sponsorlu bağlantılar
Turizmin Önemi

Bireylerin eğitim ve gelir düzeyindeki gelişmeler ile hızlı kentleşme, nüfus artuşı ve teknolojik gelişmeler, uluslar arası turizm hareketini geliştiren önemli unsurlardır. Turizmin yapısal özelliği ve turizm hareketlerine doğrudan katılan turistler ile katılma isteğinde olan turistlerde kendisini gösteren değişmeler, gelecek yıllarda turizm hareketlerinin hangi yönde gelişeceği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Her yıl milyonlarca kişi değişil amaçlarla turizm, uluslararası turizm hareketlerine katılmaktadır. Uluslar arası turizm hareketlerinin temelini, bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye turizm amaçlı seyahat eden kimseler oluşturmaktadır uluslararası turizm hareketlerine katılan turistlerin daha uzun süre konaklama yapmaları, daha fazla harcamada bulunmaları ve beraberinde döviz getirmeleri sonucunda bölgenin ekonomik yapısına katkıda bulundukları için önemli bir unsurdur. 1974 ile 1980 yılları arasında yaşanan durgunluğa karşı turizm dünyada en hızlı gelişen endüstrilerden biri haline gelmiştir. (KOZAK,2000,126)

Turizmin Türkiye'deki Gelişimi

Uluslar arası turizm hareketlerinden Türkiye'nin 1997 yılı itibariyle aldığı pay, turist sayısı ve turizm geliri olarak %1,8 düzeyindedir. Türkiye'nin turizm açısından sahip olduğu doğal, kültürel ve ekonomik vb. potansiyel değerleri planlı ve verimli bir şekilde değerlendirmesi durumunda gelecek dönemlerde uluslararası turizm hareketlerinden alacağı pay daha da yüksek olacaktır. Son yıllarda turizm hareketlerinin yılın bütün dönemlerine yaymayı amaçlayan kongre turizmi, yat turizmi, golf turizmi, yayla turizmi ve dağ turizmi gibi turizm türleri gelecek dönemlerde Türkiye turizminin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Günümüze değin Türkiye'ye yönelik turizm faaliyetleri daha çok kıyı turizmine yönelik olmuştur. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ikinci amacının kültürel değerleri gezmek görmek olduğu ve buna bağlı olarak kültür turizmine yönelik çalışmaların ağırlık kazandığı dikkate alınırsa Türkiye'nin kültür turizminde de önemli bir paya sahip olacağı söylenebilir. Diğer yandan 1995 yılından itibaren Avrupa da tek Pazar uygulamasına geçilmesiyle birlikte, üye ülkelerden Türkiye'ye yönelik dış turizm talebinde önemli değişmeler olmuştur. Türkiye turizminde önemli bir gelişme de, sayıları artan örgün ve yaygın turizm eğitim programlarıyla son yıllarda Türkiye de turizm bilincinin sağlıklı bir şekilde yerleşmeye başlaması sonucunda turizm sektörüne yönelik çalışmaların daha duyarlı bir hale gelmesidir. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın turizm gerek uluslar arası düzeyde toplumsal, ekonomik ve siyasi değişmelerden etkilenmesinin bir sonucu olarak var olan asayiş sorunlarının ve bu sorunların dünyada uyandırdığı etkilerin de kısa dönemde Türkiye turizmini olumsuz yönde etkileyecektir.

sponsorlu bağlantılar