, kendine verdiğimiz göçmen işlerini de sosyal ve ekonomik politikamıza uygun olarak başarı ile görmektedir. Bakanlığın, "Sağlam ve gürbüz kuşaklar, Türkiye'nin mayasıdır" ilkesini, pek iyi kavrayarak çalışmakta olduğunu övgüye değer bulurum. (TBMM 5. Dönem 3. Toplanma Yılını Açarken, 1 Kasım 1937, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1 sf. 411).


sponsorlu bağlantılar